یق متغیرهای مدل پژوهش تبیین شده است. شاخصهای مدل، آزمون نیکویی برازش ساختار نظری مطرح شده با دادههای مشاهده شده رانشان میدهد. کلیه شاخصهای تطبیقی مدل نیز مقادیر بالاتر از 48/8 را نشان میدهند که به معنای توان مدل از فاصله گرفتن از یک مدل استقلال و نزدیک شدن به یک مدل اشباع شده بر مبنای معیارهای تعریف شده برای آنها است. از آنجا که معیارهای 48/8 = GFI، 41/8 = TLI و 46/8 IFI = نزدیک به یک میباشند، حاکی از برازش زیاد مدل و معیار 86/8 = RMSEA، حاکی از عملکرد ضعیف باقیماندهها در مدل است. )البته از آنجا که آماره ²χ کاملاً تحت تأثیر حجم نمونه مورد مطالعه میباشد و حجم نمونه در این تحقیق زیاد است، معناداری یا عدم معناداری ²χ ملاک مناسبی برای قضاوت در مورد مدل نمیباشد( )جدول 3(.