د عملکرد مشاهده شده، قابل درک نیست. بهعلاوه مقدار کربوهیدرات قابل جذب در چنین مدت کوتاهی کم بوده و حدود 15 گرم است و حتی ممکن است مقدار جذب کربوهیدرات برونزا در شدت تمرینی 85 درصد کمتر از مقدار جذب آن در تمرینی با شدت 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی باشد.
در این زمینه کارتر و همکاران (2004) اعلام کردند که مغز قادر به حس تغییرات ایجادشده در ترکیبات دهان و محتویات معده است. سازوکار گیرندههای حسی شامل آنهایی است که در حفره دهانی هستند که نقش مهمی در ایجاد جوابهای ذهنی در طول آبرسانی و تمرین در گرما دارند. در این تحقیقات هیدراسیون دهانی نقش مهمی در کاهش ارزشهای مقیاس درک فشار و حس تشنگی در مقایسه با آبرسانی داخل وریدی داشتند. کاهش تشنگی متعاقب قرقره آب معمولی یافتههای مذکور را تأیید میکند. همچنین نمیتوان از این موضوع چشمپوشی کرد که مصرف کربوهیدرات موجب تحریک یک رشته از پیامهای عصبی در CNS میشود که در نهایت به تحریک مرکز پاداش یا لذت در مغز منجر میشود (6).

کلابرتن و همکاران (2005) نشان دادند که مصرف گلوکز افزایش آنزیمهای دخیل در سوختوساز انرژی و همچنین نوع خاصی از RNA مسنجر را که در اثر تمرین بهوجود میآیند، کاهش میدهد (تداخل مصرف گلوکز با ترجمه ژنهای دخیل در سوختوساز چربی در طول بیغذایی تمرینی) (8).
بهطور کلی، براساس یافتههای این تحقیق میتوان گفت که مصرف محلول مالتودکسترین 5 درصد در حیناجرای فعالیت با شدت 70 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه، بر اوج توان و میانگین توان پسران ورزشکار تأثیر مثبتی دارد، ولی تأثیر معناداری بر شاخص خستگی پسران ورزشکار ندارد. ازاینرو، نمیتوان اذعان داشت که مصرف مکمل کربوهیدراتی موجب کاهش معنادار شاخص خستگی شده است. بنابراین، احتمالاً عوامل دیگری نیز در بهدست آمدن نتایج مذکور دخیل باشند که این مسئله نیازمند تحقیقات آتی است.
منابع و مĤخذ

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

.1 Baily, S., Holt, CP., fluger, M. (2008). “Impact of prolonged exercise in the heat and carbohydrate supplementation on performance of a virtual environment task”. Military Med.173:PP:187-192.
.2 Bangsbo, J. (2006). “Muscle and blood metabolites during a soccer game implications for sprint performance”. Med Sci Sports Exerc. 38: PP:1165-74.
.3 Brown, BP., Ketelcar, MA., Schulze-Delrieu, K., Abuyouse, FM., Brown, CK. (2002). “Strenuous exercise decreases motility and cross- sectional area of human gastric Antrim: a study using ultrasound”. Digest Dis Sci. 39: PP:940-945.
.4 Burke, M., Hawley, J., Schabort, C., Gibson, I., Mujika, I. (2000). “Carbohydrate loading failed to improve 100-km cycling performance in a placebo-controlled trial”. J Appl Physiol. 88: PP: 1284 – 1290.
.5 Carter, JM., Jeukendrup, A., Jones, D. (2004). “The effect of carbohydrate mouth rinse on 1-h cycle time trial performance”. Med Sci Sports Exerc. 36: PP:2107-2111.
.6 Carter M., Sawka, N. (2003). “Fluid balance and endurance exercise performance”. Gur Sports Med Rep 2: PP:202-208.
.7 Casa, DJ., Armstrong, LA., Hilliman, SK., Montion, SJ., Reiff, RV., Rich, BE., Roberts, WO., Stone, JA. (2000). “Fluid replacement for athletes”. J Ath Training. 35: PP:212-224.
.8 Cluberton, LJ. McGee, SL., Murphy, RM., Hargreaves, M. (2005). “Effect of carbohydrate ingestion on exercise-induced alterations in metabolic gene expression”. J Appl Physiol. 99: PP:1359-1363.
.9 Coggan, AR., Coyle, EF. (1998). “Effect of carbohydrate feedings during high-intensity exercise”. J Appl Physiol. 65: PP:1703-1709.
.01 Currell, K., Conway, S., Jeukendrup, A. (2009). “Carbohydrate ingestion improves performance of a new reliable test of soccer performance”. Int J Sport Nutr Exerc Metabol. 19: PP:34-46.
.11 Isabela, G., Rodrigo, C., Turibio, B., Julio, T. (2004). “The influence of fluid ingestion on performance of soccer players during a match”. J Sports Sci Med. 3: PP: 198- 202.
.21 Jeukendrup, A. (2009). “Carbohydrate feeding during exercise”. J Sport Sci. 8: PP:77-86.
.31 Jeukendrup, A., Hulston, C. (2008). “No effect of carbohydrate feeding on 16 km cycling time trial performance”. Eur J Appl Physiol. 104: PP:831-7.
.41 Jeukendrup, A., Mann, C., Jones, A., Carter, J. (2004). “The effect of glucose infusion on glucose kinetics during a 1-h time trial”. Med Sci Sports Exerc. 36: PP:1543-50.
.51 Kanna, GL., Manna, I. (2005). “Supplementary effect on carbohydrateelectrolyte drink on sport”. Indian J Med Res 121: PP: 665-669.
.61 Larsen, EG. Georgr, JD. (2002). “Prediction of maximum oxygen consumption from walking, jogging or running”. Res Qua Exerc Sports. 73:
PP:66-72.
.71 Marc, A., Tarnapol, s., Asker, E. (2005). “Nutrition needs of elite endurance athletes”. Part I Carbohydrate and fluid requirements. Med Sci Sports Exerc. 5: PP:3-14.
.81 Meadows, O., Ryan, P. (2007). “Powering up with sports and energy drinks”. J Pediatr Heal Care. 21: PP:413-416.
.91 Melissa, M., Renate, L., Serge, PV., Facsm, WA. (2004). “Fluids and hydration in prolonged endurance performance”. Nutrition 20: PP:651-656.
.02 Meyer, F. (2000). “Drink composition and the electrolyte balance of children exercising in the heat”. Med Sci Sports Exerc: 33: PP:425– 435.
.12 Morris, .G., Neville, ME., Thompson, D., Collie, J., Williams, C. (2003). “The influence of a 6.5% carbohydrate-electrolyte solution on performance of prolonged intermittent high-intensity running at 30 degrees”. C. J Sports Sci. 21: PP:371-381.
.22 Mujika, I. (2003). “Hydro nutritional aspects of football”. Med Sci Sports Exerc. 32: PP:1065-74.
.32 Ostojic, SM., Mazic, S. (2003). “Effect of a carbohydrate-electrolyte drink on specific soccer tests and performance”. J Sports Sci Med.1: PP:47-53.
.42 Philips, S., Shaun, M., Turner, A. (2010). “Ingesting a 6% carbohydrateelectrolyte solution improves endurance capacity, but not sprint performance, during intermittent, high-intensity shuttle running in adolescent team games players aged 12-14 years”. Eur J Appl Physiol. 109: PP: 811-821.
.52 Powers, S., Edward, H. (2004). “Nutrition body composition and performance in exercise physiology: Theory and application of fitness and performance”. J Appl physiol. 87: PP:655- 668
.62 Renata, TM. Marina, GS., Bill, C., Richard, K. (2006). “Biochemical effects of carbohydrate supplementation in a simulated competition of short terrestrial decathlon”. Int Soc Sports Nutr. 3: PP: 6-11.
.72 Ricardo, G., Fritzsche, T. (2000). “Water and carbohydrate ingestion during prolonged exercise increase maximal neuromuscular power”. J Appl physiol. 88: PP: 730-737.
.82 Riddell, MC., Bar-Or, O., Wilk, B., Parolin, ML., Heigenhauser, GF. (2001). “Substrate utilization during exercise with glucose and glucose plus fructose ingestion in boys aged 10-14 yr”. J Appl Physiol. 90: PP:903-911.
.92 Roy, G., Jentjens, K. Jeukendrup, E. (2006). “Exogenous carbohydrate oxidation rates are elevated after combined ingestion of glucose and fructose during exercise in the heat”. J Appl physiol. 100: PP:807-816.
.03 Timmons, BW. Bar-Or, O., Riddell, MC. (2007). “Energy substrate utilization during prolonged exercise with and with- out carbohydrate intake in preadolescent and adolescent girls”. J Appl Physiol. 103: PP:995-1000.
.13 Tsintzas, K. (2008). “Carbohydrate availability and muscle energy metabolism during intermittent running”. Med Sci Sports Exerc. 40: PP:96- 103.
.23 Utter. A., Kang. J., Nieman. D. (2007). “Carbohydrate attenuates perceived exertion during intermittent exercise and recovery”. Med Sci Sports Exerc. 39: PP:880-885.
.33 Varner, T., Timmons, B., Riddell, W., C. (2003). “Oxidation rate of exogenous carbohydrate during exercise is higher in boys than in men”. J Appl Physiol. 94: PP:278 – 284.

  • 2