رافیک، 21 سؤال مرتبط با آگاهی و 31 سؤال مرتبط با عملکرد درباره احیاء قلبی ریوی بود. سؤالات مربوط به آگاهی و عملکرد از پرسشنامه مطالعه Davari و همکاران )0( استخراج شد که براساس معیارهای 2101 انجمن قلب آمریکا تهیه شد بود. سؤالات آگاهی شامل سؤالهایی در زمینههای تغییرات جدید و مهم دستورالعمل احیاء قلبی ریوی و توالی زنجیره بقاء، کمیت و کیفیت پروسیجرهای احیاء قلبی ریوی )مانند بررسی سطح هوشیاری، بررسی تنفس، بررسی نبض، محل، عمق و تعداد فشرده شدن قفسه سینه، تکنیک باز کردن راه هوایی، انواع تنفس، تعداد تنفس مصنوعی و نسبت تعداد فشرده شدن قفسه سینه به تنفس( بود. نمره دهی سؤالات آگاهی به این صورت بود که برای هر سؤال صحیح 0 نمره در نظر گرفته شد. بر این اساس، حداقل و حداکثر نمره آگاهی صفر و بیست برآورد شد. بر اساس امتیازات کسب شده، آگاهی بر اساس مقیاس لیکرت در سه سطح خوب )نمره 21-03(، متوسط )نمره 02-2( و ضعیف )نمره کمتر از 6( در نظر گرفته شد.
سؤالات مرتبط با عملکرد شامل نحوه عملکرد واحدهای مورد پژوهش

  • 2