ظایف دیگر خود از جمله سعی در کاهش تشریفات از طریق الکترونیک کردن مراحل اداری و اظهار از راه دور، سعی در اعتماد به بازرگان با قراردادن مسیرهای سبز، قرمز و زرد، سعی کرده تا نقش خود را در حد مطلوب انجام دهد، اما واقعیت آن است که به دلیل ضعف دولت در منابع درآمدی، گمرک را در جایگاه واقعی خود قرار نداده است. این در حالی است که مراحل تک پنجره ای شدن مراحل تشریفات ورود و خروج کالا باید در نهایت در گمرک متمرکز شود.