شد.
عوامل متعددی در به کارگیری آموزشی از شبکه ها تاثیر دارند و وجود شبکه با کاربرد آموزشی آن متفاوت است . به عنوان نمونه 97 درصد مدارس ابتدایی و 99 درصد مدارس متوسطه و 95 مدارس استثنائی هنگ کنگ به وب سایت مدرسه دسترسی داشته اند لیکن فقط 52 درصد از مدارس ابتدایی و 88.4 درصد از مدارس متوسطه و 45.5 درصد از مدارس استثنایی وب سایت تخصصی مرتبط با موضوعات درسی داشته اند. ( عبداله زاده ، 1387 : 54 )
مراحل ساماندهی و تشکیل شبکه الکترونیکی معلمان:
آشنایی اولیه ،تعیین منابع؛ تصمیمات مربوط به طراحی و نحوه ارتباط بین معلمان و… حضور فیزیکی معلمان را می طلبد؛ گام اول در طراحی شبکه های الکترونیکی معلمان حضور فیزیکی آنهادر یک شبکه منسجم و همیارانه است.برمبنای تعاریف ارائه شده ” شبکه معلمان متشکل از چند معلم می باشد که از مدارس مختلف دور هم گرد می آیند و برای یک مدت طولانی روی یک نوآوری خاص در آموزش کار می کنند(موننن و وگت 1998،ص 103)این تعریف سه ویژگی برای شبکه معلمان مشخص می نماید: ( همان منبع ، 66 )
اولا؛حد اقل اعضاء بیش از دو نفر می باشد.دوما؛ معلمان شرکت کننده در شبکه باید هر کدام از مدرسه جداگانه باشند.سوما؛ همگی بر روی یک نو آوری و کاربرد آن در آموزش کار کنند به این معنا که فلسفه وجودی و هدف اصلی شبکه معلمان به کارگیری نوآوری درآموزش است.در مقاله حاضر شبکه معلمان روی به کارگیری نوآوری های مربوط به ICT در کلاس درس کار می نمایند.موننن و وگت (1998) برای اعضاء شبکه معلمان موارد زیر را خاطر نشان می کنند:
1- تعداد معلمان بیش 10 تا 15 نفر نباشد که می توان دو یا سه معلم را از 4 تا هفت مدرسه انتخاب نمود.
2- موضوع تدریس معلمان باید مشترک باشد.یعنی باید شبکه معلمان بر اساس موضوعات و یا مسائل آموزشی مشترک شکل گیرد.
تعریف فناوری اطلاعات