ریف کننده شهود
تعیین ویژگیهای یک مفهوم مربوط به خصوصیات مشخصه آن است و هر مفهوم انتزاعی معمولا بیشتر از یک ویژگی تعیین کننده دارد، اما در تحلیل مفهوم باید وًیژگیهای مناسب مفهوم در نظر گرفته شوند )14(. ریو و بارو )Rew and Barrow( طی یک مطالعه مرور منظم سه ویژگی تعیین کننده برای مفهوم شهود در پرستاری بیان کردند که شامل: 1- کسب دانش در خصوص یک