ست. انگیزه درونی بیشتر موجب می شود تا دانشجویان با تلاش و پشتکار بیشتری به یادگیری و انجام تکالیف مشکل بپردازند) 2(. این یافته با نتایج مطالعه پاکدامن که در دانش آموزان دوره راهنمایی) 25( و سپاه منصور که در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) 26( انجام گرفتند همخوانی دارد .میرموسوی در بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله به شیوه گروهی بر ارتقای انگیزش پیشرفت و سازگاری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران نشان داد که آموزش مهارت حل مساله بر ارتقای انگیزش پیشرفت دانش اموزان مؤثر نبوده) 30( است. تفاوت در یافته های دو مطالعه می تواند به دلیل روش اجرای متفاوت دو برنامه، تفاوت محتوای آموخته شده در دو برنامه و نمونه های متفاوت باشد. می توان گفت پایین بودن سطح انگیزش تحصیلی در بین یادگیرندگان، یکی از مشکلات شایع نظام آموزشی می باشد که هر ساله زیانهای علمی، فرهنگی و اقتصادی زیادی را متوجه دولت ها و خانواده ها می کند و نظام آموزشی کشورها را با افت تحصیلی مواجه می سازد) 31و 32(. در مورد رشته پرستاری هم موضوع انگیزش اهمیت زیادی دارد زیرا ماهیت و چگونگی فعالیتهای پرستاری ایجاب میکند که شاغلین این حرفه با عشق و علاقه و ایثار و از خود گذشتگی وظایف خود را انجام دهند و از آنجا که پرستاری با جان بیماران سر و کار دارد ،فقدان انگیزه در بین پرستاران اثرات بسیار سوئی روی عملکرد آنان و در نتیجه روی بهداشت و سلامت جامعه دارد) 33(.
در مورد تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر پیشرفت تحصیلی
در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز یافته ها نشان داد که در گروه تجربی بعد از مداخله نمرات معدل ترم دانشجویان افزایش یافته بنابراین آموزش توانسته است پیشرفت تحصیلی را ارتقا بخشد. این یافته با نتایج مطالعه گرینبرگ، امیریان و پاکدامن همخوانی دارد) 23، 24 و 25(. غلامپور و همکاران نیز در بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بابل نشان دادند که بین مهارتهای زندگی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی رابطهمعنی داری وجود دارد و آموزش مهارت های زندگی می تواند گامی مهم و کاربردی در جهت پیشرفت تحصیلی و سلامت روان بهتر و سالم تر، در دانش آموزان باشد) 34(. خیر و سیف نیز نشان دادند که مهارتهای مقابله با استرس )مهارت ارزیابی موقعیت( تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز دارد) 53(.
در مورد تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس دانشجویان، یافته ها نشان داد که پس از تعدیل تأثیر نمرات پیش آزمون، اختلاف بین میانگین نمرات پس آزمون عزت نفس در دو گروه تجربی و کنترل معنی دار است. به عبارت دیگر آموزش مهارتهای زندگی باعث افزایش عزت نفس شده است. در مطالعه نظری و همکاران که با هدف بررسی اثربخشی مهارتهای اجتماعی بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان دختر انجام شد نیز یافته ها نشان داد که برگزاری جلسات آموزش مهارت های اجتماعی باعث افزایش عزت نفس دانش آموزان می شود) 36(. در مطالعه عبدالله پور و همکاران که مطالعه مشابهی را بر روی دانشجویان پسر انجام دادند هم نتایج مشابه بدست آمد) 37(. همچنین در مطالعه بحرینی نیز آموزش مهارت ابراز وجود در دانشجویان پرستاری موجب ارتقای عزت نفس آنان گردید) 38(. نتایج مطالعه بوتوین و انگ که با استفاده از آموزش مهارتهای زندگی در دانش آموزان به منظور پیشگیری از سوء مصرف مواد انجام شده نشان می دهد که آموزش مهارتهای زندگی تأثیری بر عزت نفس دانش آموزان نداشته است) 39(. به نظر می رسد لازم است جهت افزایش عزت نفس، علاوه بر اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی، از سایر روشهای تقویت عزت نفس مانند جلسات مشاوره و برگزاری کارگاه های آموزش بهداشت روان ،برگزاری جلسات بحث آزاد جهت شنیدن اظهار نظرها و مشکلات دانشجویان و تلاش جهت حل آنها و برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی بصورت طولانی مدت برای دانشجویان نیز استفاده نمود .
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017