مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، -، ه، educational، (Persian)، Medical

مارس 12, 2018

ت به کارگیری بسـت ه هـ ای آموزشی مبتنی بـر را یانـه برخـوردار هسـتند. ایـن یافتـههم راستا با یافتـ ه هـای Becker و همکـاران ش (2010) هستند. در مطالعه ایشان 79 نفر شرکت داشتند که 38% آن ها تجربه استفاده از رایانه را نداشـتند . بـا ایـن وجـودنتایج نشان دهنده تغییرات معنـا دار در حیطـ ه هـ ای مـوردمطالعه بوده و شرکت کنندگان گزارش کردند که مشکلی در تعامل با برنامه نداشتند (6). این یافته ها نشـانگر ایـناس ت ک ه شـرایط ت ـا ح دود زیـادی ب رای گسـترشآم وزش ه ای الکترونیک ی ه م در زمین ه آم وزش ب هدانشجویان و هم آموزش به بیماران فـراهم مـی باشـد ونگرانی از عدم وجود زمینه مناسب و امکانـات ، بـی مـورد است که شاید دلیل این امر پیشرفت قابل توجهی باشـدکه در زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری آموزش هـ ای الکترونیکی و دانش رایانه ای صورت گرفته است.
برای ارزیابی کلی برنامه، پاسخ های افراد به کلیه سؤالات بررسی شد و مشخص گردید که اکثریت افـراد در بیشتر مواقع یا همیشه از برنامه رضایت داشته اند. در مطالعه سیاوش وهابی و همکاران که با هـدف مقایسـهاثربخشــی دو روش آمــوزش ســخنرانی و نــرم افــزار چندرسانه ای بر یادگیری پرستاران اجرا شـد، 90 نفـر ازپرس تاران یک ی از بیمارس تان ه ای اص فهان ش رکت داشتند. نتایج به طور کلی بیانگر اثربخشی هر دو شـیوهسخنرانی و نرم افزار چندرسانه ای بود؛ امـا بـا توجـه بـهویژگی های آموزش الکترونیکی شامل یادگیری براساس علاقه فراگیـر، بـه صـرفه بـودن، کـارایی، در دسـترسبودن، انعطاف پذیری، طراحی مناسـب، فراگیـر محـور وگسترش پذیر بودن، این شـیوه آموزشـی توصـیه شـدهاست (1). وجدانی و همکاران نیز طی یک مطالعه نیمـه تجربی، تأثیر یک بسته آموزشی مبتنـی بـر رایانـه را درانجمن صرع ایران و با حضور 80 نوجوان مبتلا به صرع در دو گروه مداخله و کنترل، مورد بررسـی قـرار دادنـد.
نتایج این مطالعه نشان داد کـه افـراد شـرکت کننـده ازتمایـل و قابلیـت خـوبی در اسـتفاده از بسـته آموزشـی مبتنی بر رایانه برخوردار بودند. در نهایت نویسنده بسته آموزشی مبتنی بر رایانه را به عنوان یک روش کاربردی برای آموزش پیشنهاد کـرده اسـت (6). امـا قزلبـاش وهمکاران مطالعـ ه ای بـا هـدف تعیـین و مقایسـه تـأثیر
یادگیری خواندن صحیح الکتروکاردیوگرام با اسـتفاده ازسه روش سخنرانی، حل مسأله و خودآموز بـا رایانـه دردانشجویان ترم 4 کارشناسی پیوسته پرستاری دانشـکدهپرستاری و مامایی شهید بهشتی انجام دادند. نتایج ایـنمطالعه نشـان داد کـه هـر سـه روش آموزشـی موجـبپیشرفت مثبـت در یـادگیری دانشـجویان پرسـتاری درخواندن الکتروکاردیوگرام شد و ایـن افـزایش در گـروهخودآموز با رایانه کمتر از سایر گـرو ه هـ ا بـود . نویسـندهآورده است که شاید تأثیر کم ایـن روش ناشـی از عـدمآشنایی و بی تفاوتی دانشجویان در استفاده از ایـن روشبوده است. از طرفی هنوز در نظام آموزشی ما یـادگیریمستقل کاملاً مـورد پـذیرش قـرار نگرفتـه اسـت و بـهمنظور ایجاد دوره های فعـال یـادگیری و ایجـاد زمینـهتفکر در یادگیرندگان، باید تلفیقی از روش های آموزشی و الگوی تدریس استفاده گردد (3). این یافته ها نشـانگراین است که علی رغم رضایت دانشـجویان پرسـتاری ازبسته آموزشی طراحـی شـده در ایـن مطالعـه ، هنـوز در مورد به کارگیری آن ها اطمینان کامل وجـود نـدارد. بـراین اساس توصیه می شـود تح قیـق و پـژوهش در ایـن حوزه همچنان ادامه داشته باشد.

نتیجهگیری

یافته های پژوهش در مورد فرضیه پژوهش مبنـیبر این که بسته آموزشی مبتنی بـر رایانـه باعـث ایجـادرضایت در دانشجویان پرستاری می شود، فرض مذکور را تأییـد مـی نمایـد. نتـایج اکثریـت مطالعـات موجـود نیـزتأییدکننده اثرات مثبت آموزش مبتنی بر رایانه در ایجـادرضایت در کاربران می باشد. امـا همچنـان نتـایج ضـد و نقیض می باشد که برای رفع آن ها نیاز به مطالعات بیشتر احساس می شود.
این پژ وهش محدودیت هایی نیـز داشـت، از جملـهتعداد نمونـه کـم کـه قابلیـت تعمـیم یافتـه هـ ا بـه سـایردانشجویان و سایر دروس پرستاری و واحـدهای عملـی ومهارتی را کاهش می دهد، لذا انجام مطالعـات دیگـری بـاتعداد نمونه بیشتر و در سایر دروس پرستاری ضـروری بـه نظر می رسد.
پژوهشگران پیشنهاد می نمایند در آموزش پرستاری، از روش های تلفیقی و فعـال اسـتفاده شـود. بـا توجـه بـهقابلیت کاربرد رایانه توسط بسیاری از فارغالتحصیلان ایـن
یادداری با استفاده از روش های گونـاگون آموزشـی نظیـرقصه گویی، آمـوزش مبتنـی بـر رایانـه و مبتنـی بـر وب وروش های سنتی آموزش در دانشـجویان پرسـتاری انجـامداد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از معاونـت محتـرم پژوهشـی دانشـگاهعلــوم پزشــکی خراســان شــمالی و کلیــه دانشــجویان شرکت کننده در پژوهش سپاس گزاری می شود. رشته و فایق آمدن بر مشکلات مربوط به عدم وجود زمان کافی جهت شرکت در کلاس هـ ای حضـوری، در آمـوزشضمن خدمت می توان از این روش آموزشی بهره گرفت.
برای مطالعات آینده پیشنهاد می شـود پژوهشـی بـاتعداد نمونه بیشتر برای بررسـی تـأثیر آمـوزش مبتنـی بـررایانه در آموزش دروس پرسـتاری انجـام شـود و نظـراتدانشجویان و اساتید نسبت به آموزش مبتنـی بـر رایانـه وهمچنین هزینه های اجرایـی آن بررسـی گـردد. همچنـینمی توان پژوهش هایی به منظور مقایسه میزان یـادگیری و

منابع

– Siavash Vahabi Y, Tadrisi SD, Ghayem S, Ebadi A, Daneshmandi M, Saghafi M. Comparing the Effect of Triage Education in Lecture and Multimedia Software on Nurses Learning. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2011; 1(4): 7-12.
– Baghaei R, Rasouli D, Rahmani AR, Mohammadpour Y, Jafarizadeh H. [Effect of web-based education on cardiac disrhythmia learning in nursing student of Urmia University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2012; 12(4): 240- 248. (Persian)
– Ghezelghash A, Atashzadeh Shurideh F, Alavi Majd H, Yaghmaii F. [Comparing methods of lecturing, problem solving and self-learning via internet to learn proper interpretation of electrocardiogram among nursing student]. Nursing Research. 2008; 10(3): 7-15. (Persian)
– Hemmati Maslakpak M, Khalilzadeh H. [Nursing Students’ Perspectives on Effective Clinical
Education: A Qualitative Study]. Iranian Journal of Education in Medical Science. 2011; 11(7): 718727. (Persian)
– Mirzaei M, Ahmadipour F, Azizian F. [Viewpoints of students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences towards e-Learning in teaching clinical biochemistry]. Journal of Medical Education and Development. 2012; 7(2): 67-74. (Persian)
– Vejdani MA, Alhani F, Kermanshahi S. [Impact of a Computer Based Instruction Package on the quality of life of adolescents with Epilepsy]. Journal of North Khorasan University of Medical Science. 2011; 4(3); 89-99. (Persian)
– Saba MS, Bazm Amoon H, Razavi Z. [Comparing the effects of two educational methods (In place and out place) on Breast feeding in pregnant mothers]. Journal of Hamadan University of Medical Science. 2005; 3(12): 42-47. (Persian)
– Nasre Poor FT, Nooh Jah S, Sharifat R. [Assessment of breast feeding pattern and relative factors in the pediatrics that refer to health and cure system in Omidieh]. Faslnameh Jentashaoir. 2010; 2(3): 118124. (Persian)
– Ghaffari V, Vahidshahi K, Parvinnejad N, Ghavanchzadeh T. [Assessment of mothers Knowledge and attitude toward exclusive Breast feeding in Sari]. Journal of Jahrom University of Medical Science. 2007; 1(7): 53-61. (Persian)
– Aghbali Y. [Designing and evaluating a multimedia educational package for patient with diabete].
Dissertation. Tarbiat Modares University, 2004. (Persian)

۵۴
Nursing students’ satisfaction of the breast feeding educational package: A computer-based education

Vejdani MA (MSc.) – Haresabadi M (MSc.) – Parvinian AM (MSc.) – Ghorbani M (B.Sc) – Galaei5 SZ (B.Sc).

Introduction: Implementation and evaluation of new educational methods are essential to both improve nursing students’ satisfaction and quality of nursing education program. Computer-based education has been shown to have both limitations and advantages in different studies. The aim of study was to assess nursing students’ satisfaction of the breast feeding educational package presented using computer-based education.
Method: An experimental study using a pre-post design was conducted with 38 nursing students in the eighth semester of nursing program. The data was gathered using the questionnaire of satisfaction of the educational package. The data was analyzed using descriptive and inferential statistics.
Results: The students were satisfied with the educational package. About 67.2%, of the students were always or often were satisfied with the educational package. 82.35% and 96.45% of them most often and always were satisfied with the educational package content and its user-friendliness, respectively. Generally, 82% of the students wer