ی و برای نمره کل به صورت 143-7 ضعیف، 382-142 متوسط، 433-386 خوب و 207-427 عالی درنظر گرفته شد )3(.
حیطهها نیز بر اساس نمرات از سطح ضعیف تا عالی نمرهدهی شد. بهطوریکه در حیطه مراقبت از مددجوی مبتلا به بیماریهای شایع داخلی-جراحی 43-7 ضعیف، 82-42 متوسط، 138-86 خوب و 101-133 عالی، حیطه پروسیجرهای مراقبتی 47-7 ضعیف، 81-41 متوسط، 131-83 خوب و 163-133 عالی، در حیطه گزارشنویسی 4-7 ضعیف، 3-2 متوسط، 12-17 خوب و 18-14 عالی، در حیطه انجام و تفسیر آزمایشات 12-7 ضعیف، 30-14 متوسط، 41-38 خوب و 24-43 عالی، در حیطه داروها 31-7 ضعیف، 42-33 متوسط، 62-44 خوب و 80-66 عالی، در حیطه کار با تجهیزات درمانی 6-7 ضعیف،
12-0 متوسط، 37-14 خوب و 30-31 عالی و در حیطه مراقبت قبل، حین و بعد از روشهای تشخیصی 13-7 ضعیف، 32–12 متوسط، 28-
36 خوب و 21-23 عالی تعیین شد )3(.
جهت اجرای پژوهش ابتدا با اخذ معرفینامه از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، فهرستی از همه دانشجویان سال آخر پرستاری تهیه و نام دانشجویان شرکتکننده مشخص شد. سپس به آنها مراجعه و پس از توضیح راجعبه پژوهش و کسب رضایت، پرسشنامه تکمیل و اطلاعات جمعآوری شد، سپس اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
در مورد ملاحظات اخلاقی، به مشارکتکنندگان درباره مطالعه اطلاعات لازم ارائه شد و این اجازه به آنها داده شد که داوطلبانه شرکت در تحقیق را انتخاب یا رد کنند. اطلاعات جمعآوری شده به صورت محرمانه گردآوری و پس از بهره-برداری در فایل محرمانه و مناسب نگهداری شد.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارSPSS ویرایش 37 و از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون چندگانه با سطح معناداری 72/7α = استفاده شد.
یافتهها
مطابق جدول 1 کل شرکتکنندهها در این پژوهش 07 نفر بودند که از این بین 48 نفر )6/68%( زن و 33 نفر )4/21%( مرد بودند. میانگین سنی شرکتکنندگان 83/7 ± 04/33 بود. 24 نفر )1/00%( مجرد و 16 نفر )3/33%( متأهل بودند. 24 نفر )43%( بومی و 26 نفر )21%( غیر بومی بودند.
مطابق با مندرجات جدول 3 در بخش نمره دستیابی به مهارتهای بالینی پرستاری داخلی-جراحی، ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تبیین و ضریب تبیین خالص بترتیب بهمیزان 310/7، 740/7 و 730/7 میباشد. بنابراین متغیرهای پیشبین مؤثر تا 0/3 درصد از واریانس نمره دستیابی به مهارتهای بالینی پرستاری داخلی-جراحی را تبیین میکنند. ارتباط متغیرهای پیشبین با متغیر ملاک، طبق نتایج تحلیل واریانس رگرسیون، خطی نبود )624/7F = ( با سطح معناداری )604/7P =(. همچنین نتایج این تحلیل نشان داد که همه متغیرهای زمینهای )جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت بومی و غیربومی بودن، میزان علاقه به رشته پرستاری و محل سکونت( توان کافی برای پیشبینی و تبیین نمره دستیابی به مهارتهای بالینی پرستاری داخلی-جراحی را نداشتهاند )72/7 < P(.
در ادامه با بررسی ارتباط بین هر یک از حیطههای مهارت بالینی پرستاری داخلی-جراحی با متغیرهای زمینهای، فقط در حیطه انجام و تفسیر آزمایشات تشخیصی، ارتباط متغیرهای پیشبین با متغیر ملاک، خطی بود )638/3F =( با سطح معناداری )723/7P = ( و متغیرهای جنسیت )712/7P = ( و میزان علاقه به رشته پرستاری )736/7P = ( توان کافی برای پیشبینی و تبیین نمره دستیابی به این مهارت را داشتند، به طوریکه دانشجویان پسر نسبت دانشجویان دختر در زمینه انجام و تفسیر آزمایشات تشخیصی دارای مهارت بیشتری بودهاند، همچنین افرادی که علاقه زیادی به رشته پرستاری داشتند از نمره بالاتری در این حیطه برخوردار بودهاند. اگر چه در حیطه داروها ارتباط متغیرهای پیشبین با متغیر ملاک، خطی نبود )322/3F =( با سطح معناداری )767/7P = (، اما متغیر جنسیت )733/7P = ( توان کافی برای پیشبینی و تبیین نمره دستیابی به این مهارت را داشتهاست، به طوریکه دانشجویان دختر نسبت دانشجویان پسر در زمینه داروها دارای مهارت بیشتری بودهاند. همچنین در حیطه مراقبت قبل، حین و بعد از روشهای تشخیصی ارتباط متغیرهای پیشبین با متغیر ملاک، خطی نبود )874/1F =( با سطح معناداری )132/7P = (، اما متغیر میزان علاقه به رشته پرستاری )733/7P = ( توان کافی برای پیشبینی و تبیین نمره دستیابی به این مهارت را داشتهاست، به طوریکه افرادی که علاقه زیادی به رشته پرستاری داشتند از نمره بالاتری در این حیطه برخوردار بودهاند.
میانگین کلی نمرات 22/02 ± 72/267 )کمترین و بالاترین نمره بهترتیب 334 و 212 بود( از 207 بود که در سطح خوب گزارش شد. که در این میان 8 نفر )4/11%( از دانشجویان مهارت خود را در سطح عالی، 22 نفر )0/02%( مهارت خود را در سطح خوب و 3 نفر )3/13%( مهارت خود را در سطح متوسط گزارش کردند.
وضعیت مهارتهای بالینی دانشجویان در حیطههای مختلف در جدول 2 ذکر شدهاست. در حیطه مراقبت از مددجوی مبتلا به بیماریهای شایع داخلی–جراحی که شامل 20 مورد بیماری بود، در مجموع 4/21 درصد از دانشجویان در سطح متوسط قرار داشتند. 26 نفر )4/21%( در زمینه مراقبت از مددجوی مبتلا به دیابت و 27 نفر )3/43%( نفر در زمینه مراقبت از مددجوی مبتلا به هایپرتانسیون مهارت کامل را گزارش کردند.

مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 32-1233
مراقبت قبل، حین و بعد از روشهای تشخیصی کار با
تجهیزات درمانی داروها انجام و تفسیر آزمایشات
تشخیصی گزارش نویسی پروسیجرهای
مراقبتی مراقبت از
مددجوی مبتلا به بیماریهای شایع داخلی–جراحی نمره مهارت بالینی شرکت کنندگان مشخصات جمعیت شناختی
جنسیت
34/24±11/31 13/43±2/74 04/62±17/76 23/38±0/83 3/10±2/83 114/01±33/30 87/31±21/22 222/62±03/48 48)6/68( زن
32/83±13/11 37/22±4/38 07/83±17/33 20/23±8/30 17/30±6/06 110/32±32/42 86/31±23/02 263/64±83/72 33)21/4( مرد
وضعیت تأهل

32/44±11/23 13/36±4/82 02/04±17/40 22/70±8/34 17/22±2/03 116/38±31/87 83/41±23/08 262/34±03/87 24)00/1( مجرد
32/32±11/27 13/12±2/60 03/20±17/40 21/80±8/86 6/02±6/01 111/27±30/63 83/77±38/06 246/80±84/22 16)33/3( متأهل
وضعیت بومی
32/83±3/33 13/06±4/83 01/76±3/82 23/83±0/62 3/18±2/47 113/23±13/31 82/22±38/72 226/23±67/31 24)48/6( بومی
34/11±12/36 13/08±2/37 02/60±17/26 22/08±8/30 3/82±6/82 118/63±32/81 03/44±24/38 262/21±80/27 26)21/4( غیر بومی
میزان علاقه
*
13/77±31/34 13/77±8/78

03/77±4/63

21/27±12/73

32
/
33
±
24
/
170

22
/
2
±
78
/
3

01
/
3

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

±
81
/
23

23
/
3
±
46
/
03

02
/
4
±
32
/
18

  • 2