رزیابی بقای فعالیت های یاد گرفته شده 3 و 8 هفته پس از پایان مطالعه مراقبت پرستاری بیماری های قلبی عروقی Swanson و همکاران.
دانشجویان ترم دوم پرستاری
بهبود مشابه صلاحیت
مراقبت از بیمار به طور مشابه در هر در گروه، صرف زمان آموزشی کمتر در گروه
شبیه سازی مبتنی بر کامپیوتر گزارش نشده حجم نمونه کم، انالیز نسبی منابع مصرف
شده برای دو مداخله شبیه سازی، مشخص نبودن عوامل مخدوش کننده گزارش شده ندارد 53 دانشجوی
پرستاری دارد کمی. قبل و پس از آزمون. از
طریق انتخاب تصادفی دانشجویان در دو گروه شبیه سازی مبتنی بر
کامپیوتر و شبیه سازی سنتی قرار گرفته اند. در این مطالعه شش
صلاحیت مراقبت بیمار محور مورد ارزیابی قرار کرفته است. بحران سلول
داسی در اطفال و مراقبت ویژه از
بیمار بزرگسال با ضربه شدید مغزی McKeon و همکاران.
دانشجویان پرستاری
کسب دانش و مهارت
و تجربه یادگیری برای کاربرد در بالین میانگین، انحراف
معیار، تست تی زوج، d
کوهن (اندازه اثر) نمونه گیری آسان، زمان کوتاه بین پیش آزمون و پس از آزمون، زمان کوتاه مداخله آموزشی شبیه سازی، خود گزارشی داده ها گزارش نشده ندارد 264 دانشجوی پرستاری دارد کمی و کیفی. کمی از نوع نیمه تجربی،
قبل و بعد از آزمون. دانشجویان از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و مطالبی را در خصوص این عارضه خوانده اند و در یک پیش آزمون ده
سؤالی شرکت کرده اند. پس از آن در گروه های 6 تا 9 نفره قرار گرفته و در یک جلسه شبیه سازی و کار با بیمار
استاندارد شرکت کرده اند. در پایان جلسه پس آزمون و ارزیابی داده های کیفی
برنامه با استفاده از 4 پرسش باز پاسخ
برای جمع آوری احساسات دانشجویان، بیشترین و کمترین جنبه های مفید شبیه سازی، موارد یاد گرفته شده. و علاقه به مشارکت در سایر فعالیت های
شبیه سازی انجام شده است. دو هفته بعد
و در پایان ترم تأثیر برنامه بر عملکرد بالینی بررسی شده است. آموزش پیشگیری از سقوط بیمار از تخت و DeBourgh
همکاران. دانشجویان پرستاری
عدم تفاوت میزان
اعتماد به نفس در دو گروه، سطح دانش و
مهارت بیشتر و رضایت بالاتر از یادگیری در
گروه آموزش به کمک شبیه ساز تست
کای اسکوئر، تست تی،
میانگین و
انحراف معیار، همبستگی و رگرسیون،

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

آنالیز واریانس، تست Hotelling حجم نمونه کم، امکان
تأثیر زمان بیشتر حضور اساتید
در گروه شبیه سازی برای آموزش بر نتایج گزارش شده دارد 29 دانشجوی
پرستاری دارد کمی. تجربی تصادفی کنترل شده.
دانشجویان پس از انتخاب به روش
نمونه گیری آسان به طور تصادفی در
دو گروه مطالعه (15نفر) و گروه شاهد
(14نفر ) قرار گرفتند. برای هر دو گروه جلسه سخنرانی و کار عملی در
آزمایشگاه بالینی برگزار گردیده است اما در گروه شبیه سازی علاوه بر آموزش
معمول یک جلسه یک ساعته آموزش با کمک شبیه ساز برگزار شده است. ارزیابی سلامت Tiffen و همکاران.
دانشجویان پرستاری
در گروه مطالعه
اطلاعات بالینی بیشتر، تجدیدنظر کمتر در
زمینه اطلاعات بالینی، استنباط کمتر، سطوح بالاتر اعتماد به نفس، رسیدن سریع تر به تصمیم نهایی میانگین و انحراف
معیار، اندازه اثر گزارش نشده گزارش شده دارد 36 دانشجوی مامایی دارد کمی. مطالعه پس آزمون. دانشجویان
مامایی به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفته اند. گروه مطالعه در جلسات شبیه سازی در خصوص زایمان طبیعی و یرقان فیزیولوژیک شرکت کرده اند و گروه کنترل در 2 جلسه سخنرانی معمول حضور داشته اند. در پایان مطالعه از طریق پس آزمون
تصمیم گیری بالینی دانشجویان بررسی گردیده است. زایمان طبیعی و یرقان فیزیولوژیک Cioffi و همکاران.

دانشجویان مامایی
دهند. همچنین موقع یت شب یهسازی به دانشجو اجازه می دهـدکه یک وضع یت بحران ی را قبل از ایـن کـه مـسؤولیت یـک محیط واقعی را بر عهده بگیرد تجربه کنند (16).
محدودیت ها: عدم دسترسی به متن کامل برخـی ازمقالات از طریق منابع اطلاعاتی کشور که منجر بـه کنـارگذاشتن آن مقالات، منابع و پایگاهها گردید . حجـم نمونـهکم و نبود گروه کنترل در برخی از مطالعات، عـدم بررسـیطولانی مدت تـأثیر ات برنامـههـ ای آموزشـی در گـزارشعملکرد بالینی واقعی افراد می توانند از محدودیت های ایـنپژوهش ذکر کردند.

نتیجهگیری

شبیهسازی ابزاری مهم در آموزش بالینی بـه شـمارمی رود. اگر چه شب یهسازی سطوح مختلف دارد امـا شـواهدنشان مـیدهـد کـارآیی و تأثیر گـذاری آن، در مقایـ سه بـاآموزش سنت ی و روشهای مبتن ی بر سخنرانی بیشتر است .
شبیهسازی ابزاری مهم در آموزش بالینی با اثرات سـودمندبرای اساتید، دانشجویان و بیماران می باشد. بررسی متـونعلمی در ایـن خـصوص امتیـازات زیـادی از قبیـل وجـودمحیطی ایمن برای کـسب دانـش، پـرورش مهـارتهـا ازطریق تکرار و تمـرین ، یـادگیری مـؤثر و مـشارکت فعـال دانشجویان در یادگیری، بهبود تفکر انتقادی، مهـارت حـلمـسأله، قـضاوت بـالینی، یـادگیری کـار گروهـی، بهب ود همکاری و ارتباطات بین حرفهای و مدیریت موقعیتهـای اورژانس را برای دانشجویان نشان مـی دهـد. لـذا اسـتفادهگسترده از این متد آموزشی در حال حاضر در کشور ما بـهشدت احساس و پی شنهاد میگـردد دانـشگاه هـا امکانـات، تجهیزات و بستر آموزشی لازم در خـصوص بـه کـا رگیری این روش را فراهم نمایند.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از کلیه کسانی که در انجام این پژوهشمارا یاری نمودند تقدیر و قدردانی می شود. بحث

مطالعــات بررســی شــده از اثــرات مثبــت روش شبیهسازی در آموزش بالینی حما یت نمودند . شبیهسـ ازی درهر سه حیطـه دانـش، نگـرش و عملکـرد تأثیر گـذار اسـت.
امکان استفاده از سطوح مختلف شبیهسازی د ر امر یـادگیریبر حسب موضوع موردنظر، فراهم کردن موقعیت های متعـددیادگیری بـرای افـراد بـا سـبک هـای مختلـف یـادگیری وشبیهسازی موقعیتهای واقعی که دانشجویان در محیطهای بالین با آنها روب ه رو خواهند شد آن هم در محیطـی امـن وآرام به یادگیری مؤثر و رضایت بخش می انجامد که می توانـدتجربه با ارزشی برای فـارغالتحـصیلان جدیـد باشـد کـه درمحیط های کار با موقعیتهایی ممکن است روبه رو شوند کهقبلاً با آن روبه رو نشد هاند. در دهه گذشته شبیهسـ ازی یـکاستراتژی کلیدی آموزشی برای پرورش مهارت هـای بـالینیدر رشت ههای مختلـف شـده اسـت. سیاسـتگزاران ، اسـاتید و بنیانگذاران، بر نیاز به پرورش مهارتهای بالینی قبل از ورودبه بالین، به منظور افزایش امنیت بیمـار و کـاهش فـشار بـرمحیط های بالینی تأکید می کنند (37). بنا بر اعتقاد بعـضی ازمعلمان، آموزش پزشکی مبتنی بر شبیه سـازی، امـروزه یـکضرورت اخلاقی است (1).
Lapkin و همکــاران در اســترالیا، تمــام مطالعــات تجربی انگل یسی انجام شده از سال 1999 تـا 2009 در مـوردکارآیی آموزش شبیهسازی، در آمـوزش پرسـتاری را بررسـی کردند. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود کـ ه اسـتفاده از ایـ ن روش تدر یس دست یابی دانشجو به دانـش مـوردنظر را بهبـودبخشیده و تفکـ ر انتقـادی را در دانـشجو پـرورش مـی دهـد . رضایت دانشجو یان از یادگیری نیـ ز افـزایش یافتـه بـود (38) Cooper و ه مکاران نتایج 24 مطالعه پیرامون شبیهسـ ازی در آموزش مامایی را مورد بررسی قرار دادند و به ایـن نتیجـهرسیدند که شبیه سازی برای یادگیری مهارت های مامایی مفید است (37). Lasater (2007) یکی از فواید مهم شبیهسازی را تجز یه و تحلیل توسـط دانـشجویان عنـوان کـرده و بیـ ان می نماید بازخوردها در طی این کار به دانشجویان این فرصترا می دهد که تف کر انتقاد ی خود را در یک تجربه زنـده رشـد

منابع

– Desser TS. Simulation-based training: the next revolution in radiology education? J Am Coll Radiol. 2007 Nov; 4(11): 816-24.
– Butler KW, Veltre DE, Brady D. Implementation of Active Learning Pedagogy Comparing LowFidelity Simulation Versus High-Fidelity Simulation in Pediatric Nursing Education. Clinical Simulation in Nursing. 2009 Jul-Aug; 5(4): e129–e136.
– Wilson M, Shepherd I, Kelly C, Pitzner J. Assessment of a low-fidelity human patient simulator for the acquisition of nursing skills. Nurse Educ Today. 2005 Jan; 25(1): 56-67.
– Hovancsek M, Jeffries PR, Escudero E, Foulds BJ, Husebø SE, Iwamoto Y, et al. Creating simulation communities of practice: an international perspective. Nurs Educ Perspect. 2009 Mar-Apr; 30(2): 121-5.
– Thompson TL, Bonnel WB. Integration of high-fidelity patient simulation in an undergraduate pharmacology course. J Nurs Educ. 2008 Nov; 47(11): 518-21.
– Sportsman S, Bolton C, Bradshaw P, Close D, Lee M, Townley N, Watson MN. A regional simulation center partnership: collaboration to improve staff and student competency. J Contin Educ Nurs. 2009 Feb; 40(2): 67-73.
– Kassab M, Kenner C. Simulation and Neonatal Nursing Education. Newborn and Infant Nursing Reviews. 2011 Mar; 11(1): 8-9.
– Onda EL. Situated cognition: Its relationship to simulation in nursing education. Clinical Simulation i