د و ی ا رواب ط 8( رابطــهی 10 ایــن مفهــوم را میرســاند کــه حداکثــر اضافــه کاری
جدول2: نتایج حاصل از پرسشنامه MEQ
نتایج MEQ َممنوعیت شبکاری بهدلیل بیماری جنس سن پرستار)k(
بدون شب 56 گوارش، تپش قلب، سرگیجه زن 25 1
هر سه شیفت 42 گوارش، تپش قلب، سرگیجه مرد 28 2
هر سه شیفت 45 گوارش، تپش قلب، سرگیجه زن 29 3
هر سه شیفت 47 گوارش، تپش قلب، سرگیجه زن 30 4
هر سه شیفت 51 گوارش، تپش قلب، سرگیجه زن 30 5
هرسه شیفت 45 گوارش، تپش قلب، سرگیجه زن 30 6
هر سه شیفت 57 ورم معده، سوزش معده زن 31 7
بدون شب 37 گوارش و فشار خون زن 32 8
هر سه شیفت 25 گوارش و فشار خون زن 32 9
صبح 64 سوزش معده زن 33 10
هر سه شیفت 58 سوزش معده مرد 34 11
صبح 62 سوزش معده زن 35 12
هر سه شیفت 51 سوزش معده مرد 35 13
هر سه شیفت 35 سوزش معده زن 35 14
بدون شب 49 گوارش، قلبی و عروقی زن 36 15
هر سه شیفت 47 گوارش، قلبی و عروقی زن 36 16
هر سه شیفت 48 گوارش، قلبی و عروقی مرد 37 17
صبح 68 قلبی و عروقی، گوارش زن 37 18
هر سه شیفت 58 قلبی و عروقی، گوارش زن 38 19
هر سه شیفت 18 قلبی و عروقی، گوارش زن 38 20
هر سه شیفت 58 قلبی و عروقی، گوارش مرد 39 21
هر سه شیفت 56 قلبی و عروقی، گوارش زن 40 22
صبح 65 قلبی و عروقی، گوارش زن 41 23
هر سه شیفت 48 قلبی و عروقی، گوارش مرد 41 24
بدون شب 50 گوارش زن 42 25
صبح 63 گوارش و اختالات کبدی زن 43 26
هر سه شیفت 42 گوارش و اختالات کبدی مرد 43 27
هر سه شیفت 51 گوارش و اختالات کبدی زن 44 28
بدون شب 49 تهوع و گوارش مرد 45 29
صبح 65 تهوع و گوارش زن 45 30
هر سه شیفت 58 تهوع و گوارش زن 45 31
هر سه شیفت 35 تهوع و گوارش زن 45 32
صبح 63 گوارش، تپش قلب زن 46 33
بدون شب 56 گوارش، اختالات خواب زن 48 34
بدون شب 52 3552مردگوارش، اختالات خواب
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04011 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04011 ]

مطاب ق ب ا قان ون کار ب رای ه ر پرس تار ،2 س اعت در نظ ر گرفت ه می شــود کــه در ادامــهی شــیفت فعلــی اتفــاق میافتــد )یعنــی اضافــه کاری در شــیفت بعــدی رخ میدهــد.(س قف س اعت کاری در هفت ه ،63 س اعت اس ت ک ه در رابط هی11 نش ان داده شده اس ت )طب ق قان ون س امت کار.(ســقف ســاعت اضافــه کاری در مــاه ،50 ســاعت اســت کــه ایــن مــورد نیــز در رابطــه ی 12 ذکــر شده اســت.
جدول 3: طبقهبندی افراد مطابق با شاخص MEQ
تفسیر شاخص MEQ طبقهبندی افراد مورد آزمون
ّقطعا برای نوبت کاری مناسب نیستند )صبح کار ثابت( قطعاً صبحگرا )68-07( M
به احتمال قریب به یقین برای نوبت کاری مناسب نیستند صبحگرا متوسط )96-95( M
ّاحتمالا برای نوبت کاری مناسب هستند میانی )85-24( N
به احتمال قریب به یقین برای نوبت کاری مناسب هستند عصرگرا متوسط )14-13( E
ّقطعا برای نوبت کاری مناسب هستند قطعاً عصرگرا )03-61( E
س پس اطاع ات حاص ل از دو پرسش نامه و نی ز م دل، توس ط ن رم افــزار گمــز) Generalized Algebraic Modeling System(، اجـرا و برنام ه نوب تکاری ب ا معیاره ای ارگونوم ی طراح ی ش د.
ی افتهها
از 35 نف ر پرس تار ش رکت کنن ده در ط رح ،25% از جن س م رد و میانگی ن س نی آنه ا 38 س ال ب وده اس ت. مش ّخصات دموگرافی ک و س ایر ّخصوصی ات فیزیولوژیک ی حاصل ه از پرسش نامه MEQ در ج دول 2 ارائ ه گردی د.
س تون نتای ج در ج دول 2 براس اس ش اخص امتی از پرسش نامهی MEQ ّمعرفــی می شــوند کــه ایــن بــازهی امتیازهــا در جــدول 3 آورده شده اســت.
نمونهای از این طبقه بندیها
اف رادی ک ه مش کات گوارش ی، قلبی-عروق ی و اخت الات مغ زی دارنــد، نبایــد شــب کار باشــند )آن هــم بدلیــل عملکــرد دســتگاه گوارشــی و اســتراحت َفع َالی تهــای مغــزی در ســاعات ّخاصــی از ش ب.(
صبحگراه ا نبای د در نوب ت کاری باش ند و ب ه ش یفت ثاب ت صب ح بای د تخصی ص داده ش وند، در غی ر اینص ورت خطاه ا و مش کات جس می و روح ی ای ن اف راد در نوبته ای دیگ ر بس یار بالاس ت.
عصرگراهــا بــه دلیــل ریتــم خــواب و بیــداری خــود و میــزان هوشــیاری بــالا در ایــن بازههــای زمانــی، بیشــتر راغــب بــه کار و تحمّ ل بی داری در ش یفت عص ر و ش ب میباش ند و ب رای نوب ت کاری مناســب هســتند.
اف راد ب الای 50 س ال، کمت ر بای د در نوب تکاری باش ند و ش یفت ش ب برایش ان برنامهری زی نش ود. زی را ب ا افزای ش س ن، دس تگاه س یرکادین بـا نوب ت ش ب انطب اق کمتـری دارد و ق درت تحمّ ل س اعات کار طولان ی برایش ان کمت ر اسـت) 11(.