ه دارای مـدرک کـاردانی بودنـد بـا افـراد دارایمدرک کارشناسی اخـتلاف معنـاداری داشـت (014/0<p) (نمودار شماره 1).
نمره کیفیت مستندات و جمع کل نمره مستندسازی (جمع کل سـه چـک لیـست »تحلیـل کمـی مـستندات«،
»تحلیــل کیفــی مــستندات « و »میــزان رعایــت اصــولگـزارش نویـسی «) پرسـتاران در بیمارسـتانهـای مختلـف تفاوت معناداری داشت (001/0<p). میانگین نمره کیفیت مستندات و جمع کل نمره مستند سازی پرستاران در انـواعمختلف استخدام (پیمانی و قـراردادی ) اخـتلاف معنـاداریداشت (001/0<p). یافته های پژوهش نشان داد که نمـره کیفیت مستندات و جمع کل نمره مـستندسازی پرسـتاران در بخش های مختلف تفاوت معنـاداری دارد (001/0<p).
نمره این ابعاد در بخ شهای NICU وCCU و جراحیاز بخش های دیگر بیشتر بود.

نمره کلی مـستند سـازی بـا بعـد سـاختاری سـرمایهاجتماعی همبستگی مستقیم (179/0=r) و معناداری داشـت(04/0<p). یافته های پـژوهش مـشخص کـرد کـه میـزانرعایت اصول گزارش نویسی پرستاران با بعد شناختی سرمایهاجتمـاعی همبـستگی مـستقیم و معنـاداری دارد (04/0<p،174/0=r). سرمایه اجتماعی بـر میـزان تکمیـل فـرمهـایپزشکی (بررسی کمـی) تـأثیر مـستقیم و معنـاداری داشـت (001/0<r=0/244 ،p)، همچنین نتایج این پژوهش نـشانداد که سرمایه اجتماعی با نمره کلی مستندسازی همبستگی مستقیم (318/0=r) و معنا داری دارد (001/0<p).
یافته های پژوهش مشخص کـرد کـه میـزان نمـره رفتار شهروندی سـازمانی بـا نمـره میـزان رعایـت اصـولگزارش نویسی همبستگی مستقیم (225/0=r) و معنـاداری (009/0<p) دارد، ایـ ن رفتـ ار همچنـ ین بـ ا کیفیـ ت مستند سازی همبـستگی مـستقیم (271/0=r) و معنـاداری (002/0<p) داشت. نمره کلی نحوه مستندسازی پرستارانبا میزان رفتار شهروندی سازمانی آنها همبستگی مستقیم و معناداری داشت (001/0<r=0/277 ،p).
یافتههای پژوهش آشکار کرد که افـزایش رضـایتشغلی باعث افزایش میزان رعایت اصـول گـزارش نویـسیمی شود (179/0=r) یافتههای پژوهش نشان داد کـه ایـنهمبستگی مستقیم معنادار (03/0<p) می باشد. همبستگی بین نمره کمی مستندسازی که نشان دهنده میزان تکمیـلفرم های مختلف بود با میـزان رضـایت شـغلی همبـستگی معنادار و مستقیمی (403/0=r) داشت همچنین نمره کلـیمستندسازی پرستاران با میزان رضایت شـغلی همبـستگی مستقیم (325/0=r) و معناداری داشت (001/0<p).
جدول 1- تعداد و درصد پرستاران تحت مطالعه براساس نوع استخدام و مدرک تحصیلی
کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد
6 22 2 رسمی
%4/9 %17/9 %1/6 6 61 0 پیمانی
%4/9 %49/6 0 0 13 0 قراردادی
0 %10/6 0 0 13 0 طرح
0 %10/6 0 جدول 2- درصد امتیاز کسب شده ابعاد مختلف رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی به تفکیک مقطع تحصیلی و وضعیت استخدامی
وضعیت استخدامی مقطع تحصیلی رفتار سازمانی
رسمی پیمانی قراردادی طرح کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد
64.44±12.55 61.51±10.77 62.56±7.95 59.44±13.17 66.66±12.06 62.44±10.87 59.99±9.43 بعد رابطه ای
64.55±12.42 65.02±13.89 63.07±13.77 62.77±16.69 63.33±18.09 64.73±13.52 59.99±18.85 بعد ساختاری
63.80±13.26 61.61±12.97 59.99±9.43 63.02±10.05 64.44±14.86 61.54±12.11 56.66±4.71 بعد شناختی
64.11±9.99 62.81±9.77 61.82±7.63 61.96±12.06 64.75±11.47 62.93±9.69 58.83±10.99 سرمایه اجتماعی
61.58±13.40 58.38±15.56 64.10±14.54 56.96±17.73 62.77±16.19 59.01±15.24 56.66±4.71 بعد وظیفه شناسی
71.74±14.49 69.08±17.83 72.30±11.81 69.08±15.85 72.77±17.16 70.36±16.29 59.99±4.00 بعد احترام
69.20±15.99 63.43±14.71 64.10±13.48 56.66±16.94 69.99±21.93 63.97±14.99 56.66±4.71 بعد نوع دوستی
60.95±13.54 57.17±11.58 61.53±14.18 54.99±7.59 57.22±13.77 58.59±12.37 56.66±4.71 بعد مردانگی
71.58±16.00 69.08±14.68 68.20±11.60 68.88±16.90 63.33±12.23 70.39±15.00 63.33±4.71 بعد فضیلت شهروندی
67.02±9.94 63.43±10.12 66.05±8.65 61.21±12.14 65.22±10.41 64.48±10.42 58.67±3.77 رفتار شهروندی سازمانی
80.31±12.66 80.09±11.12 73.33±16.33 72.77±17.40 72.77±15.94 79.63±13.01 79.99±3.00 ماهیت کار
79.20±12.16 81.30±15.70 76.40±12.94 74.99±21.86 73.33±13.63 80.79±15.47 76.66±14.14 سرپرست
72.85±16.15 66.26±15.33 67.17±10.35 68.88±15.65 69.44±13.47 68.80±15.01 63.33±4.71 همکاران
67.45±16.54 64.84±17.25 67.17±16.43 61.11±18.16 67.77±18.38 66.11±17.55 79.99±1.00 ارتقا
47.77±22.42 41.11±21.86 64.61±11.67 40.77±21.99 46.66±22.38 47/03±22.95 66.99±4.71 حقوق و پاداش
49.52±10.01 66.73±.9.95 69.74±9.68 65.11±13/09 66.00±9.32 68.48±10.78 74.00±4.71 رضایت شغلی

جدول 3- درصد امتیاز کسب شده مستندسازی به تفکیک مقطع تحصیلی و وضعیت استخدامی افراد تحت مطالعه
وضعیت استخدامی مقطع تحصیلی محورهای
رسمی پیمانی قراردادی طرح کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد مستندسازی
54.85±10.78 55.58±10.27 50.56±18.15 52.69±10.49 56.34±14.37 54.79± 11.59 53.21±13.28 رعایت اصول گزارشنویسی
54.95±12.07 47.06±10.93 43.38±9.95 40.67±8.67 55.50±11.76 46.81± 11.48 49.00±4.24 کیفیت مستندسازی
63.44±13.78 64.14±18.78 59.20±18.37 62.78±19.15 54.64±18.51 64.52± 17.14 49.99±21.37 کمیت مستندسازی
58.25±8.06 55.09±8.76 50.65±9.64 51.12±7.88 56.40±11.61 54.94± 8.60 49.98±12.32 ن حوه مستندسازی

نمودار 1- درصد امتیاز کسب شده بخش های تحت مطالعه در ابعاد مختلف مستندسازی

٧۴
بحث

مـ ستندات پرسـ تاران بـ ه دو دلیــل عمــده در بیمارستان ها نقش حیاتی ایفا می کننـد . نخـست ایـن کـهپرس تاران بخ ش عم ده ای از خ دمات س لامت را ارای ه می نمایند و در نت یجه داده های زیاد و مهمـی در مـستنداتآنها ثبت میگـردد ، از سـوی دیگـر مـستندات پرسـتارانکاربردهای مهمی در آموزش، پژوهش، جنبه های قـانونی،ادامه درمان بیمار و کمک در تصمیم گیـری مـدیران دارد . یکـی از راه هـای مهـم بهبـود و ارتقـا کیفیـت مـستندات پرستاران نظارت و ارزیابی مستندات آنان می باشد، بررسـیعوامل مؤثر بر کیفیت مستندسازی پرستاران می تواند تأثیر چشمگیری در کیفیت مستندات داشته باشد. در این مطالعهبرای بررسی وضعیت مستندسازی پرسـتاران از سـه چـک لیـــست خودســـاخته »تحلیـــل کمـــی مـــستندات« Documentation quantitative analysis
»تحلیــل کیفــی مــستندات« Documentation quality analysis و »میـــزان رعایـــت اصـــولگـزارش نویـسی « Amount of respecting of reporting principles استفاده شد که این سه چک لیست کمیت، کیفیت و میزان رعایت اصول مستندسازی رامورد سنجش قرار می داد و نهایتاً جمع نمره این سه چـکلیس ت نمره کلی نحوه مستندسازی را مشخص مینمود.
نمره کیفیت مـستندات پرسـتاران در سـطوح مختلـفتحصیلات تفاوت معناداری داشت، با استفاده از آزمـون هـایتعقیبی مشخص شد که کیفیت مستندسازی افرادی که دارایمدرک کاردانی هستند نسبت بـه افـرادی کـه دارای مـدرککارشناس ی ه ستند کمتراس ت. نت ایج مطالع ه غ ضنفری و همکاران نشان میدهد ک ه مهمترین عامـل کـاهش کیفیـتمستندات نبود آموزش و سطح پایین دانش پرستاران می باشد (25). علاوه بر این افـرادی کـه دارای تحـصیلات بـالاتریهستند بار کاری کمتری دارند، نتایج پـژوهشهـای مختلـفنشان داده است که بـار بـالای کـار باعـث افـزایش خطـایمستند سازی مـی شـود (11). افـرادی کـه دارای تحـصیلاتبیشتری هستند بـه مراتـب آمـوزش بیـشتری دیـدهانـد و ازکاربردهای پرونده پزشکی بیشتر مطلع می گردند، لذا نگـرشآنها درباره مستند سازی بهتر می باشد. تحصیلات بالا عـلاوهبر افزایش دانش پرستاران در مورد مستند سازی، باعث بهبـودنگرش آن ها نسبت به مستندسازی می شود.
٧۵
اختلاف نمره کل نحوه مستند سازی و نمره کیفیـتمستندسازی پرستاران در بین بیمارسـتان مختلـف تفـاوتمعناداری داشت که به دلیـل محرمـانگی و عـدم رضـایتمسؤولین این بیمارسـتان هـا از ذکـر نـام آن هـا خـودداری مـی شـود . در پژوهـشی کـه در شـهر زنجـان انجـام شـد ، مـ شخص شـ د کـ ه کیفیـ ت گـ زارش پرسـ تاری در بیمارستان های مختلف متفاوت است (11) که با نتایج ایـن مطالعه در یک راستا می باشد. سیف ربیعی اظهار مـی کنـدکه اختلاف ثبت پرونده بیمـاران در بـین بیمارسـتان هـایمختلف دارای دامنه وسـیعی اسـت (13). بیمارسـتان هـایمختلف دارای فضاهای فیزیکی مختلـف و تعـداد بیمـارانمختلف می باشند. در این مطالعه پرستاران بیمارستان تـکتخصصی نمره بیـشتری در کیفیـت مـستند سـازی کـسبنمودند. وجود محیط تنش زا، فـشارکاری، مواجـه شـدن بـاموقعیت هـای غیرمترقبـه و عوامـل سـازمانی مـیتوانـد از تفاوت های عمده بیمارستان ها باشـد کـه بـر مـستندسازیپرستاران تـأثیر مـی گـذارد (26). ازدحـام بیمـاران و انـواعمختلف بیماری ها در بیمارستان های عمومی یکـی از علـلکاهش کیفیت مستندات می باشد، مطالعات گوناگون نشانداده است که تراکم و تعداد زیـاد بیمـار و کمبـود پرسـنلمهمترین عامل کاهش دقت در پرستاران مـی باشـد (27)، علاوه بر این وسعت، تنوع و تعـداد زیـاد بخـش هـا باعـثمی شود کـه سـطح نظـارت بـرروی مـستندات پرسـتارانکاهش یابد ، دلایـل مختلـف و گونـاگونی وجـود دارد کـهمنطقی بودن این یافته ها را نشان می دهد.
نمره کیفیت مستندات و جمع کل نمره مستند سازی پرستاران در گروه های مختلف استخدامی تفاو