روه شاهد انحراف معیار± میانگین گروه آزمون انحراف معیار± میانگین نمره نوع متغیر
0/003 4/77
(1/69-7/84) 43/87±6/10 48/64±5/63 ابتدای مطالعه رفتار
0/001 12/16
(10/12 -14/20) 43/87±5/43 58/46±2/77 انتهای مطالعه 0/000
( -1/27-1/27) 9/82
(8/19 -11/45) اختلاف میانگین ***
(%95CI) مقایسه قبل و بعد از مطالعه
1/00 0/001 نتیجه آزمون آماری درون گروهی (*p)
* نتیجه آزمون آماری تی زوج
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

** نتیجه آزمون آماری تی مستقل

بحث
طبق این مطالعه و براساس آزمونهای آماری نشانداده شد که نمره نگرش و رفتـار در گـروه آزمـون پـس ازمداخله در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معناداری داشـت.
همچنین آز مون آماری تی زوج نیز اختلاف معنـاداری را درداخل گروه آزمون قبل و بعد از مداخلـه نـشان داده اسـت.
این بدان معنی است کـه آمـوزش داده شـده بـه مـراقبینموجب ار تقاء نگرش و رفتار مراقبتـی آنـان شـده و بیـانگرتأثیر مثبت اجرای مداخله برای مـراقبین در گـروه آزمـونمی باشد.
مطالعه ای کهDavis و همکارش انجام دادنـد بـهای ن نتیج ه رس یدند ک ه تجربی ات و آگ اهی وال دین از حمایت های حرفهای با رویکرد خانواده-محـور بـا کیفیـتزندگی خانوادگ ی آنان در ارتبـاط اسـت . در واقـع، حمایـتکارکنان حرفهای از خانواده هـای دارای کـودک کـم تـوانذهنی قوی ترین عامل برای بهبود کیفیـت زنـدگی اسـت.
این مطالعه نشان داد کـه بـا دادن اطلاعـات عمـومی بـهوالدین و برطرف کردن نیازهای والدین و نیز ارایه خـدماتهماهنگ و جامع به آنها می توان باعث بهبود برآینـدهایخانوادگی شد (34). ایـن مطالعـه بـا نتـایج مطالعـه اخیـرهم خوان است و نتایج حاصله گویـای تـأثیر مثبـت چنـینبرنامه هایی در زندگی مراقبین و خانواده هایشان می باشد.
ایروانی و همکـاران در مطالعـه خـود دریافتنـد کـهآموزش توان یـاران در دو روش رایـج و جدیـد مطـابق بـاکتابچه آموزشـی موجـود و کتابچـه طراحـی شـده توسـطمحقق م وجب افزایش معناداری در نمرات مهارت آنـان درشیوه جدید می شود (001/0<p) که با یافته مطالعه حاضـرکاملاً هم خوان است (35). اما نمـره حاصـل از نگـرش دراین مطال عه برای دو گروه تفـاوت معنـاداری نداشـت. ایـنیافته با مطالعه حاضر هم خوانی ندارد . علت آن شاید مربوطبه شیوه آموزش باشد، چون مطالعه ایروانی در طی مقطـعزمانی دو روزه برگزار گردیده و بلافاصله بعد از اتمام دوره،پس آزمون گرفته شده است در حالی که در مطالعـه حاضـربا توجه به روش مداخله زمان لازم در اختیار مراقبین قـرارداده شد که می تواند در تغییر نگرش مراقبین مـؤثر باشـد. یکی از مهمترین فوا ید تشکیل جلـسات گروهـی آمـوزش والدین نیز همین تغییر نگرش میباشد. به این ترتیـب کـهمادران در خلال جلسات آموزش گروهی از طریق به بحثگذاشتن مشکلات رفتاری فرزندانـشان در مـی یافتنـد کـهبسیاری از این مشکلات رفتاری در بین تمامی خانواده های حاضـر مـشترک و مـشابه مـی باشـد، در نتیجـه از میـزان احساس عدم صلاحیت و عدم کفایـت در نقـش والـدگریآن هــا کاســته شــده و بــا اعتمــاد بــه نفــس بیــشتریمسؤولیت های نقش والدی خود ر ا در قبـال فرزندانـشان ازسر می گیرند.
نتایج مطالعه دیگری در هند حـاکی از آن بـود کـهاکثریت والدین کودکان کم توان شـرکتکننـده در تحقیـقبیان میکردند که دریافت آموزشهای مناسـب مـیتوانـدوضعیت مراقبتی فرزندشان را بهبود بخشد. در این مطالعـهکه دو گروه از والدین شهری و روستایی مقایسه شده بودند مشخص گردید هر دو گـروه فاقـد اطلاعـات لازم بـوده وخدمات مناسبی دریافت نمیدارند، نتیجه نهایی این مطالعهآن بود که فقدان عملکـرد مناسـب و نگـرش مطلـوب بـهکودکان کمتوان در نتیجه دانش و آگـاهی پـایین والـدینمیباشد و تلاشها باید در جهت افزایش دانـش و نگـرشافراد باشد (36).