وســیله کارشــناس مشــاهده گر تکمیــل گردیــد. بخــش اول و ســوم چک لیســتDINO بــا مقیــاس بلــه و خیــر می باشــد (بلــه دارای امتیــاز 1 و خیــر دارای امتیــاز 0 می باشــد). امــا آیتم هــای بخــش دوم ک ه مرب وط ب ه ف از عملک رد می باش د دارای 5 نقط ه مقی اس از 0 ت ا 4 می باش ند (امتی از مقی اس صف ر براب ر 0، امتی از مقی اس یــک برابــر 52/0، امتیــاز مقیــاس دو برابــر 5/0، امتیــاز مقیــاس ســه برابــر75/0و امتیــاز مقیــاس چهــار برابــر 1در نظــر گرفتــه می شــود). نتایــج نهایــی DINOاز حاصــل جمــع امتیــازات ســه فــاز مذکــور بــه دســت می آیــد. امتیــاز نهایــی عــددی بیــن صفــر تــا 16 می باشــد کــه در آن بهتریــن امتیــاز (عــدد 16) بــه معن ای انج ام کار حم ل بیم ار ب ا تکنی ک ایم ن توس ط پرس تار می باشــد 18], 22[. بــرای تعییــن روایــی چک لیســت DINO از دو روش روایــی صــوری (Face validity) و روایــی محتوایــی (content-related validity)اس تفاده ش د. ابت دا پرسش نامه ب ه فارس ی ترجم ه ش د و ف رم ترجمه ش ده در اختی ار یک ی از اس اتید زب ان انگلیس ی ک ه از نس خه اصل ی (انگلیس ی) پرسش نامه آگاه ی نداشــت قــرار داده شــد تــا بــا اســتفاده از روش ترجمــه معکــوس، آن هــا را بــه انگلیســی برگــردان نمایــد. ســپس نســخه انگلیســی ویرایــش فارســی پرســش نامه بــا نســخه اصلــی آن مقایســه و اصلاح ات جزئ ی اعم ال ش د و ف رم نهایی پرسش نامه تهی ه گردید و درنهای ت روایی صوری و محتوایی چک لیس ت DINO توس ط 3 نفر از متخصصی ن رش ته بهداش ت حرف ه ای بررس ی و م ورد تائی د ق رار گرف ت.
بــرای بررســی پایایــی بیــن مشــاهده گران Inter observer) (reliabilityدر 10 درصــد نمونه هــا (25 نفــر) چک لیســت DINOبه طــور جداگانــه توســط دو مشــاهده گر به صــورت همزمــان تکمیــل شــد و نتایــج به دســت آمده از طریــق درصــد توافــق ضریــب کاپــا مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. مقــدار شــاخص کاپــا بیــن صفــر تــا یــک می باشــد و هرچــه بــه یــک نزدیک تــر باشــد نشــان دهنده توافــق بیشــتر اســت. ضریــب کمتــر از 4/0 نشــان دهنده توافــق ضعیــف، بیــن 4/0 تــا 75/0 توافــق خــوب و ضری ب ب الای 75/0 نی ز توافـق عال ی را بی ان می نمای د. طب ق نتایــج به دســت آمده میــزان توافــق بیــن مشــاهده گران در تمامــی س ؤالات چک لیس ت در ناحی ه عال ی (ب الای 75/0) ق رار داش ت. تجزیه وتحلیــل داده هــای مطالعــه بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS نســخه 19 انجــام گرفــت و مقــدار P کمتــر از 05/0 به عنــوان ســطح معنــاداری در نظــر گرفتــه شــد. از آمــار توصیفــی جهــت توصیــف متغیرهــا اســتفاده شــد. جهــت تجزیه وتحلیــل داده هــا از آزمون ه ای ت ی مس تقل، کای دو و رگرس یون لجس تیک اس تفاده ش د.
یافته ها
بــر اســاس نتایــج به دســت آمده، میانگیــن و انحــراف معیــار ســن نمونه هــای تحقیــق 63/6 ± 65/34 ســال می باشــد کــه 8/80 درص د آن ه ا را زن ان و 2/19 درص د را م ردان تش کیل داده بودن د. از میــان ایــن افــراد 4/70 درصــد متأهــل و 6/29 درصــد مجــرد بودن د. میانگی ن و انح راف معیـار سـابقه کار براب ر 71/6 ± 3/01 س ال ب ود. ش غل 8/84 درص د از ش رکت کنندگان پرس تار و 2/15درصــد آن هــا کمــک بهیــار بودنــد. و 84 درصــد نمونه هــا شــیفت کار بودنــد. همچنیــن جــدول 1 در خصــوص مقایســه میانگیــن متغیرهــای دموگرافیــک بیــن پرســتاران دارای علائــم و پرســتاران ب دون علائم اختلالات اس کلتی عضلانی می باش د. آنالیز آماری نش ان داد کــه اختــلاف میانگیــن ســنی و ســابقه کار در هــر دو گــروه ازنظــر آمــاری معنــی دار می باشــد به عبارت دیگــر شــیوع علائــم اختلالات اس کلتی عضلانی با افزایش متغیر دموگرافیک س ن و سابقه کار افزای ش یافت ه اس ت (0/001 .(P > ام ا بی ن ای ن اخت لالات و س ایر متغیره ای دموگرافی ک نمونه ها ارتب اط آماری معن ادار نبود (05/0.(P <
یافته هــای حاصــل از پرسشــنامه نوردیــک نشــان داد کــه 6/87 درص د از اف راد موردمطالع ه در ط ی 12 م اه گذش ته در ی ک ی ا چن د ناحی ه از اندام ه ای دس تگاه اس کلتی عضلان ی خـود دچـار اخت لال بوده اند. میزان ش یوع ای ن اختلالات در هر ی ک از اندام ها در ش کل ش ماره 1بیان ش ده اس ت.
نتایــج حاصــل از چک لیســت DINO نشــان داد کــه میانگیــن امتی از نهای ی براب ر 73/9 ب ا انح راف معی ار 8/1 ب ود. کمتری ن امتی از براب ر 7 و بیش ترین امتی از 5/14 ب ود. ب ا توج ه ب ه این ک ه امتیازبنــدی شــاخص DINO بیــن عــدد صفــر تــا عــدد 61 می باشــد، در ارزیابــی حمــل بیمــار هیچ یــک از نمونه هــا امتیــاز پایین تــر از 7 و همچنیــن امتیــاز بالاتــر از 5/14 یافــت نشــد. در جدول ه ای ش ماره 2 تا 4 نتایج بررس ی تکنیک ه ای جابجایی بیمار پرس تاران با چک لیست DINO در سه فاز آن نمایش داده شده است.
در فــاز اول چک لیســت DINO یعنــی فــاز آمادگــی کــه 8/43 درص د امتی از نهای ی ش اخص DINO را ش امل می ش ود 7 آیت م موجــود می باشــد. و پاســخ ها به صــورت بلــه و خیــر می باشــد. نتای ج حاصل ه نش ان داد ک ه تنه ا در 2/7 درص د از حم ل بیمارهای صــورت گرفته شــده بیمــاران تشــویق بــه همــکاری نمی شــوند، در
101 مــورد از مشــاهدات صــورت گرفتــه (4/40 درصــد) فضــای کاف ی ب رای حم ل بیم ار وج ود نداش ت. در 4/12 درص د م وارد ویلچ ر در مح ل موج ود نب ود. همچنی ن ارتف اع تخت ه ا در 8/88 درص د مش اهدات ب رای حم ل بیم ار مناس ب نب ود. در 6/85 درصد حمل ه ای بیم ار وس ایل کمک ی حم ل بیم ار وج ود نداش ت و در
90 درصــد مــوارد از ایــن وســایل به درســتی اســتفاده نمی شــد. و درنهای ت در 16 درص د از مش اهدات تع داد پرس تاران کاف ی نب ود. در ف از دوم (ف از عملک رد) س ؤالات در ارتب اط ب ا چگونگ ی عملکرد پرس تار در حفظ تع ادل بیمار، همکاری وی، کاه ش حرکات اضافی و می زان ب ار و فش ار وارده ب ر پش ت و ش انه پرس تار در ط ی جابجایی بیمــار اســت. ایــن فــاز 5/37 درصــد از امتیــاز نهایــی شــاخص DINOرا دارا می باشــد.
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04017 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04017 ]

نتایــج حاصــل از بررســی فــاز ســوم چک لیســت (فــاز نتایــج)ک ه 7/19 درص د امتی از نهای ی ش اخص DINO را دارا می باش دنش ان داد ک ه تنه ا در 6/7 درص د م وارد روش انتخاب ش ده حم ل توس ط پرس تار باع ث درد ب رای بیم ار ش ده اس ت. همچنی ن در 6/3 درص د م وارد روش م ورد اس تفاده باع ث ایج اد ت رس ی ا ع دم اطمین ان در بیم اران گردی ده اس ت و درنهای ت در 6/59 درص د از حمل هــا، بیمــار در انتهــای جابجایــی در وضعیــت مناســب قــرار نگرفت ه بودن د.
در بررس ی ارتب اط بی ن ش اخص DINO و می زان ش یوع اختلالات اس کلتی عضلانی، نتایج حاصل از پردازش رگرس یون لجس تیک نشان داد ک ه ب ا تعدی ل اث ر متغیره ای مخ دوش گر س ن و س ابقه کار(بر اســاس خروجــی جــدول شــماره 1)، امتیــاز نهایــی چک لیســت DINOارتب اط معن اداری ب ا می زان ش یوع ای ن اخت لالات دارد
جدول 1: مقایسه متغیرهای دموگرافیک بین پرستاران دارای علائم اختلالات و بدون علائم اختلالات اسکلتی عضلانی در یک سال گذشته) 052 = n(
متغیرهای دموگرافیکعلائم اختلالات اسکلتی عضلانیP Value
داردندارد
سن، انحراف معیار ± میانگین41/6 ± 3/3582/ 5± 7/2901/000
سابقه کار، انحراف معیار ± میانگین80/6 ± 88/1021/5 ± 61/60/000
قد، انحراف معیار ± میانگین1/7 ± 164/652/7 ± 164/870/875
وزن، انحراف معیار ± میانگین48/01 ± 65/6592/01 ± 77/650/920
شاخص توده بدنی، انحراف معیار ± میانگین64/2 ± 88/1958/2 ± 68/190/973
جنس ،%02/318
مرد3/837/16
زن6/884/11
شغل ،%0/704
پرستار3/877/12
بهیار5/895/10
شیفت کار ،%0/651
عادی8/902/9
نوبت کار6/864/13
1 آزمون t مستقل 2 آزمون کای دو.
(0/001 P > و0/533 – = ضریــب رگرســیونی) بطوریکــه شــانس
ابت لا به اختلالات اس کلتی عضلانی با افزای ش امتیاز DINOکاهشمی یاف ت (0/587 = نس بت ش انس).
0
10
20
30
40
50
60
70
80

58
,
20
42
00
,
15
,
38
40
,
00
60
,
75
00
64
,
29
40
,

0

10

  • 2