ی و پایای ی آن در مطالع ات گذش ته ب ه اثب ات رس یده اس ت] 7, 61, 17[. ف رم مشــتمل بــر 6 ســؤال بــاز و 13 ســؤال بســته در دو قســمت بــود .ال ف: مش خصات ف ردی و جمعی ت ش ناختی ب: س ؤالاتی پیرام ون متوســط مــدت زمــان اســتفاده از کامپیوتــر در طــول روز، وجــود عائ م اخت الات اس کلتی-عضانی، و س والاتی در خص وص آگاه ی از ماحظ ات ارگونومی ک در کار ب ا کامپیوت ر مانن د ارتف اع مناس ب در نمایش گر، نشس تنگاه صندل ی و می ز کامپیوت ر. ب ه منظ ور تعیی ن ش یوع اخت الات اس کلتی-عضانی از پرسش نامه اس تاندارد نوردی ک اس تفاده ش د] 18[. فرمه ا توس ط مجری ان ط رح در اختی ار نمونهه ا ق رار گرفت ه و پ س از تکمی ل در هم ان روز بازپ س گرفت ه ش د. در ای ن مرحل ه ن ام و ن ام خانوادگ ی، ش ماره تم اس و پس ت الکترونی ک دانش جویان ب ه منظ ور دسترس ی جه ت ش رکت در مرحل ه دوم طرح م ورد س ؤال ق رار گرف ت. البت ه به منظ ور رعای ت ماحظ ات اخاقی ،ه دف از انج ام پژوه ش ب رای تمام ی دانش جویان معرف ی و ش رکت در پژوه ش ب رای آن ان کام اً اختی اری اع ام گردی د. به دانش جویان اطمین ان داده ش د ک ه اطاع ات ش خصی آنه ا محرمان ه مان ده و دادهه ا تنه ا بص ورت کل ی م ورد پ ردازش و اس تفاده ق رار خواه د گرف ت. تع دادی از س ؤالات در مرحل ه اول و دوم پژوه ش یکس ان بودت ا می زان آگاه ی دانش جویان در خصوص ماحظ ات ارگونوم ی کار با کامپیوت ر س نجیده ش ود و ب ه ای ن نکت ه پ ی ببری م ک ه آی ا مداخل ه آموزش ی اث ری در ارتق ای آگاه ی دانش جویان داش ته ی ا خی ر.
کامپیوتر

کار

میز

استقرار

نحوه
:1

ر
ی
تصو

کامپیوتر

کار

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

میز

  • 2