5/129 3/8
6/8 2/34±0/34 2/18±0/48 قدرتی- توانی
14/1 2/55±0/53 2/19±0/52 پلایومتریک بدون انسداد
مطلق آزمون در پلایومتریکانسداد بدون 07/29±58/123 96/40±86/145 2/15 63/0 26/0 55/0 وینگیت (وات)انسدادپلایومتریک با 15/29±10/131 95/31±43/154 1/15
توان حداقل
نسبی آزمون در 96/0 32/0 51/0
وینگیت (وات)انسدادپلایومتریک با 65/0±24/2 63/0±70/2 17
توان اوج
نسبی آزمون در 56/0

  • 2