ایی (28)
%26,6 %22,6 %27,1 %23,6 تصادفی 91 کارشناسی سمنان 1388 فاطمه احدی (23)
%21,50 %25,81 %29,44 %23,25 تصادفی 296 کارشناسی اصفهان 1386 شایسته صالحی (30)
%67,1 %3,5 %17,6 %11,8 سرشماری 85 کارشناسی تربت حیدریه 1386 حسین رنجبر (27)
%10,1 %31,7 %5 %53,2 سرشماری 143 کارشناسی تبریز 1385 لیلا ولیزاده (25)
%6,1 %53,8 %11,2 %28,9 سرشماری 195 کارشناسی قزوین 1383 رامین سرچمی (3)
%17,8 %20,9 %36,9 %24,5 سرشماری 515 کارشناسی اصفهان 1379 شایسته صالحی (8)
%13,1 %25,55 %25,8 %35,6 سرشماری 275 کارشناسی عربستان
سعودی 2013 (16) El-Gilani A.H
%23,9 %28,8 %29,5 %17,9 سرشماری 345 کارشناسی استرالیا 2012 (20) D’Amore A
%31 %19 %24 %26 آسان 100 کارشناسی Oshkosh
آمریکا 1999 (22) Colucciello M.L
تجربه عینی 4,25%، مشاهده تاملی 5,32%، مفهوم سازی انتزاعی 9,29% و آزمایشگری فعال 2,33% سبک یادگیری غالب جذب کننده بود سرشماری 176 سال اول
138 سال دوم
144 سال سوم کارشناسی کانادا 1995 (21) Rakoczy M

بحث
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

نتایج این مطالعه نشان داد یادگیری در پرستاری با اسـتفاده از چنـدین سـبک انجـام مـی شـود و در میـان دانشجویان پرستاری استفاده از سبک یـادگیری همگـرا وسپس جذب کننده بیش ترین میزان را داشته اسـت . طبـق الگوی Kolb افراد همگرا علاقمنـد بـه کـاربرد عملـی نظریات هستند و در آزمون هایی ک ه کاربرد نظر یـه هـا در عمل را می سنجند موفق ترنـد . در مقابـل افـراد بـا سـبک یادگیری جذب کننده نسبت به نظریه ها بیشتر علاقه نشان میدهند (38). البته در کشورهای مختلف و در زمـانهـایمتفاوت، گرایش به سـمت سـایر سـبکهـا نیـز مـشاهدهمی شود. شاید علت این مسأله ظهور و کـاربرد شـیوه هـای نوین تدریس باشد که سبب تقویت سبک هـای خاصـی در افراد می گردد. Kolb معتقد است نزدیـک بـودن نتیجـه داده ها به مر کـز محـور مختـصات، ب یـانگر وجـود تعـادل بی شتر بین سبک های یادگیری است. هرچه نتیجه داده هااز مرکز محور دورتر شود نشان دهنده آن است که فراگیربه یک سبک یادگیری خاصی تمایل بیشتری دارد (9). بـاتوجه به تنوع سبکهای یادگیری در بین این دانـشجویان،افزایش آگاهی نسبت به شیوههای یادگیری باعث ارتقـایآموزش و فرآینـد یـاددهی- یـادگیری، اسـتفاده از عوامـلمحیطی به شکل مطلوب و در راستای یـادگیری فـردی وحذف اعمال نامناسب میشود. مدرسین بایـد تـا آنجـا کـهممکـن اسـت روشهـای ارتبـاطی و آموزشـی خـود را بـا سـبک هـای یـادگیری و تفکـر فراگیـران وفـق دهنـد تـا یادگیری هر چه بهتر و عمیقتر اتفاق بیفتد.