ه شد. روایی پرسشنامه با نظر 19 کارشناس خبره در حیطه نیازسنجی آموزشی و برنامهریزی از نظر صوری و محتوایی به تأیید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای سؤالات مربوط به نیازهای آموزشی تخصصی برابر با 80/9، برای نیازهای عمومی برابر با 88/9 و برای کل پرسشنامه برابر با 82/9 به دست آمد. برای تحلیل دادهها علاوه بر آزمونهای توصیفی از روشهای آمار استنباطی شامل آزمونt تک گروهی و آزمونt مستقل به واسطه نرمافزار آماریSPSS نسخه 22 استفاده شد.
یافتهها
بررسی میزان و توزیع متغیرهای دموگرافیک پژوهش نشان داد که؛ 11 درصد از پاسخ دهندگان در رده سنی 25-22 سال، 22 درصد در رده سنی 99-25 سال، 25 درصد در رده سنی 95-99 سال و 12 درصد نیز در رده سنی 95 سال به بالا قرار داشتهاند. 80 درصد از پاسخ دهندگان را زن و 11 درصد آنان را مرد تشکیل داده است. 09 درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرک کارشناسی و 7 درصد آنان دارای مدرککارشناسی ارشد بودهاند. همچنین؛ 29 درصد از پاسخ دهندگانپژوهش دارای سابقه خدمت 19-5 سال، 12 درصد داری سابقه خدمت15-19 سال، 20 درصد دارای سابقه خدمت 29-15 سال و 2 درصدنیز دارای سابقه خدمت 25-29 سال بودهاند.
سطح معنیداری میزان t میانگین آزمودنیها میانگین متوسط دورههای عمومی
9/991 5/91 9/20 9 جستجو در اینترنت
9/991 9/81 9 مهارت ارتباط مؤثر )حل تعارض( )تفکر خلاق(
9/991

9/20 9 گزارشنویسی در پرستاری
9/991 9/90 9 دورهICDL مهارتهای هفتگانه کامپیوتر
9/991

9/91 9 اصول مدیریت پرستاری
9/991 9/91 9 آموزش زبان انگلیسی
9/991

9/17 9 دوره نگارش و مقالهنویسی
9/198

9/19 9 اصول برنامهریزی استراتژیک
9/991 9/92 9 آموزش مهارت ارتباط کلامی و غیرکلامی
9/111

2/09 9 مدیریت شکایات
9/991 9/55 9 دوره مکاتبات اداری
9/999

2/05 9 آشنایی با دستورالعملها و قوانین بیمه
9/915 9/12 9 آشنایی با قوانین حقوقی و خطاهای پرستاری
9/991

2/70 9 بهرهوری نیروی انسانی
9/917 9/11 9 مدیریت آموزشی
9/998

9/15 9 دوره خلاقیت و حل مسأله
9/995 9/11 9 مدیریت بحران
9/991

9/21 9 مهارتهای زندگی )خودآگاهی حل مسأله مقابله با خشم(
9/991 9/29 9 روشهای برقراری ارتباط موفق
9/991 15/98 9/82 9 استانداردسازی و اندازهگیری کیفیت خدمات
با توجه به جدول 1 و با تاکید بر میزان مقادیرt بهدست آمده، میتوان مطرح نمود که تفاوت معنیداری در سطح 91/9α = بین میانگین متوسط با میانگینهای آزمودنیها در مؤلفههای «جستجو در اینترنت»، «مهارت ارتباط مؤثر )حل تعارض()تفکر خلاق(»، «گزارش نویسی در پرستاری»، «دورهICDL مهارتهای هفت گانه کامپیوتر»، «اصول مدیریت پرستاری»، «آموزش زبان انگلیسی»، «دوره نگارش و مقاله نویسی»، «آموزش مهارت ارتباط کلامی و غیرکلامی»، «دوره مکاتبات اداری»، «آشنایی با قوانین حقوق و خطاهای پرستاری»، «بهره وری نیروی انسانی»، «مدیریت آموزشی»، «دوره خلاقیت و حل مسأله»، «مدیریت بحران»، «مهارتهای زندگی )خودآگاهی حل مسأله مقابله با خشم(»، «روشهای برقراری ارتباط موفق» و «استانداردسازی و اندازه گیری کیفیت خدمات» وجود دارد. بنابراین، با توجه به اینکه در این مؤلفهها، میانگین تجربی بالاتر از میانگین نظری میباشد، از دیدگاه جدول 1: دیدگاه پرستاران نسبت به «دورههای عمومی«
پرستاران، برگزاری دورههای آموزشی عمومی فوق در وضعیت حال ضروری است. لازم به ذکر است که در مؤلفههای «اصول برنامه ریزی استراتژیک»، «مدیریت شکایات» و «آشنایی با دستورالعملها و قوانین بیمه» تفاوت معنیداری بین میانگین نظری و میانگینهای تجربی مشاهده نشده است. بنابراین، از دیدگاه پرستاران، برگزاری دورههای آموزشی عمومی فوق در وضعیت حال ضروری نمیباشد.
با توجه به جدول 9 و با توجه به میانگینهای حاصله از دورههای آموزشی، که از دیدگاه پرستاران به عنوان نیازهای آموزشی ضروری مطرح شدهاند، به ترتیب اولویت، بالاترین میانگین به «آشنایی با بیماریهای خاص» و پایینترین میانگین به «آموزش خواندن نوار EKG و شناسایی آریتمی های قلبی و مراقبتهای پرستاری آن» معطوف میباشد) جدول 1(.

با توجه به جدول 2 و با تاکید بر میزان مقادیرt بهدست آمده، میتوان مطرح نمود که تفاوت معنیداری در سطح 91/9α = بین میانگین متوسط با میانگینهای آزمودنیها در تمامی دورههای تخصصی به جز دورههای «ترانسفوزین خون»، «بهداشت و نظارت بیمارستانی» و «دوره آموزش به بیمار» وجود دارد. لازم به ذکر است که در مؤلفههای فوق، تفاوت معنیداری بین میانگین نظری و میانگینهای تجربی مشاهده نشده است. از این رو، از دیدگاه پرستاران، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی فوق در وضعیت حال، خنثی است.
لازم به ذکر است، در دورههای «مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی»، «آشنایی با بخشICU و مراقبتهای پرستاری در
9
«ICU»آشنایی با بخشCCU و مراقبتهای پرستاری در
«CCU»احیای قلبی-ریوی(CPR) در نوزادان و بزرگسالان»،
«اینتوباسیون»، «مراقبتهای پرستاری در اختلالات آب و الکترولیت»،
«بیماریهای زنان»، «مراقبتهای پرستاری در کودکان بیمار»، «احیای قلبی-ریوی در کودکان»، «آموزش خواندن نوارEKG و شناسایی آریتمی های قلبی و مراقبتهای پرستاری آن»، «مراقبتهای پرستاریدر بیماران با کاهش سطح هوشیاری» و «آشنایی با بیماریهای خاص»،حدود 89 درصد پرستاران دارای میانگین بالاتر از 1 میباشند، بنابراین،دورههای تخصصی فوق، به عنوان نیازهای آموزشی بسیار ضروری مطرحمیشوند.
جدول 2: دیدگاه پرستاران نسبت به «دورههای تخصصی»
سطح معنیداری میزان
t میانگین
آزمودنیها میانگین
متوسط دورههای تخصصی
9/991 12/90

9/22 9 اصول مراقبت از زخمها
9/991 1/90 9 مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی
9/991 2/27 9 مراقبتهای پرستاری در نفرولوژی
9/991 9/09 9 مراقبتهای پرستاری در جراحی زیبایی و ترمیمی
9/991 9/79 9 تریاژ در بیمارستان
9/991 1/29 9 آشنایی با بخشICU و مراقبتهای پرستاری درICU
9/991 9/97 9 بهبود تغذیه
9/991 9/90 9 سیستم کنترل عفونتهای بیمارستانی و اصول استریلیزاسیون
9/991

9/79 9 مراقبتهای پرستاری در TPN
9/991 9/09 9 مراقبتهای پرستاری در تعویض مفصل هیپ یا زانو
9/991 9/52 9 شیر مادر
9/991 1/90 9 آشنایی با بخشCCU و مراقبتهای پرستاری در CCU
9/991 9/92 9 اصول کار با دستگاههای بیهوشی
9/991 9/19 9 نگهدای دستگاهها در اتاق عمل
9/991

9/90 9 مراقبتهای پرستاری و تازههای دارویی
9/991 1/19 9 احیای قلبی ریوی(CPR) در نوزادان و بزرگسالان
9/991 1/19 9 اینتوباسیون
9/991 9/09 9 مراقبتهای پرستاری در اکسیژن تراپی و تنفس مصنوعی
9/991 1/10 9 مراقبتهای پرستاری در اختلالات آب و الکترولیت
9/991 9/52 9 مراقبتهای پرستاری در اورژانس
9/991

9/29 9 اورژانسهای مامایی
9/991 9/29 9 مراقبتهای پرستاری در دیابت
9/991 1/12 9 بیماریهای زنان
9/119 9/90 9 ترانسفوزین خون
9/991

9/29 9 دیالیز
9/599 9/99 9 بهداشت و نظارت بیمارستانی
9/991

9/22 9 پاپ اسمیر
9/991 9/20 9 بیحسیهای منطقهای و اداره درد
9/991 9/77 9 مراقبتهای پرستار در بیماران انکولوژی و هماتولوژی
9/991 9/82 9 مراقبتهای پرستاری در اورژانسهای تنفسی
9/911 9/19 9 معاینات پایه بالینی در پرستاری
9/991 9/90 9 مراقبتهای پرستاری در بیماران نروسرجری
9/991

1/90 9 مراقبتهای پرستاری در کودکان بیمار
9/991 9/89 9 سرطانهای شایع زنان
9/991 9/92 9 بیماریهای پستان
9/991 2/79 9 آموزش شکستگیها و مراقبتهای پرستاری آن
9/991

9/59 9 مراقبتهای پرستاری در بخشهای ویژه نوزادان
9/991 9/70 9 روشهای استفاده، حفظ و نگهداری تجهیزات
9/991 9/59 9 POST Partumخونریزیهای
9/991 9/89 9 دیابت در حاملگی
9/991 9/80 9 تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری
9/998 9/12 9 مراقبتهای در اورژانس مسمومین
9/991

9/22 9 عوارض گچگیری و نحوه برخورد با آن
9/991 1/92 9 احیای قلبی-ریوی در کودکان
9/991 9/29 9 سرم درمانی و مراقبت از مسیر ورید محیطی
9/991

9/22 9 مراقبتهای پرستاری در اورژانسهای کودکان
9/991 9/80 9 راههای دسترسی عروقی در بیماران در یالیزی
9/991 9/57 9 تفسیر گرافی قفسه سینه برای پرستاران
9/991

9/29 9 تفسیرScan CT مغز برای پرستاران
9/991 9/50 9 مراقبتهای پرستاری در استئوپروز
9/222 9/92 9 دوره آموزش به بیمار

9/991

9/99 9 دیالیز صفاقی حاد
9/991 9/57 9 تومورهای خوشخیم و بدخیم و تشخیص آنها
9/992 9/10 9 مراقبتهای حین حاملگی-حین زایمان – بعد از زایمان
9/991

9/79 9 پیشگیری از سوانح و حوادث
9/991 9/72 9 تغذیه و پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی
9/991

9/90 9 ساکشن راههای هوایی و مراقبتهای پرستاری
9/991 9/99 9 مراقبتهای پرستاری در کمردردها
9/991

9/79 9 رژیم درمانی در بیماریای کلیوی
9/991

9/59 9 اورژانس سوختگی، ترمیمی و رادیواکتیو
9/991 9/72 9 شستشوی بهداشتی دستها
9/991 9/52 9 مراقبتهای پرستاری در ترومبو آمبولی
9/991

9/20 9 آموزش پیشگیری از التور
9/991 9/99 9 مراقبتهای پرستاری در بیماریهای عفونی کودکان
9/991

9/59 9 مراقبتهای پرستاری در بیماریهای تنفسی نوزادان
9/991 10/58 1/92 9 آموزش خواندن نوارEKG و شناسایی آریتمیهای قلبی و مراقبتهای پرستاری آن
9/991 0/92

  • 2