رسی اثر دو هورمون جیبرلیک اسید(GA3) و آبسیزیک اسید(ABA) روی نعناع، به این نتیجه دست یافتند که در مقایسه با آبسیزیک اسید، زمانیکه از جیبرلیک اسید استفاده شد میزان رشد ارتفاع آن افزایش یافت(کاوینا و همکاران، 2010).گونه ی وحشی آن در مرکز و جنوب اروپا یافت شده است اما اولین بار از ترکیب دو گونه ی ذکر شده در انگلستان بوجود آمد(مستر/مونوگراف، 2007).
7-1رنگیزه های گیاهی