مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد م.، ا.، M.، س.، S.، Journal

مارس 12, 2018

ـدن حضـورمتغیرهای توپوگرافی بهویژه ارتفاع و حصول ضرایب تعیین کـمخواهند شد.
در مجموع بایـ د گفـت متغ یرهـا ی توپـوگراف ی تنهـا بخـشکوچکی از تغییرات صفات کمی تودههای جنگلی را پـ یشبینـ ینموده و بخش زیادی از آن تحت تاثیر سـا یر متغیرهـا از جملـهحاصلخیزی رویشگاه، خصوصیات فیزیکـ ی و شـ یمیایی خـاک،شرایط توده و میـ زان دخالـت در آن قـرار دارد. قـدر مسـلم درتودههایی که دستخوش تغییر شده و تحـت تـاثیر دخالـت هـا یانسانی قرار گرفتهاند، لحاظ نمـودن اثـر متغیرهـا ی توپـ وگرافیهمراه با خطا خواهد بود. بهنظر میرسد انجام نوعی طبقهبنـد یبراساس وضعیت کیفی و کمی تودهها بتواند باعث بهبـود نتـایج شود. اما در این صورت ممکن است تنوع و محدوده متغیرهـا یتوپوگرافی کاهش یابد. با توجه به اثر متغیرهای مربوط به خاک خصوصاً رطوبت، پیشنهاد میشود در پیشبینی مشخصات کمیتودههای جنگلی بهویژه در مناطق خشک، اثر این نـوع متغ یرهـانیز لحاظ شود. اگرچه این کار با هزینههای اضافی همراه بوده و هدف نهایی مدلسازی که کاهش هزینه و زمـان در برداشـتهایصحرایی است را زیر سوال خواهد برد.
آقایی، ر.، س. الوانینژاد، ر. بصیری و ر. ذوالفقاری. 1391. رابطهی بین گروههای اکولوژیک گیاهی بـا عوامـل محیطـی (مطالعـه ی موردی: رویشگاه وزگ در جنوب شرق یاسوج). مجله علمی-پژوهشی اکولوژی کاربردی1(2): 63-53

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اسماعیلزاده، ا. و س. م. حسینی. 1386. رابطه بین گروههای اکولوژیک گیاهی با شاخصهای تنـوع زیسـتی گیـاهی در ذخیـره گـاه سرخدار افراتخته. محیطشناسی43: 30-21
تمرتاش، ر. 1391. بررسی رابطه خصوصیات گیاهی با عوامل توپوگرافی در واحدهای بهرهبرداری مراتع کوهسـتانی واز مازنـدران .
تحقیقات مرتع و بیابان ایران19(3): 481-469.
۱۱
جوادی، س. ا، ب. زمانی و ا. مختاری. 1390. بررسی تاثیر عوامل پستی و بلنـدی و خـاک بـر سـاختار پوشـش گیـاهی در نیمـرخ شمالی اشترانکوه (استان لرستان). مرتع5(4): 361-352.
حسنزاد ناورودی، ا. 1384. بررسی خصوصیات کمی و کیفی درختان توسکای ییلاقی در سه منطقه ارتفاعی در اسالم. مجله منـابعطبیعی ایران1(59): 129-115.
حیدری، م.، س. مهدوی و ا. روشن. 1388. شناخت رابطه برخی از عوامل فیزیوگرافی و فیزیکـی – شـیمیایی خـاک بـا گـروه هـای بومشناختی گیاهی در منطقه حفاظت شده ملهگون ایلام. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران1(17): 160-149.
خواجه، آ. م. 1377. بررسی اثر توپوگرافی بر تراکم گونههای علفـی در پـارک ملـی گلسـتان. پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد. گـروهمرتعداری. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه گرگان. 92 ص.
رضوی، س. ا. 1380. تشخیص توده های جنگلی با استفاده از خصوصیات اکولوژیک رویشگاه. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 89 صفحه.
زارع چاهوکی، م. ع، ا. زارع چاهوکی و م. زارع ارنانی. 1389. تاثیر عوامل توپوگرافی و خاک موثر بر پراکنش گونه های گیـاهی درمراتع اشتهارد. نشریه مرتع و آبخیزداری63(3): 340-331.
زبیری، م. 1373. آماربرداری در جنگل، انتشارات دانشگاه تهران ،401 ص.
سالاریان، ع.، ا. متاجی و ی. ایرانمنش، 1387. بررسی نیاز رویشگاهی گونۀ بادامـک در جنگـل هـای زاگـرس : مطالعـه مـوردی رویشگاه کره بس استان چهار محال و بختیاری،فصلنامه تحقیقاتجنگلوصنوبرایران16(4): 5542-5528.
شکری، م. م. ا. بهمنیار و م. ر. طاطاییان. 1382. بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی مراتع ییلاقی هزار جریـب بهشـهر . مجلـه منـابعطبیعی ایران1(56): 142-131.
عبدالهزاده، ب.، م. طبری کوچک سرایی، خ. ثاقب طالبی و م. زبیری. 1383. پاسخ قطر و ارتفاع کاج تهران بـه تغییـرات شـیب وجهت دامنه در پارک جنگلی لویزان. پژوهش و سازندگی60: 35-30.
عبداللهی، ج. و ح. نادری. 1390. بررسی اثر متغیرهای توپـوگرافی و خصوصـیات فیزیـک وشـیمیایی خـاک بـر نحـوه عملکـردپارامترهای موثر بر رشد ،پژوهش و سازندگی97: 62-52.
کیانی، ب. 1393. کاربرد روشهای پیشرفته آماری در منابع طبیعی، انتشارات دانشگاه یزد ،522 ص.
گودرزی، غ.، ف. احمدلو و خ. ثاقب طالبی. 1391. تأثیر فیزیوگرافی و برخی خصوصیات فیزیکی و شـیمیایی خـاک بـر پـراکنش گونه بادامک در 4 منطقه از استان مرکزی. مجلهپژوهشهایعلوموفناوریچوبوجنگل3 (19): 76-59.
قربانلی، م. 1381. جغرافیای گیاهی. انتشارات سمت. تهران. 307 صفحه.
قلیچنیا، ج. 1378. بررسی درجه همبستگی جوامع گیاهی با عوامل توپوگرافی (شیب و جهـت ) درمنطقـه نـردین . مجلـه پـژوهش وسازندگی43: 41-33.
محتشم نیا، س.، ق. زاهدی و ح. ارزانی. 1386. مطالعه پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی اقلید در استان فارس در ارتباط با عوامـلادافیکی و فیزیوگرافی.مجلهعلومکشاورزیومنابعطبیعی14(6): 123-111.
محمدی، ا. س. ح. متینخواه و س. ج. خواجه الدین. 1391. بررسی برخی خصوصـیات قـیچ (Zygophyllum atriplicoides) در برخی مناطق نیمه خشک استان اصفهان. خشکبوم1(3): 81-69.
مختاری اصل، ا.، م. مصداقی، و م. ر. صادقس منش. 1386. عوامل موثر در استقرار و پراکنش چهار گونه مرتعـی شـور پسـند در
۱۲
مراتع قرخلارند مرند در استان آذربایجان شرقی، مجله علمی. پژوهشی مرتع1(2): 128-116.
میرزایی، ج.، م. اکبری نیا، س. م. حسینی، ه. سهرابی و ج. حسین زاده. 1386. تنوع گونـه ای گیاهـان علفـی در رابطـه بـا عوامـل فیزیوگرافیک در اکوسیستمهای جنگلی زاگرس میانی. زیست شناسی ایران4(20): 382-375.
Antoine, G., and E. Z. Niklaus. 2000. Predictive habitat distribution models in ecology, Ecological Modeling 135: 147-186.
Arekhi, S., M. Heydari and H. Pourbabaei. 2010. Vegetation. environmental relationships and ecological species groups of the Ilam Oak forest landscape, Iran, Caspian Journal of Environtal Sciences 8(2): 115-125.
Ahmad, S. S., S. Fazel, E. E. Valeem and I. Zafar. 2009. Evaluation of ecological aspects of Roadside vegetation around Havalian City using Multivariate techniques, Pakistan Journal of Botany 41(1):53-60.
Barnes, B. V. 1998. Forest Ecology, John Wiley and Sons Inc, 773p.
Brown, D. G.1994. Predicting vegetation types at treeline using topography and biophysical disturbance variables, Journal of Vegetation Science 5: 641-656.
Cantero, J. J., J. Liira, J. M. Cisneros, J. Gonzalez, C. Nuez, L. Petryna, C. Cholaky and M. Zobel. 2003. Species richness, alien species and plant traits in central Argentine mountain grasslands, Journal of Vegetation Science 14:129-136.
Chojnacky, D. C. 1988. Woodland volume equations for Arizona Fort Apache and San Carlos Indian Reservations,
U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, 7 p.
Coroi, M., M. S. Skeffington, P. Giller, C. Smith, M. Gormally and G. O’ Donovan. 2004. Vegetation diversity and stand structure in streamside forests in the south of Ireland, Forest Ecology and Management 202: 39-57.
Day, E. P. and C. D., Monk. 1974. Vegetation pattern on a southern Appalachian watershed, Journal of Ecology 55: 1064-1074.
Denisov, V. P. 1982. Distribution and variability of the wild almonds of Azerbaidzhan, Instituta Rastenievodstva, Imeni. N. I. Vavilova 126: 39-42.
Fontaine, M., R. Aerts, K. Ozkan, A. Mert, S. Gulsoy, H. Suel, M. Waelkens and B. Muys. 2007. Elevation and exposition rather than soil types determine communities and site suitability in Mediterranean mountain forests of southern Anatolia, Turkey, Forest Ecology and Management 247:18-25.
Fisher, M. A. and P. Z. Fuel. 2004. Changes in forest vegetation and arbuscular mycorrhizae along a steep elevation gradient in Arizona, Forest Ecology and Management 200: 293-311.
Grytnes, J. A. and O. R., Vetaas. 2002. Species richness and altitude: A comparison between null models and interpolated plant species richness along the Himalayan altitudinal gradient, Nepal, T
he American Naturalist 159(3): 294-304.
He, M. Z., J. G. Zheng, X. R. Li and Y. L. Qian. 2007. Environmental factors affecting vegetation composition in the Alxa Plateau, China. Journal of Arid Environments 69: 473-489.
Jimerson, M. and S. K. Carotheers. 2002. Northwest California Oak woodlands: environment, species composition and ecological status, USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. PSW-GTR 164: 705-717.
Krishna Prasad, V., K. V. S. Badarinath and E. Anuradha. 2008. Effects of precipitation, temperature and topographic parameters on evergreen vegetation greenery in the Western Ghats, India, International Journal of Climatology 28: 1807- 1819.
Neufeldt, V. and D. B. Guralink. 1988. Webster new world dictionary, third college edition, Simon and Schuster, New York, 774p.
Sanjay, G., R. S. Rawal and N. P. Todaria. 2008. Forest vegetation patterns along an altitudinal gradient in sub. alpine zone of wes