No category

منابع پایان نامه ارشد درباره امام سجاد، امام زمان، امام زمان (عج)

نوامبر 28, 2018

خداوند کسی نمیتواند خلق کند” و گروه دیگر گفتند: “خداوند ائمه (ع) را بر این کار قادر ساخت و به آنان تفویض نمود؛ پس خلق کردند و روزی دادند”. آنان در این مسأله دچار تنازعی شدید شدند؛ یکی از آنها گفت: “چرا نزد ابی جعفر محمد بن عثمان العمری نمیروید تا از او بخواهید مشکل را حل کند و حق را برایتان روشن سازد زیرا او راهی است برای پرسش از حضرت صاحب الامر (عج)” ؛ همه داوری ابو جعفر را پذیرفتند و تسلیم قول آن شخص شدند و سخنش را اجابت کردند. سپس مشکل را نوشتند و نامهای برای ابوجعفر فرستادند. پس از جانب او به آنان توقیعی فرستاده شد که در آن نوشته بود: “خداوند، اوست که اجسام را خلق میکند و ارزاق را قسمت، زیرا نه جسم است و نه در جسمی حلول کرده است. مانندی ندارد و شنوا و داناست. اما ائمه (ع) از خداوند درخواست میکنند پس او خلق میکند و درخواست میکنند پس او رزق میدهد و این خلق و رزق را بهخاطر اجابت درخواست و بزرگداشت حقشان انجام میدهد””.
نمایه:
اختلاف بین شیعیان بر سر تفویض یا عدم تفویض خلق و رزق به ائمه (ع)
پرسش از نائب خاص امام زمان (عج) درباره تفویض خلق و رزق به ائمه (ع)
مستند رد تفویض خلق و رزق به ائمه، جسم نبودن و حلول کننده نبودن خدا در جسم
خلق و رزق خداوند، با درخواست ائمه، بهخاطر بزرگداشت آنان
2-2. دسته بندی و ارتباط نمایه‌ها با روایات
در این بخش بین نمایه‌ها و روایات ارتباط برقرار کردیم، فایده این کار سرعت و سهولت دسترسی به روایاتی است که نمایه خاصی در آن‌ها آمده است. برای مثال کسی که قصد دارد ببیند در کدام یک از روایات، به آیه “ما اتاکم الرسول…” استناد شده است و یا در کدام، تفویض تحریم مسکرات به پیامبر (ص) صورت گرفته است، شماره همه روایات مورد نظر را در مقابل نمایه مذکور ملاحظه می‌کند و با مراجعه به بخش روایات از روی شماره‌ها روایات را می‌یابد.
2-2-1. پیامبر (ص)
تفویض به پیامبر: 4 – 4/3 – 4/5 – 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/6 – 6/7 -15 – 20 – 20/1 – 28- 28/1 – 28/2 – 3 – 3/1 – 3/2: تفویض امر به پیامبر: 19/3 – 7 – 7/1 – 16 – 6/5؛ تفویض دین به پیامبر: 12- 12/1 – 13 – 13/1 – 19/1: تفویض امر دین به محمد (ص): 4/1 – 4/2 – 4/4 – 22 – 31 – 33؛ تفویض امر دین و امت به پیامبر: 24؛ تفویض همه چیز به پیامبر: 15؛ تفویض امر خلق به پیامبر: 11 – 11/1 – 11/2 – 11/3؛ تفویض تحلیل و تحریم به پیامبر: 19 – 19/4: تفویض اشیا به پیامبر: 10 – 10/1؛ تفویض حکم به پیامبر: 9- 9/1 – 9/2
2-2-2. فقط پیامبر (ص)
تفویض فقط به پیامبر از میان همه انبیاء: 12/1
2-2-3. سایر انبیاء (س)
تفویض به سلیمان (ع): 4 – 4/1 – 4/3 – 4/5 – 15؛ تفویض امر ملک به داود (ع): 4/2 – 4/4
2-2-4. پیامبر و ائمه (س)
تفویض امر به ائمه توسط خدا 3 – 3/1 -3/2؛تفویض به ائمه 4- 4/1- 4/3 – 4/5
2-2-5. فقط پیامبر و ائمه (ع)
تفویض فقط به پیامبر و ائمه: 9 – 9/1 – 9/2
2-2-6. ائمه (ع)
تفویض به ائمه توسط خدا: 4/2 – 4/4؛ تفویض امر دین به ائمه: 35؛ تفویض تحلیل و تحریم به ائمه: 5
تفویض حکم به اوصیاء: 9 – 9/1 – 9/2؛ همان تفویض سلیمان به ائمه: 26 – 26/1 – 26/2؛ تفویض ما شاء در جنگ به امام توسط خدا مانند تفویض کفاره قسم به مردم:23 – 23/1 – 23/2
2-2-7. محمد، علی و فاطمه (سلام الله علیهم)
تفویض امر همه اشیاء به محمد، علی و فاطمه -علیهم السلام-: 27
2-2-8. قائم (عج)
تفویض اعطاء و منع به قائم: 8 – 8/1
2-2-9. امام علی (ع)
تفویض به امام علی توسط پیامبر: 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/8 ؛ تفویض اختیار حضرت سلیمان به امام علی: 14 – 14/1؛ تفویض امر توسط پیامبر به امام علی: 32 – 19/2
تسلیم شدن بعضی به تفویض امام علی و انکار دیگران: 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/8.
2-2-10. امام حسن (ع)
تفویض امر توسط امام علی به امام حسن: 32
2-2-11. امام حسین (ع)
تفویض امر توسط امام حسن به امام حسین: 32
2-2-12. امام سجاد (ع)
تفویض امر توسط امام حسین به امام سجاد: 32
2-2-13. بندگان
تفویض امر به بندگان: 1 – 23 – 23/1 – 23/2
2-2-14. فلسفه تفویض
فلسفه تفویض: سنجش اطاعت عباد: 11 – 11/1 – 11/2 – 11/3 – 11/4 – 18 – 18/1 – 24
2-2-15. تفسیر تفویض
تفسیر تفویض دین به حق تحلیل و تحریم برای پیامبر: 19/1 – 19/3
تفسیر تفویض امر به قائم به حق اعطاء نامساوی مال به افراد: 8 – 8/1
تفسیر تفویض تحلیل و تحریم به ائمه به حلال بودن اعمال ظالمان برای آنکه ائمه (ع) حلال کنند: 5
تفسیر تفویض به امام علی به امام قرار دادن ایشان توسط پیامبر: 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/8
تفسیر تفویض امر همه اشیاء به محمد، علی و فاطمه -علیهم السلام- به حق تحلیل و تحریم هر چه خواهند: 27
تفسیر تفویض امر دین به ائمه به حق تحلیل و تحریم برای ائمه: 35
تفسیر تفویض امر دین به پیامبر به عدم اجازه تعدی از حدود به پیامبر: 33
تفسیر تفویض حق تحلیل و تحریم به محدوده ما شاء الله: 27
تفسیر تفویض ما شاء در جنگ به امام به شبیه بودن با تفویض کفاره قسم به مردم: 23 – 23/1 – 23/2
تفسیرتفویض امر به ائمه توسط خدا به همان تفویض پیامبر: 3 – 3/1/1 – 3/2
تفسیر تفویض به ائمه به همان تفویض پیامبر: 4 – 4/1 – 4/2 – 4/3 – 4/4 – 4/5
2-2-16. سوال از تفویض
سوال از امام درباره تفویض: 31؛ سوال از امام درباره تفویض امر به پیامبر: 22؛ سوال از امام درباره این که آیا مانند سلیمان به امام هم تفویض شده است؟: 26 – 26/1 – 26/2؛ سوال از نائب خاص امام زمان (عج) درباره تفویض خلق و رزق به ائمه: 37 – 37/1
2-2-17. مستند تفویض
مستند تفویض: اجازه به امام جهت متفاوت پاسخ دادن سوال واحد: 26 – 26/1 – 26/2
2-2-18. احکام اولیه الهی
واجب الهی بودن ابتدایی دو رکعتی خواندن نمازها: 24؛ تحریم خمر توسط خدا: 12 – 12/1 – 13/1 – 17 – 17/1 – 17/2 – 20 – 20/1 – 22؛ حرم قرار دادن مکه توسط خدا: 17 – 17/1 – 17/2؛ عدم قرار سهم ارث برای جد توسط خدا: 12- 12/1 – 13 – 13/1
2-2-19. تشریع‌های پیامبر (ص)
اضافه کردن به تعداد رکعات نمازهای دو رکعتی: 28 – 28/1 – 28/2؛ اضافه کردن به رکعات نماز: 24؛ سنت قرار دادن روزه ماه شعبان و سه روز در هر ماه ؛ 24؛ تعیین دیه چشم و نفس بدون نزول وحی 18 – 18/1؛ تحریم خمر و همه مسکرها بدون نزول وحی 18 – 18/1؛ تحریم خمر و دیگر مسکرها: 12 – 12/1 – 13/1 – 17 – 17/1 – 17/2 – 20 – 20/1 – 22 – 24؛ مکروه قرار دادن برخی از اشیا: 24؛ قرار سهم ارث برای جد: 7 – 7/1 – 12 – 12/1 – 13 – 13/1 – 17 – 17/1 – 17/2 – 20 – 20/1 – 36؛ حرم قرار دادن مدینه: 17 – 17/1 – 17/2
2-2-20. اجازه خدا به تشریع‌های پیامبر(ص)
اجازه خدا به قرار سهم ارث برای جد 7 – 7/1 – 12 – 12/1 – 13 – 13/1 – 17 – 17/1 – 17/2 – 20 – 20/1 – 22 – 36؛ اجازه خدا به حرم قرار دادن مدینه: 17 – 17/1 – 17/2؛ اجازه خدا به تشریع موارد بسیار، توسط پیامبر: 20/1 – 20؛ اجازه خدا به تحریم همه مسکرها: 12 – 12/1 – 13/1 – 17 – 17/1 – 17/2 – 20 – 20/1 – 22 – 24؛ اجازه تعیین اوقات نماز به پیامبر: 29 – 29/1 – 29/2؛ اجازه خدا به سنت قرار دادن روزهها: 24؛ اجازه خدا به اضافه کردن رکعات نماز توسط پیامبر: 24
2-2-21. وجوب اطاعت از تشریع‌های پیامبر(ص)
وجوب مکروه دانستن مواردی که پیامبر مکروه نمود از ناحیه مردم: 24؛ عدم اجازه خدا به مردم جهت تخلف از اوامر و نواهی پیامبر: 24؛ عدم اجازه پیامبر به مردم جهت استفاده آن چه زیادش سکر آور است: 24: وجوب تسلیم تشریعهای پیامبر شدن، مانند تسلیم خدا شدن: 24؛ عدم اجازه پیامبر به مردم جهت کم کردن رکعاتی که اضافه کرده بود: 24؛ واجب بودن نمازهای اضافه شده مانند نمازهای اول: 24
2-2-22. استناد و استشهاد به آیات
استناد به آیه “ما اتاکم الرسول…”: 2 – 2/1 – 3 – 31/1 – 3/2 – 4 – 4/1 – 4/2 – 4/3 – 4/3 – 4/4 – 4/5 – 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/9 – 7 – 7/1 – 12 – 12/1 – 13 – 13/1 – 15 – 16 – 19 – 19/1 – 20 – 20/1 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 – 26/1 – 26/2 – 31 – 34
استناد به آیه “هذا عطاءنا…”: 4 – 4/1 – 4/2 – 4/3 – 4/4 – 4/5 – 13 – 14 – 14/1 – 15 – 21 -25 – 34
استناد به آیه “من یطع الرسول…”: 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/8 – 20 – 20/1 – 30؛ استناد به مفهوم آیه “من یطع الرسول…”: 2 – 2/1 – 17 – 17/1 – 17/2
استناد به آیه “…انک لعلی خلق عظیم”: 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/8 – 12 – 12/1 – 13 – 13/1 – 24
استناد به آیه “…لتحکم بین الناس بما اراک الله…”: 9 – 9/1 – 9/2؛ استناد به آیه “خذ العفو…”: 12 – 12/1 – 26 – 26/1 – 26/2 – 30 – 31
2-2-23. مقدمات تفویض
تأدیب پیامبر: 3 – 3/1 – 3/2 – 7 – 7/1 – 10 – 10/1 – 12 – 12/1 – 13 – 13/1- 16- 17 – 17/1 – 17/2 – 20 – 20/1 – 22 – 24؛ حسن تأدیب پیامبر: 12 – 12/1؛ اکمال تأدیب پیامبر: 24؛ عدم خطای پیامبر: 24؛ مؤید به روح القدس بودن پیامبر: 24؛ طاهر خلق شدن پیامبر: 22؛ تأدیب پیامبر بر اساس محبت خدا: 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/8
2-2-24. اختلاف بین شیعیان بر سر تفویض
اختلاف بین شیعیان بر سر تفویض یا عدم تفویض خلق و رزق به ائمه: 37 – 37/1
2-2-25. عدم تفویض
عدم تفویض خلق و رزق به پیامبر: 31
2-2-26. مستند عقلی رد تفویض خلق و رزق
جسم نبودن و حلول کننده نبودن خدا در جسم: 37 – 37/1
2-2-27. توجیه روایات تفویض خلق
خلق و رزق خدا، با درخواست ائمه، بهخاطر بزرگداشت آنان: 37 – 37/1
2-3. بررسی آماری نمایه‌ها
در این بخش روشن کرده ایم که در مجموع، هر نمایه چند بار در منابع استعمال شده است که یکی از فوائد آن مقایسه کمیت‌هاست. برای مثال در منابع روایی 13 بار درباره قرار سهم ارث توسط پیامبر برای جد و تنها سه بار درباره حرم قرار دادن مدینه و یک بار درباره سنت قرار دادن روزه توسط پیامبر (ص) سخن به میان آمده است.
تفویض به پیامبر: 19
تفویض امر به پیامبر: 5
تفویض دین به پیامبر: 5
تفویض امر دین به محمد (ص): 6
تفویض امر دین و امت به پیامبر: 1
تفویض همه چیز به پیامبر: 1
تفویض امر خلق به پیامبر: 1
تفویض تحلیل و تحریم به پیامبر: 2
تفویض اشیا به پیامبر: 2
تفویض حکم به پیامبر: 3
تفویض فقط به پیامبر از میان همه انبیاء: 1
تفویض به سلیمان (ع): 5
تفویض امر ملک به داود (ع): 2
تفویض امر به ائمه توسط خدا: 3
تفویض به ائمه: 4
تفویض به ائمه توسط خدا: 2
تفویض امر دین به ائمه: 1
تفویض تحلیل و تحریم به ائمه: 1
تفویض حکم به اوصیاء: 3
همان تفویض سلیمان به ائمه: 3
تفویض “ما شاء” در جنگ به امام توسط خدا مانند تفویض کفاره قسم به مردم: 3
تفویض امر همه اشیاء به محمد، علی و فاطمه -علیهم السلام-: 1
تفویض اعطاء و منع به قائم: 2
تفویض به امام علی توسط پیامبر: 9
تفویض اختیار سلیمان به امام علی: 2
تفویض امر توسط پیامبر به امام علی: 2
تسلیم شدن بعضی به تفویض امام علی و انکار دیگران: 9
تفویض امر توسط امام علی به امام حسن: 1
تفویض امر توسط امام حسن به امام حسین: 1
تفویض امر توسط امام حسین به امام سجاد: 1
تفویض فقط به پیامبر و ائمه: 3
تفویض امر به بندگان: 4
فلسفه تفویض: سنجش اطاعت عباد: 8
تفسیر تفویض دین به حق تحلیل و تحریم برای پیامبر: 2
تفسیر تفویض امر به قائم به حق اعطاء نامساوی مال به افراد: 2
تفسیر تفویض تحلیل و تحریم به ائمه به حلال بودن اعمال ظالمان برای آنکه ائمه

No Comments

Leave a Reply