No category

منابع پایان نامه ارشد درباره دانشگاه تهران، آل محمد (ص)، جهان اسلام

نوامبر 28, 2018

دارد.
جمع بندی نهایی
عالمان شیعه بر بطلان تفویضی که لازمه آن استقلال عبد از رب است، اتفاق نظر دارند، اما درباره مفهوم تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع)، در دلالت روایات مربوط و اسناد آنها نظرها مختلف است، برخی تفویض مطلق دین را میپذیرند؛ برخی تفویض جزیی دین و برخی هم کل این روایات را مجعول میدانند.
در این رساله در فصل دوم 80 روایتی که بر تفویض، دلالت دارند آورده شد؛ که از میان آنها 48 روایت بر تفویض دین دلالتی کامل دارند. از بین این 80 روایت 13 روایت از جهت سند قابل اعتمادند. از این 13 روایت ، شش روایت 3 – 6 – 6/2 – 6/4 – 6/6 – 6/7 بر تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارند. یک روایت 6/3 بر تفویض دین به پیامبر (ص) و امام علی (ع) دلالت دارد و شش روایت 11 – 11/1 – 11/2 – 11/3 -18/1 – 24 گرچه تنها بر تفویض دین به پیامبر (ص) دلالت دارند، اما بر اساس روایت موثق “3” که در “الکافی” نقل شده است و بر یکی بودن مفوض فیه پیامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارد، 13 روایت بر تفویض دین به ائمه (ع) دلالت دارند. از بین این 13 روایت ، روایت‌های 6/4 – 6/6 – 6/7 و نیز 11/1 – 11/2 – 11/3 گرچه از لحاظ سند با روایت 6 و 11 تفاوت دارند، اما چون از جهت متن اختلاف ندارند و از لحاظ سند نیز به هم نزدیکند، احتمال تکراری بودن آن‌ها با روایت 6 و 11 تقویت می‌گردد. بنابراین در نهایت می‌توان گفت که هفت روایت بر تفویض دین به معنی تفویض جعل حکم به ائمه (ع) دلالت دارند.
بر همین اساس تفویض دین به معنی تفویض جعل حکم هم برای پیامبر (ص) و هم برای ائمه (ع) امری ثابت است اما مصادیق آن در مورد پیامبر (ص) محدود است به موارد: تغییر رکعات نمازهای یومیه، تعیین نوافل، تحریم همه مسکرها، سنت قرار دادن روزه ماه شعبان، سنت قرار دادن روزه سه روز از هر ماه، قرار سهم ارث برای جد، حرم قرار دادن مدینه، تعیین دیه چشم، تعیین دیه نفس و مکروه قرار دادن برخی از اشیاء؛ ولی در مورد ائمه (ع) تحقق مصداقی قطعی و دائمی، قابل اثبات نیست.
رست منابع
منابع عربی
1. ابن داود حلى، ‏رجال ابن داود، انتشارات دانشگاه تهران،‏1383 ق.‏
2. ابن شاذان قمى، ابو الحسن محمد بن احمد بن على، مئه منقبه، قم، مدرسه امام مهدى (عج)، چاپ اول، 1407ق.
3. ابن فارس بن زکریا، ابی الحسین احمد، معجم مقاییس اللغه، لبنان، بیروت، دار احیاء التراث العربیه، 1422ق.
4. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، 1414ق.
5. اِربلى، ابو الحسن على بن عیسى بن ابى الفتح، کشف الغمه، تبریز، مکتبه بنی هاشمی، 1381ش.
6. اهوازى، ‏ابو محمد حسین بن سعید بن حماد بن مهران، المؤمن‏، قم، مدرسه امام مهدى، چاپ اول، 1404ق.
7. برقى، احمد بن ابى عبد اللّه، المحاسن، قم، دار الکتب الاسلامیه،‏ چاپ دوم،‏ 1371ش.
8. برقى، احمد بن محمد بن خالد، ‏رجال البرقی،‏ انتشارات دانشگاه تهران،‏1383 ق.
9. الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح ، تحقیق: احمد عبد الغفور عطار، لبنان، بیروت، دار العلم للملایین، 1404 ق.
10. خویى، سید ابوالقاسم‏،معجم رجال الحدیث و تفصیلطبقات الرواه، قم،‏ مرکز نشر آثار شیعه،1410 ق.
11. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن،‏ دمشق، بیروت‏،دارالعلم الدار الشامیه، چاپ اول،‏ 1412ق.
12. زمخشرى، محمود بن عمر، الفایق فی غریب الحدیث، محقق / مصحح: شمس الدین ابراهیم، بیروت‏، دارالکتب العلمیه، 1417 ق.‏
13. سلیم بن قیس هلالى‏، کتاب سلیم بن قیس،‏ قم،‏ الهادى، چاپ اول، ‏1415‏ق.
14. شبر، سید عبد الله، مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، تصحیح و تعلیق: سید علی شبر، قم، بصیرتی، بیتا.
15. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن بن على بن محمد بن حسین، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشرعیه، قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، 1409ق.
16. شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى، الامالی، ترجمه آیت الله کمرهای، بیجا، ‏ انتشارات کتابخانه اسلامیه‏، چاپ چهارم، 1362ش.
17. شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى، عیون اخبار الرضا ، بیجا، جهان، 1378ش.
17. شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى، فضائل الشیعه، قم، تهران، اعلمی، بی تا.
19. شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى، معانی الأخبار، قم، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ‏1361 ش.
20. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، تهذیب الاحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ‏1365ق.
21. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، کتاب الغیبه للحجه، قم،‏ مؤسسه معارف اسلامى، چاپ اول، 1411ق.
22. شیخ طوسی، محمد بن حسن، الفهرست،‏ نجف، المکتبه المرتضویه، بی تا.
23. شیخ طوسی، محمد بن حسن، رجال الشیخ الطوسی،‏ نجف،‏ انتشارات حیدریه،1381 ق.‏
24. شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان،أوائل المقالات فی المذاهب و المختارات،‏ قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید، چاپ اول، 1413ق.
25. شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص‏، قم،‏ کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ‏1413ق.
26. صفار، محمد بن حسن بن فروخ، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد (ص)، قم، کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، چاپ دوم، ‏1404ق.
27. طَبرِسى، ابو منصور احمد بن على بن ابى طالب، الإحتجاج،‏ مشهد مقدس،‏ نشر مرتضى، 1403ق.‏
28. طریحى، فخر الدین،‏ مجمع البحرین، تحقیق: سید احمد حسینى،‏‏ تهران،‏ کتابفروشى مرتضوى،‏ چاپ سوم، ‏1375 ش‏.
29. علامه حلى، حسن بن یوسف بن مطهّر، رجال العلامه الحلی‏، قم،‏ دار الذخائر،1411 ق.
30. عیاشى‏، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تحقیق: سید هاشم رسولى محلاتى، ‏ تهران، علمیه، 1380‏ق.
31. فرات کوفی، ابو القاسم فرات بن ابراهیم بن فرات کوفى، تفسیر فرات الکوفی‏، بیجا، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت ارشاد اسلامى‏، چاپ اول، 1410ش.
32. فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، هجرت، چاپ دوم، 1410 ق.
33. کشى، محمد بن عمر، ‏رجال الکشی،‏ انتشارات دانشگاه مشهد، 1348 ق.
34. کلینى رازى، ‏محمد بن یعقوب بن اسحاق، تهران،‏ دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ‏1365‏ق.
35. مازندرانى،‏ مولى صالح، شرح أصول الکافی، تعلیقه: محقق شعرانى، تصحیح: على اکبر غفارى، تهران،‏ دارالکتب الإسلامیه، 1388 ق.‏
36. مجلسی، مولى محمد باقر بن مولى محمد تقى، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، مصحح: سید هاشم رسولى، ‏تهران،‏‏ دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم، 1404ق. ‏
37. مغنیه‏، محمد جواد، الجوامع و الفوارق بین السنه و الشیعه، بیروت، مؤسسه عز الدین، چاپ اول،1414 ق‏
38. مکارم شیرازى، ناصر، بحوث فقهیه هامه، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام،‏ چاپ اول،‏1422ق.
39. نجاشى، ‏احمد بن على، رجال النجاشی، قم،‏ انتشارات جامعه مدرسین، 1407ق. ‏
40. نوبختى‏، حسن بن موسى، فرق الشیعه، بیروت، دار فرق الشیعه الأضواء، چاپ دوم، 1404 ق‏ ‏.
41. نورى، میرزا حسین، ‏ مستدرک الوسائل،‏ قم،‏ مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، ‏1408ق.
منابع فارسی
1. امام خمینی، سید روح الله، اربعین حدیث، قزوین، انتشارات طه، چاپ سوم، 1368 ش.
2. برنجکار، رضا، واژه “تفویض”، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامی، چاپ اول،1382ش.
3. جوادی آملی، عبد الله، مجله پاسدار اسلام، اسفند 76 و فروردین77، شماره 196 و 197، ص 7 – 14.
4. جوادی آملی، عبد الله، تفسیر موضوعی قرآن، ج9، تنظیم و نگارش:حسین شفیعی، قم، اسراء، چاپ ششم، 1386.
5. جوادی آملی، عبد الله، ادب فنای مقربان، قم، اسراء، چاپ اول، 1388ش.
6. دادابه، اصغر، واژه “دین”، دایره المعارف تشیع، زیر نظر: احمد صدر حاج سید جوادی، بهاءالدین خرم شاهی، کامران فانی، تهران، نشر شهید سعید محبی، چاپ اول، 1378ش.
7. سبحانی، جعفر، ولایت تکوینی و تشریعی در قرآن، قم، موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، 1382ش.
8. ص‍اف‍ی‌ گلپایگانی، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، تهران، ‏موسسه الامام‌المهدی (عج)‏،????ش.????
9. طاهری خرم آبادی، سید حسن، بحث پیرامون ولایت فقیه، مجله نور علم، شماره 6-11 و 13.
10. مصاحب، غلامحسین: سرپرست، دایره المعارف فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ دوم، 1380ش.
11. نجارزادگان، فتح الله، خلق عظیم و تفویض دین، مقالات و بررسیها، شماره 84، تابستان 1386.
12. نور مفیدی، سید مجتبی، سایت: www.m-noormofidi.com، درس خارج اصول، سال تحصیلی 89-90.
A bstract
meaning of Entrusting giving over religious and formative affairs from God to a special creatures is speech in the study , the religion thesis is considered with examining narrating the first- hand narrations investigating document , viewpoint’s analyses and analyzing narrations of religious jurisprudence. According to scholars’ viewpoints, religion has been accepted greatly. There are three views. At least view accepts only the scope for the prophet ( peace upon to him ) and in extent of explaining public commands doing executive affairs.The middle view limits it only to fabricate the command. but maxim view expanded it to fabrication of command for prophet and imams (peace upon to him) According to the study 48 narration for religious entrusting narration him enough reason. This 35 narrations were weak; one valuable and 12 narrations were right . One of 13 valuable narrations Including six for the prophet and imams , one for prophet and imam Ali and six narrations narration , is the prophet. According a valuable narration it knows from the book “Kafi”the prophet the same as Imams, it relates 13 narration about Entrusting religious to Imams. So Entrusting religious namely artificial entrusting of command for the prophet and Imam is stable . their example for the prophet has been limited in some case including units of daily prayers, explaining NAFELRH ( super order) , preventing beverages , fasting in SHABAN and three days a month , putting ancestors’ inheritance , Madineh as Holly shrine , defining fine for eye and denying some things but certain administrations don’t prove in narrations .
Keywords: entrusting religion, narrations, the prophet, imams, entrusted , viewpoint.
University of Faiths and Religions
Faculty of Shiatology
M.A. Thesis
Dept. of Shiatology
Investigation of entrusting religion to Imams In Shiite’ narrations
Supervisor:
Dr. Mahdi Mehrizi
Advisor:
Ghasem Javadi
By:
Mohsen Mrovati sharif abad
Winter 2012
1 . این فرضی? قبل از تحقیق نویسنده است که پس از بررسی روایات و اقوال و اتمام تحقیق، چنان که در جمع بندی نهایی بیان شده است، تغییر کرد.
2. جستجو به دو صورت انجام شده است، اول با جستجوی نرم افزاری تمام روایاتی را که در آن از مشتقات ماده (ف و ض) استفاده شده بود و همچنین روایاتی که مربوط به غلو در دین بود مشخص کردیم. دوم، عناوین فصول و بخش های کتاب‌ها را که مربوط به تفویض تشریعی و حتی تکوینی بود اما از ماده (ف و ض) در آن استفاده نشده بود معین کردیم و سپس تمام روایات آن فصل یا بخش را دیدیم، این کار به این دلیل بود که روایاتی را که در آن مستقیم به مسئله تفویض تصریح نشده است هم

No Comments

Leave a Reply