No category

منبع پایان نامه ارشد درباره ارزیابی عملکرد، استان تهران، عملکرد شرکت، فراوانی تجمعی

دسامبر 1, 2018

سوال‌های مربوط به فرضیه جامعیت( یعنی سوال اول و دوم) در مورد ده شاخص میانگین گرفته، میزان جامعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد را از آن به دست آوردیم. در مورد سایر فرضیات نیز به همین صورت عمل کردیم که نتایج آن در جدول‌های صفحات بعد ذکر شده است.
داده‌های آماری مربوط به ۴ فرضیه پژوهش که در جدول زیر ارائه گردیده است به ما نشان می‌دهد که میانگین پاسخ‌های ارائه شده برای فرضیه اول( جامعیت) ۰۸/۲، میانه آن ۸۷/۱ و مد عدد ۷۵/۱ می‌باشد.
مولفه انعطاف‌پذیری دارای میانگین ۵۱/۱، میانه ۳۵/۱ و مد عدد ۲۵/۱ را نشان می‌دهد.
برای مولفه مقبولیت سازمانی میانگین به میزان ۹۴/۱، میانه ۹۵/۱ و مد عدد ۸/۱ است.
مولفه قابلیت پیش‌بینی دارای میانگین ۱۱/۲، میانه ۱/۲ و مد آن عدد ۲/۲ است.
با توجه به مطالب فوق برخورداری شاخص‌های ارزیابی عملکرد از هر یک از ویژگی‌های مذکور بر اساس میزان میانگین پاسخ‌های ارائه شده به ترتیب زیر می‌باشد:
۱- قابلیت پیش‌بینی
۲- جامعیت
۳- مقبولیت سازمانی
۴- انعطاف‌پذیری
شاخص آماری
جامعیت
انعطاف‌پذیری
مقبولیت سازمانی
قابلیت پیش‌بینی
میانگین
۰۸/۲
۵۱/۱
۹۴/۱
۱۱/۲
میانه
۸۷/۱
۳۵/۱
۹۵/۱
۱۰/۲
مد
۷۵/۱
۲۵/۱
۸۰/۱
۲۰/۲
انحراف معیار
۴۴/۰
۴۱/۰
۱۹/۰
۱۸/۰
الف- جامعیت
این مولفه دربرگیرنده سوالات اول و دوم پژوهش است. پاسخ‌های ارائه شده به فرضیه جامعیت در جدول ذیل منعکس گردیده است. ملاحظه می‌شود که در حدود ۵۹ درصد از پاسخ‌دهندگان، جواب کم به میزان جامعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد داده‌اند. در حدود ۳۴ درصد نیز پاسخ متوسط داده‌اند و تنها می‌توان گفت که حدود ۶ درصد برای شاخص‌های ارزیابی عملکرد، جامعیت زیاد قائل شده‌اند.
جدول(۶-۴)- میزان جامعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد
میزان جامعیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
کم
۱۹
۴/۵۹
۴/۵۹
متوسط
۱۱
۴/۳۴
۸/۹۳
زیاد
۲
۳/۶
۱۰۰
جمع
۳۲
۱۰۰

ب- انعطاف‌پذیری
این مولفه دربرگیرنده سوالات سوم و چهارم پژوهش است. پاسخ‌های ارائه شده به فرضیه قابلیت انعطاف‌پذیری در جدول ذیل منعکس گردیده است. ملاحظه می‌شود که در حدود ۹۴ درصد از پاسخ‌دهندگان جواب کم به قابلیت انعطاف‌پذیری شاخص‌های ارزیابی عملکرد داده‌اند. حدود ۳ درصد نیز پاسخ متوسط ۳ درصد نیز پاسخ زیاد را به میزان قابلیت انعطاف‌پذیری شاخص‌های ارزیابی عملکرد داده‌اند.
جدول(۷-۴)- میزان قابلیت انعطاف‌پذیری شاخص‌های ارزیابی عملکرد
میزان قابلیت انعطاف‌پذیری
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
کم
۳۰
۸/۹۳
۸/۹۳
متوسط
۱
۱/۳
۹/۹۶
زیاد
۱
۱/۳
۱۰۰
جمع
۳۲
۱۰۰

ج- مقبولیت سازمانی
این مولفه دربرگیرنده سوالات پنجم و ششم پژوهش است. پاسخ‌های ارائه شده به فرضیه مقبولیت سازمانی در جدول زیر منعکس گردیده است. همانطور که ملاحظه می‌شود حدود ۶۶ درصد از پاسخ‌دهندگان مقبولیت سازمانی شاخص‌های ارزیابی را کم و حدود ۳۴ درصد نیز میزان مقبولیت سازمانی این شاخص‌ها را در حد متوسط می‌دانند.
جدول(۸-۴)- میزان مقبولیت سازمانی شاخص‌های ارزیابی عملکرد
میزان مقبولیت سازمانی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
کم
۲۱
۸/۹۳
۶/۶۵
متوسط
۱۱
۱/۳
۱۰۰
جمع
۳۲
۱۰۰

د- قابلیت پیش‌بینی
این مولفه دربرگیرنده سوالات هفتم و هشتم پژوهش است. پاسخ‌های ارائه شده به فرضیه قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های ارزیابی عملکرد در جدول زیر ارائه گردیده است. ملاحظه می‌شود که حدود
۳۷ درصد افراد میزان قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های ارزیابی عملکرد را در حد کم و مفید یعنی حدود ۶۳ درصد افراد این میزان را در حد متوسط می‌دانند.
جدول(۹-۴)- میزان قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های ارزیابی عملکرد
میزان قابلیت پیش‌بینی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
کم
۱۲
۵/۳۷
۵/۳۷
متوسط
۲۰
۵/۶۲
۱۰۰
جمع
۳۲
۱۰۰

۲-۴-آزمون فرضیات و پاسخ به سوال‌های تحقیق
پس از آن که با ویژگی‌های جامعه آشنا شدیم، اکنون هنگام آن است که به بررسی فرضیات تحقیق بپردازیم. در این پژوهش، هر کدام از فرضیات، حداقل دو سوال پرسشنامه را شامل می‌شوند.
فرضیه اول: شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران جامعیت لازم را ندارد.
این فرضیه معادل با سوال اول و دوم پژوهش است و به منظور آن بیان شده که بررسی کنیم آیا ویژگی‌ جامعیت در میان شاخص‌های ارزیابی عملکرد در شرکت آب و فاضلاب وجود دارد. به منظور اکتشاف این مسئله، فرضیه با استفاده از پاسخ‌های مدیران به صورت زیر آزمون می‌شود:
برای آزمون این فرضیه آن را به صورت آزمون آماری زیر می‌نویسیم. در این آزمون آماری، فرضنقیض آنچه ادعا می‌شود را در بر دارد.
که آماره آزمون بصورت:
برای آزمون این فرض، از آزمون دو جمله‌ای ۳۶استفاده می‌شود. به توجه به جدول(۱۰-۴ ) ملاحظه می‌شود که مقدار اعتبار آزمون(Sig) از ۵% کمتر است بنابراین فرض صفر آماری فوق رد می‌شود بنابراین با سطح اطمینان ۹۵% می‌توان گفت که شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران جامعیت لازم را ندارد.
فرضیه دوم: شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران، قابلیت انعطاف پذیری را ندارد. این فرضیه معادل سوال سوم و چهارم پژوهش است .
برای آزمون این فرضیه، آن را به صورت آزمون‌های آماری زیر می‌نویسیم. در این آزمون‌های آماری، فرض نقیض آنچه ادعا می‌شود را در بر دارد.
برای آزمون این فرض، از آزمون دو جمله‌ای استفاده می‌شود. به توجه به جدول( ۱۰-۴ ) ملاحظه می‌شود که مقدار اعتبار آزمون(Sig) از ۵% کمتر است بنابراین فرض صفر آماری فوق رد می‌شود بنابراین با سطح اطمینان ۹۵% می‌توان گفت که شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران قابلیت پیش‌بینی را ندارد.
فرضیه سوم: شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران مقبولیت سازمانی ندارند. این فرضیه معادل سوال پنجم و ششم تحقیق است .
برای آزمون این فرضیه، آن را به صورت آزمون‌های آماری زیر می‌نویسیم. در این آزمون‌های آماری، فرض نقیض آنچه ادعا می‌شود را در بر دارد.
برای آزمون این فرض، از آزمون دو جمله‌ای استفاده می‌شود. به توجه به جدول( ۱۰-۴ ) ملاحظه می‌شود که مقدار اعتبار آزمون(Sig) از ۵% کمتر است بنابراین فرض صفر آماری فوق رد می‌شود بنابراین با سطح اطمینان ۹۵% می‌توان گفت که شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران دارای مقبولیت سازمانی نیستند.
فرضیه چهارم: شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران دارای قابلیت پیش بینی نیستند. این فرضیه معادل سوال هفتم و هشتم تحقیق است .
برای آزمون این فرضیه، آن را به صورت آزمون‌های آماری زیر می‌نویسیم. در این آزمون‌های آماری، فرض نقیض آنچه ادعا می‌شود را در بر دارد.
جدول ۱۰-۴ نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دو جمله ای
برای آزمون این فرض، از آزمون دو جمله‌ای استفاده می‌شود. به توجه به جدول( ۱۰-۴) ملاحظه می‌شود که مقدار اعتبار آزمون(Sig) از ۵% کمتر است بنابراین فرض صفر آماری فوق رد می‌شود بنابراین با سطح اطمینان ۹۵% می‌توان گفت که شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران دارای قابلیت انعطاف‌پذیری نیستند.
سایر یافته های تحقیق
جداول دو بعدی
جدول ۱۱-۴- آزمون شفه
با توجه به آزمون آنوا۳۷ بین دو متغیر جامعیت و سابقه کارکنان سازمان، مشاهده می‌شود که میانگین سطح یک که مربوط به کارکنان با سابقه ۵-۰ سال می‌شد بیشتر از دو سطح دیگر است. این امر نشان می‌دهد که افراد با سابقه کم سازمان را به خوبی نمی شناسند و برای شاخص ها جامعیت بیشتری قائلند
و نظرات آنان متفاوت از نظرات کارکنان با سابقه بیشتر است.
جدول ۱۲-۴-
جدول فوق نشان می دهد که در آزمون آنوا با توجه به اینکه مقدار Sig کمتر از ۵% است در سطح قابل قبولی است و رابطه معنی داری بین مقبولیت و سابقه کارکنان سازمان وجود دارد.
جدول ۱۳-۴- آزمون شفه
در جدول فوق مشاهده می شود که میانگین گروه اول تفاوت معنی داری با گروههای دیگر دارد. این بدان معنی است که گروه اول که افراد با سابقه ۵-۰ را شامل می‌شود، مقبولیت بیشتری را برای شاخص ها قائل هستند و افراد پرسابقه مقبولیت کمتری را برای شاخص ها قائلند.

No Comments

Leave a Reply