No category

منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد، کارشناسی ارشد، کارت امتیازی متوازن، مدل ارزیابی

دسامبر 1, 2018

عوامل برون سازمانی و کلیه ذینفعان سازمان
نگاه محدود و ضمنی بر عوامل برون سازمانی و ذینفعان سازمان
عموما بدون تغییرات زیاد باید در سازمان قابل بکاررود
قابلیت تغییر و انعطاف پذیری بالا برای بکارگیری در سازمانهای مختلف اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی
به هنگام پیاده سازی ان باید از افراد با تخصص لازم استفاده کرد و فقط بخش هایی از افراد سازمان در پیاده سازی آن دخیل می شوند
تقریبا همه افراد در بخش های مختلف سازمان را برای پیاده سازی آن درگیر میکند زیرا هر بخش باید استراتژی های خاص خود را ارائه دهد
در طراحی شاخص ها وضعیت و جایگاه فعلی شرکت در نظر گرفته می شود
تعیین و طراحی شاخص ها بر اساس اهداف و چشم اندازها صورت می گیرد
اشاره ضمنی به روابط علی و معلولی بین شاخصهای عملکردی سازمان
تاکید صریح به روابط علی و معلولی بین شاخص های عملکردی سازمان
نشان می دهد کجا هستیم
نشان می دهد کجا می خواهیم برویم
تاکید بر بهبود مستمر دارد در فرایند های عملیاتی سازمان
می تواند با محوریت قرار دادن چشم انداز متحول کننده سازمان بعنوان بستری برای ایجاد تحول بکار رود.
جدول ۲-۲- تفاوت های مدل EFQM و BSC
با توجه به موارد ذکر شده می توان از جدول زیر جهت انتخاب بین دو مدل فوق با توجه به نوع کاربردی که از سیستم مدیریت عملکرد انتظار می رود استفاده نمود
جدول ۳-۲- تعیین مدل پیشنهادی
هدف
مدل پیشنهادی
هم سو بودن و مطابقت با اهداف و چشم اندازهای سازمان
BSC
توانایی در ارزیابی جنبه های غیر مالی سازمان
EFQM, BSC
قابلیت تغییر و انعطاف پذیری با توجه به تغییر اهداف و چشم اندازها و استراتژی ها
BSC
قابلیت بکارگیری در واحد های مختلف سازمان
EFQM, BSC
دارا بودن قابلیت کاربرد آسان
BSC
میزان مشارکت کارکنان در پیاده سازی مدل
BSC
قابلیت ایجاد بازخور سریع در مورد فعالیت های حیاتی و اساسی سازمان
EFQM
توانایی در ایجاد بهبود مستمر در فعالیت های اصلی سازمان
EFQM
با توجه به نتایج بدست آمده از دیدگاههای کارشناسان و خبرگان که در جدول ۳-۲ ذکر شد به نظر می رسد مدل ارزیابی متوازن یا BSC برای ارزیابی دقیق تر و بهتر عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران مناسب تر است
۱۴-۲- تاریخچه و پیشینه تحقیق :
در طی قرن بیستم مدلهای گوناگون ارزیابی عملکرد سازمانها توسط متخصصان امر ارائه گردیده است که اولین آنها ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس شاخص های مالی بوده و جدید ترین آن مدل کارت امتیازی متوازن و ۲۹EFQM میباشد که علاوه بر شاخص های مالی به عوامل دیگری چون رضایت مشتری و بهبود فرایندها نیز توجه دارند. مطالعه سازمانها و ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد برای آنها و پیاده سازی این مدلها همواره مورد توجه مدیران و پژوهشگران مدیریت بوده است .برای مثال مدل ارزیابی عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن که اولین بار توسط ۲ تن از محققان دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۹۲ ارائه شد، در چندین شرکت آمریکایی پیاره سازی شد که نتایج قابل توجهی در بر داشت .همچنین در داخل کشور نیز تحقیقات فراوانی در این خصوص صورت گرفته است که به ۲ مورد آن در ذیل اشاره مینماییم.
۱-۱۴-۲- تحقیقات داخلی
از جمله تحقیقات در زمینه ارزیابی عملکرد، تحقیقاتی است که در زیر به آن اشاره شده‌است. این تحقیقات در زمینه ارزیابی عملکرد، شاخص‌ها و ویژگی‌ شاخص‌ها صورت پذیرفته‌اند. ابتدا به صورت خلاصه‌وار به آنها اشاره می‌کنیم و سپس، استنباط خود را از مجموع این تحقیقات در قالب الگوی نظری تحقیق بیان خواهیم کرد.
– طراحی و تحلیل سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای توزیع برق، هاشم عمرانی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، راهنما: دکتر محمدعلی آزاده، دانشکده فنی دانشگاه تهران، مهندسی
صنایع، ۱۳۸۵.
این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد، شاخص‌های بهره‌وری، کارآیی، مقادیر مازاد، کمبودها در ورودی و خروجیها در شرکتهای توزیع برق، مناسب به شمار آمده است. از جمله ویژگیهای مفید این تحقیق، می‌توان به روش‌ آن اشاره کرد که در آن از روش‌های تحلیلی ویژه‌ای برای استنباط و آزمون فرضیات و یا سوال‌ها استفاده کرده است. این تحلیل‌ها، عبارتند از:
استفاده از روش تحلیل پوشش داده‌ها ،حداقل مربعات معمولی تصحیح شده و تحلیل مولفه های اصلی از جمله یافته های تحقیق و پیشنهادات آن می توان به ارائه مدلی یکپارچه و جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد که به دلیل دولتی بودن شرکت مورد بررسی، از این تحقیق جهت تحلیل جامعه آماری پژوهش خود، استفاده کردیم.
– سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن، موردکاوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، آرمان ساجدی نژاد، به راهنمایی دکتر سیدکمال چهارسوقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس، مهندسی صنایع، ۱۳۸۵.
این پژوهش از نظر جامعه آماری آن که شرکتی دولتی به شمار می‌رود، الگوی خوبی برای پژوهش ما به شمار می‌رود. هم چنین به دلیل گرایش این تحقیق، به الگوی کارت امتیازی متوازن، تشابه این تحقیق، مفید واقع گردید. روش تحقیق از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه به شمار می‌رود.
یافته‌های تحقیق شامل طراحی نقشه استراتژیک سازمان و پیاده‌سازی مدل BSC و طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد برای پروژ‌ه‌های تحقیقاتی هستند.
– طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه دانا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها، مریم دانشور، به راهمایی دکتر عادل آذر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس – رشته مدیریت صنعتی، ۱۳۸۵.
تحقیق نامبرده از نوع کاربردی است و جامعه‌ آماری آن شامل کلیه شعب بیمه دانا به جز شعب تهران می‌باشد. داده‌ها به روش مصاحبه، نظرسنجی و مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. مولفه‌های ورودی و خروجی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از مولفه‌های ورودی، هزینه‌های عمومی و اداری، مهارت نیروی انسانی، تعداد نمایندگی، موقعیت جغرافیایی و از مولفه های خروجی، تعداد بیمه‌نامه های صادره، مبلغ بیمه نامه های صادره، تعداد خسارتهای پرداختی، مبلغ خسارتهای پرداختی بودند که مورد ارزیابی قرار گرفتند.
– بررسی دیدگاه مدیران نسبت به شیوه‌های ارزیابی عملکرد در سطح شرکت آب و فاضلاب استان خراسان، عباس شیرمحمدی، استاد راهنما دکتر حسینعلی کوهستانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مجتمع عالی آموزش و پژوهش صنعت آب و برق، ۱۳۸۰.
جامعه آماری این تحقیق معاونین و مدیران شاغل در ستاد شرکت آب و فاضلاب استان خراسان و مدیران ادارات آب و فاضلاب دیگر شهرهای استان خراسان بودند.
سوالات تحقیق مطرح شده به این قرار بودند:
* نگرش مدیران مورد پژوهش نسبت به تأثیر ارزشیابی شیوه‌های موجود بر بهینه شدن عملکرد آنان چگونه است؟
* نگرش مدیران فوق نسبت به تأثیر سایر شیوه‌های ارزشیابی بر بهینه شدن عملکرد آنان چگونه است؟
آنچه از این تحقیقات بدست آمد این بود که نگرش مدیران ستادی در مورد شیوه‌های موجود ارزشیابی منفی است ولی اکثر مدیران صفی در این مورد نگرش مثبت داشتند. همچنین همه مدیران ارزشیابی به روش مصاحبه را بسیار مفید تشخیص داده‌اند. همچنین دخالت دادن نظرات یک رده بالاتر را در ارزشیابی خود تائید می‌نمایند.
– ارزشیابی شاخص‌های ارزیابی عملکرد دبیران آموزش و پرورش ابهر، اسماعیل شریفی، استاد راهنما دکتر اسماعیل فردانش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۸.
جامعه مورد مطالعه در تحقیق مذکور، دبیران و مدیران دوره متوسطه آموزش و پرورش ابهر بودند. بوسیله تکینک پرسشنامه اطلاعات مورد نظر جمع آوری شدند. در این تحقیق مولفه‌های ارزیابی عملکرد، رفتار شغلی، رفتار اخلاقی، معیارهای عملکردی می‌باشند.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که : شاخص های بکار رفته در معیارهای رفتار شغلی، اخلاقی و عملکردی طرح ارزشیابی دبیران، منطقی است.
– طراحی سیستم ارزیابی عملکرد برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پاییزه سخایی، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه شریف، ۱۳۸۳.
در این تحقیق مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان مبنای طراحی سیستم انتخاب شد‌ه‌است و بر اساس آن ۵ هدف استراتژیک سازمان؛ توسعه سرمایه‌گذاری و تکنولوژی، توسعه پیمانکاری عمومی، توسعه مدیریت، ارتقاء توان بهره برداری و صادرات صنعتی در قالب چهار دیدگاه زیرساختهای اجرای ماموریت، آمادگی برای اجرای ماموریت، فرایندها و دستاوردهای ۶ ماهه اول سال ۸۳ مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان پیشنهاداتی برای بهبود و پیشرفت سازمان ارائه شد.
– طراحی روشی برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین شرکت ساپکو، غلامرضا سلیمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع دانشگاه شریف، ۱۳۷۹.
در این تحقیق مدل BSC30 به عنوان مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد شرکت ساپکو انتخاب شده‌است و با توجه به هدف اصلی شرکت که کسب رضایت مشتری می‌باشد به ارزیابی عملکرد سال ۷۸ شرکت پرداخته و در نهایت پیشنهاداتی جهت بهبود ارائه گردیده است.
۲-۱۴-۲- تحقیقات خارجی
– سیستم‌های ارزیابی عملکرد: تأثیر گذاری مستقیم بر روی اثربخشی سازمانی، ریکاردو سیلوی از دانشگاه بلونیا – ایتالیا، دیگو ماریا، دانشگاه رجینا، ماریا ریتا، دانشگاه بلونیا، ۲۰۰۴.
در دهه اخیر تحقیقات زیادی بر روی سیستم‌های ارزیابی عملکرد چند بعدی صورت گرفته است. تلاش شده‌است تا در طراحی سیستم‌های ارزیابی عملکرد ابعاد مناسبی از سازمان در نظر گرفته شود، ارزیابی ابعاد جدیدی مثل (ظرفیت‌ها، شبکه‌ها و زنجیره تأمین) با نقش آنها در استراتژی‌های سازمان اخیراً یک جریان جدیدی از تحقیقات در جهت بررسی نقادانه و کارشناسانه فاکتورهای اثر بخشی با دیدی ویژه نسبت به حلقه‌های عملکرد کسب و کار یا سیستم‌های کنترل مدیریتی، به حرکت درآمده‌است.
در این راستا تحقیق حاضر به بررسی سیستم‌های ارزیابی عملکرد چند بعدی در واحدهای عملکردی سازمان می‌پردازد و یک چارچوب جدید که بر اساس ارزیابی ارتباطات میان واحد سازمانی رسمی به عنوان واحدهای تجزیه و تحلیل بنا شده‌است، ارائه می‌دهد. خصوصا این چارچوب یک بعد جدید در طراحی سیستم‌های ارزیابی عملکرد چند بعدی معرفی می کند. چرا که تأکید آن بر روی ارتباطات و وابستگی‌ها و نیز بر روی شاخص های از قبل تعیین شده‌ا‌ست. به طوریکه این چارچوب می‌تواند در کنار ساختار سازمانی سیستم ارزیابی عملکرد قرارگرفته و باعث افزایش اثربخشی ارزیابی‌ها گردد. زیرا بر اساس یک دیدگاه مشترک از وظایف سازمانی بنا شده‌است. در این تحقیق چارچوب به وسیله یک مطالعه موردی که

No Comments

Leave a Reply