No category

منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد، استان تهران، عملکرد شرکت، روش تحقیق

دسامبر 1, 2018

در یکی از بزرگترین کارخانجات اتوموبیل سازی ایتالیا صورت گرفته پشتیبانی شده‌است.
– مدیریت عملکرد اثر بخش در قرن ۲۱، علی شیرازی، رساله دکتری، دانشگاه کوئنزلند -استرالیا، ۲۰۰۱.
در این تحقیق نگارنده به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران پروژه‌ای در شرکتهای مختلف استرالیایی پرداخته است. پس از بررسی عملکرد آنها، شاخص‌هایی را به منظور ارزیابی مناسب‌تر از عملکرد این مدیران ارائه کرده‌است. نتایج تحقیق عبارتند از:
۱- مدیران پروژه‌ای به طور کامل درگیر مسائل مشتری هستند و عملکرد آنها بیشتر بر اساس شاخص‌های مربوط به مشتری ارزیابی می‌شود.
۲- مدیران پروژه‌ای نیازمند قابلیت‌ها و ویژگیهای دیگری مثل سبک رهبری، تیم‌سازی، ایجاد انگیزش، برنامه‌ریزی و مدیریت تعارض هستند.
۳- مدیران پروژه‌ای به شدت نیازمند دریافت آموزش در زمینه‌های سبک رهبری، تیم‌سازی، ایجاد انگیزش، برنامه‌ریزی و مدیریت تعارض هستند.
۴- بهتر است عملکرد مدیران پروژه‌ای علاوه بر شاخص‌های مربوط به مشتری براساس شاخص‌های دیگری مانند توانایی آنها در رهبری، تیم‌سازی، ایجاد انگیزش، برنامه‌ریزی و مدیریت تعارض ارزیابی گردد.
۵- علاوه بر قابلیت‌های فردی عوامل محیطی مانند ساختار سازمانی، سبک رهبری و آب و هوا نیز بر عملکرد مدیران پروژه‌ای اثرگذار است.
۱۵-۲- چارچوب نظری تحقیق
سیستم های ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری جهت سنجش میزان دستیابی سازمان‌ها به اهداف و تعیین نقاط ضعف و قوت سازمانها جهت انجام اقدامات اصلاحی به منظور بهبود فرایندها از اهمیت فراوانی برای مدیریت سازمانها برخوردار است.
از این رو به نظر می رسد که با توجه به مأموریت اهداف بلند مدتی در سند چشم انداز شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران، انتخاب و پیاده سازی یک الگوی مناسب ارزیابی عملکرد که متضمن بهبود مستمر عملکرد سازمان باشد ضروری و حائز اهمیت است.
برخی صاحب نظران به جای پیشنهاد کردن یک چارچوب نظری برای ارزیابی عملکرد، معیارهایی را برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد، ارائه کرده اند. آنچه که در این تحقیق از آن پیروی شده‌است و به عنوان الگو و چارچوب نظری در نظر گرفته شده‌است؛ ویژگی یا معیارهای۸ گانه شاخص‌های ارزیابی عملکرد می‌باشد که در فصل دوم به آنها پرداخته شد که بدین قرار هستند:
۱- شاخص ها می بایست مستقیما با استراتژی ها و اهداف سازمان مرتبط باشند.
۲- شاخص ها می بایست بتوانند جنبه های غیر مالی سازمان را ارزیابی کننند .
۳- هر شاخص می بایست قابلیت تغییر در شرایط مختلف را داشته باشد.
۴- شاخص باید قابل بکارگیری در واحدهای مختلف سازمان باشند.
۵- شاخص ها می بایست برای استفاده آسان باشند.
۶- در انتخاب شاخص ها می بایست از نظرات و دیدگاههای کارکنان و مدیران استفاده کنیم.
۷- شاخص ها می بایست بازخور سریع ایجاد کنند.
۸- شاخص ها می بایست قادر به ایجاد فرآیند بهبود مستمر باشند.
این ۸ ویژگی به ۴ ویژگی: جامعیت، انعطاف پذیری، مقبولیت و قابلیت پیش‌بینی تقلیل داده شد. لازم به ذکر است که ۱۰ شاخص ارزیابی عملکرد فعلی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران که در این تحقیق مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند عبارتند از:
۱- شاخص بازده دارایی
۲- شاخص سود (زیان) ناخالص
۳- شاخص سود (زیان) عملیاتی
۴- شاخص بازده فروش
۵- شاخص بازده ارزش ویژه
۶- شاخص اثربخشی نیروی انسانی
۷- شاخص بهره‌وری نیروی انسانی
۸- شاخص رشد بازار
۹- شاخص ارزش افزوده
۱۰-شاخص بازده سرمایه در گردش
بنابراین ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران بر اساس معیار های فوق که همگی جنبه های مالی و کمی سازمان را مورد ارزیابی قرار میدهند مدل مناسبی به نظر نمی رسد . بدین تر تیب محقق ترجیح داد که بنابر چهار ویژگی قابل توجه در ارزیابی عملکرد سازمانها، شاخصهای به کار رفته در این شرکت را مورد تحلیل قرار دهد. این چهار ویژگی عبارتند از:
۱-جامعیت
۲-انعطاف پذیری
۳-مقبولیت سازمانی
۴-قابلیت پیش بینی
به این منظور، پرسشنامه ای با هشتاد سوال طراحی شد و در آن از مدیران سازمان در تمامی بخشها سوال شد که تا چه حد شاخصهای به کار رفته در سازمان را از نظر ویژگیهای مذکور مناسب سازمان می دانند
باتوجه به اهداف و ماموریت سازمان و با عنایت به ادبیات موضوعی تحقیق در خصوص مدلهای ارزیابی عملکرد و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها به نظر میرسد مدل بهبود یافته کارت امتیازی متوازن که برای سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی طراحی گردیده است مدل مناسبی به نظر می رسد و در چارچوب این مدل و مولفه های ۴ گانه آن ( یادگیری و رشد، فرایند های داخلی ، مالی و رضایت مشتری) شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران پیشنهاد گردیده است.
تحقیق به منظور دستیابی به پاسخ مسئله خود حدسیاتی را مطرح کرد و آنها را در قالب فرضیات زیر مورد آزمون قرار داد:
الف – شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران جامعیت لازم را ندارند.
ب – شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران دارای ویژگی انعطاف پذیری نیستند.
ج- شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران دارای مقبولیت سازمان نیستند.
د- شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران قابلیت پیش‌بینی ندارند
.
فرضیه (الف) شامل ویژگیهای ۱؛ ۲ ، فرضیه (ب) شامل ویژگیهای ۳و ۴، فرضیه (ج) شامل ویژگیهای ۵و ۶و فرضیه (د) شامل ویژگیهای ۷ و ۸ از ویژگیهای ۸ گانه می باشد.
مقدمه
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر مشخص نماید که چه شیوه یا روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق‌تر و آسان‌تر به پاسخ‌های احتمالی برساند. روش تحقیق، بستگی به اهداف، ماهیت موضوع، امکانات و منابع دارد.(سرمد و همکاران۱۳۷۴،۹)
در این فصل به بررسی روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش می‌پردازیم. این فصل شامل تشریح روش و طرح تحقیق، ابزار اندازه‌گیری، اعتبار و روایی پرسشنامه، تعریف جامعه آماری، تعیین نمونه و روش نمونه‌گیری، آزمون‌های آماری مورد استفاده و نرم‌افزار آماری است که برای تجزیه و تحلیل داده‌ها به کار رفته است.
۱-۳- نوع تحقیق
از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر حسب هدف، می‌توان این تحقیق را یک تحقیق کاربردی محسوب کرد(ماهوترا،۳۶،۱۹۹۹ )زیرا با استفاده از یک الگوی نظری به ارتباط ویژگی‌ شاخص‌های ارزیابی می‌پردازد و می‌تواند به منظور کاربرد دانش مدیریت، در زمینه بکارگیری الگوهای ارزیابی عملکرد قابل استفاده در شرکت آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد. از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر اساس مکان نیز می‌توان تحقیق را شامل مطالعات میدانی دانست که در میان مدیران صف و ستاد به صورت میدانی به گردآوری اطلاعات خواهیم پرداخت. (سرمد و همکاران۱۳۷۴،۲۹)
از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها (روش تحقیق) می‌توان آن را تحقیقی توصیفی دانست که از نوع پیمایشی بوده، “به توصیف ویژگی‌های جامعه آماری شامل ماهیت شرایط، رابطه و چگونگی ارتباط بین آنها” می‌پردازد)کوپرو شیندلر،۹۴،۲۰۰۳)
۲-۳- ابزار اندازه گیری
در این پژوهش، ابزاری که با آن به سنجش و اندازه‌گیری ویژگی‌ها و تاثیرات مورد نظر پرداخته‌ایم، پرسشنامه است که بین واحدهای نمونه توزیع می‌شود. “پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم جهت کسب داده‌های تحقیق است. پرسشنامه، مجموعه‌ای از سؤالات است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد”.(سرمد و همکاران،۳۷،۱۳۷۴) سؤالات ممکن است جواب را در میان انتخابهایی که برای پاسخ دهنده فراهم می‌کنند، تعیین کرده باشند (پرسشنامه بسته)، یا ممکن است پاسخ دهنده را در ارائه جواب آزاد بگذارند (پرسشنامه باز). در مجموع پاسخ‌های داده شده توسط مدیران، تشکیل دهنده داده های مورد نیاز پژوهشگر است.
هم چنین در این پژوهش ، ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه بسته است و سؤالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت ۳۱طرح‌ریزی گردیده است.که درآن پاسخ ها دارای طیف خیلی زیاد،زیاد، متوسط ، کم و خیلی کم هستندو به ترتیب دارای ارزش ۱تا ۵ میباشند. پس از گردآوری این نظرها، بوسیله مصاحبه با مدیر عامل و مشاوران جهت دریافت پیشنهادها و انتقادات در مورد شیوه های ارزیابی عملکرد شرکت اقدام گردید.
۳-۳-پایایی آزمون ۳۲
مفهوم پایایی با این امر سرو‌کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان، تا‌ چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. معمولاً دامنه ضریب پایایی از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. روشهای مختلفی برای اندازه‌گیری ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، بکار برده می‌شود.(سرمد و همکاران۱۳۷۴)
روش بکار رفته در این پژوهش برای محاسبه پایایی پرسشنامه، روش آلفای کرونباخ بوده، با استفاده از فرمول زیر می‌توان ضریب آلفا را محاسبه کرد:
که در آن:
J: تعداد زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه های آزمون
: واریانس زیر آزمون i ام
S2: واریانس کل آزمون
پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه گردید که طبق جئول پیوست، پایایی این آزمون برابر ۸۴ درصد است.
با توجه به آنکه معمولاً پایایی فراتر از ۷۰ درصد مطلوب است، لذا می‌توان گفت که این آزمون از پایایی

No Comments

Leave a Reply