No category

منبع پایان نامه ارشد درمورد جامعه آماری، درصد تجمعی، روایی محتوا، برخورداری

دسامبر 1, 2018

بسیار بالایی برخوردار است.
۴-۳- روایی آزمون ۳۳
مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد، ویژگی مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری، نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. (مولهاترال،۵۲،۱۹۹۹)روشی که برای تعیین روایی پرسشنامه این پژوهش استفاده شده، روش روایی محتوا است. برای اطمینان از روایی محتوا باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤالهای تشکیل دهنده ابزار، معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین”روایی محتوا، ویژگی ساختاری ابزار است که‌ هم‌زمان با تدوین‌ آزمون در آن تنیده‌ می‌شود”.(سرمد و همکاران،۸۶،۱۳۷۴)
از این رو، در این پژوهش پس از مشورت چند تن از مدیرانی که شرکت را خوب می‌شناسند و با رسالت آن آشنا هستند و همچنین با کمک گرفتن از محققانی که قبلاً در مورد این موضوع، تحقیق کرده بودند و با راهنمایی استادان دانشگاه و خبرگان فن، جهت تائید روایی ابزار گردآوری اطلاعات، اقدام نمودیم. سپس سؤالاتی را که هر کدام از فرضیات تحقیق را تحت پوشش قرار می داد، در پرسشنامه گنجاندیم. پس از آن بصورت تصادفی به چند تن از اعضای جامعه آماری داده، پرسشنامه داده شد و ابهامات و اشکالات آن بر طرف گردید. در نهایت با تائید استاد راهنما و مشاور، پرسشنامه نهایی گردید و بین واحدهای جامعه، به صورت کامل، توزیع شد.
۵-۳- جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی، یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.(زیکموند،۱۰۲،۲۰۰۰)
جامعه آماری این پژوهش نیز شامل تمامی مدیرانی است که در زمان انجام تحقیق، در شرکت
آب و فاضلاب مشغول کار هستند و سمت مدیریت را در شرکت برعهده دارند.
در این تحقیق، به دلیل استفاده از روش همه‌شماری و پرسش سوالات پرسشنامه از تمامی اعضای جامعه آماری، نمونه‌گیری صورت نپذیرفته‌است.
۶-۳- آزمون های آماری
در این پژوهش به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده، پرداخته شده است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه‌های آماری نظیر فراوانی ،درصد، میانگین، انحراف استاندارد و ضریب تغییرات به توصیف ویژگی‌های جامعه پرداخته، و در سطح استنباطی هم به منظور پاسخ به سؤالات پژوهشی و هم به منظور یافتن روابط خاص میان متغیرهای جامعه از آزمونهای زیر استفاده می کنیم:
۱-۶-۳-آزمون دوجملهای۳۴
این آزمون به منظور تعیین برخورداری جامعه آماری مورد نظر از یک ویژگی یا متغیر مشخص بکار برده می شود. به عبارت دیگر برای تعیین وجود یا عدم وجود یک خصوصیت مانند بررسی میزان وفاداری به یک شرکت از این آزمون استفاده میشود .آزمون دو جملهای از نوع آزمونهای ناپارامتریک است، اما هنگامی کهn.p بزرگتر از ۵ باشد از تقریب توزیع نرمال پیروی می کند .در این صورت آماره آزمون به صورت زیر قابل محاسبه می باشد:
که در آنp احتمال موفقیت در جامعه و احتمال موفقیت در نمونه و n حجم نمونه آماری است. در این تحقیق جهت سنجش نظرات مدیران در خصوص میزان برخورداری هر یک از شاخص های فعلی ارزیابی عملکرد از ویژگیهای جامعیت ، انعطاف پذیری ، مقبولیت سازمانی و قابلیت پسش بینی از آزمون دو جملهای استفاده گردیده است .
۲-۶-۳-آزمون مربع کای‌ پیرسون
هر گاه بخواهیم مشخص کنیم که دو متغیر از هم مستقل هستند، از آزمونهای جداول توافقی استفاده می‌کنیم.
دو متغیر از هم مستقل هستند.
دو متغیر به هم وابسته هستند.
برای این منظور در هر سلول از جدول توافقی، مقدار مورد انتظار را () محاسبه می‌کنیم:
که در آن:
جمع فراوانی‌ها در سطر i ام
جمع فراوانی‌ها در ستون j ام
جمع کل فراوانی‌ها در جدول توافقی
حال آماره آزمون جهت بررسی فرضیات را چنین تعریف می‌کنیم:
که در آن:
تعداد کل سلولهای جدول
فراوانی مشاهده شده در سلول i ام
فراوانی مورد انتظار در سلول i ام
حال بعد از اینکه مقدار آماره آزمون را بدست آوردیم، آن را با مقدار بحرانی زیر از روی جدول مقایسه می‌کنیم:
که در آن:
تعداد ستون
تعداد ردیف
سطح خطای آزمون
حال اگر مقدار مشاهده شده آماره آزمون از مقدار بحرانی در جدول مقادیر مربع کای بیشتر باشد،
فرض صفر را رد کرده و لذا می‌توان گفت که دو متغیر با هم ارتباط دارند. (زیکموند،۲۶۷،۲۰۰۰)
Reliability
مقدمه
پس از آنکه اعتبار و روایی پرسشنامه را مورد تحلیل قرار دادیم و از آن اطمینان حاصل کردیم، نوبت به آن می‌رسد که پرسشنامه‌ها یا ابزار گردآوری اطلاعات را در میان افراد نمونه انتخابی توزیع کنیم و نظرات آنها را در چارچوب آن ابزار، گردآوری نمائیم. در این فصل با توجه به داده‌های گردآوری شده، به بررسی سؤالات تحقیق می‌پردازیم و در صدد دستیابی به اهداف تحقیق هستیم. از این رو در ابتدا به توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی ۳۵ نمونه مورد بررسی می‌پردازیم تا اگر خواستیم در آینده در مورد جامعه‌ای دیگر نیز نتایج این تحقیق را تعمیم دهیم حداقل، شرایط عمومی جوامع به هم شبیه باشند. علاوه بر این، متغیرهای جمعیت شناختی نمونه می‌تواند تصویری روشن از جامعه را در اختیار خوانندگان و محققان قرار دهد. پس از آن نوبت به بررسی اهداف تحقیق و پاسخ به سؤالات تحقیق می‌رسد و به رسالت خویش از تحقیق پاسخ می‌دهیم. در نهایت نیز، از آنجا که هر تحقیق، می‌تواند به یافته‌هایی دست یابد که جزء اهداف آن نبوده،‌ ولی می‌تواند محقق یا سایر پژوهشگران را برای تحقیقات آتی و یا دلایل احتمالی بروز وقایع و پدیده‌ها، یاری کند، به بررسی سایر یافته‌های تحقیق می‌پردازیم. گفتنی است که در این فصل، صرفاً به ارائه یافته‌های تحقیق می‌پردازیم و هر گونه تعبیر و تفسیر نتایج را به فصل بعد واگذار می‌کنیم.
در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده کرده‌ایم. آماره‌های توصیفی شامل میانگین، میانه، مد، جداول فراوانی تجمعی، انحراف معیار و ضریب تغییرات و … می‌شود و در سطح استنباطی نیز از آزمونهایی که در فصل سوم بیان کردیم و شامل آزمون مربع کای پیرسون، آزمون دوجمله‌ای و … بهره برده‌ایم.
۱-۴- ویژگیهای دموگرافیک
در ابتدای پرسشنامه از هر پرسش شونده، چهار سوال به جهت دستیابی به ویژگی‌های دموگرافیک جامعه، پرسیده شده است. سوال اول: در سوال اول، تعداد سنواتی را که فرد پاسخگو در شرکت
آب و فاضلاب مشغول به کار بوده است، جویا شده‌ایم. پاسخ‌هایی که فرد به این سوال داده است در زیر ارائه گردیده است.
جدول (۱-۴)- فراوانی میزان سابقه فعالیت در شرکت
میزان سابقه فعالیت (بر حسب سال)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۱۵-۱۰
۱۴
۸/۴۳
۸/۴۳
۱۰-۵
۱۶
۵۰
۸/۹۳
۰-۵
۲
۳/۶
۱۰۰
جمع
۳۲
۱۰۰

داده‌های جدول فوق نشان می‌دهد که ۵۰% جامعه آماری ما سابقه‌ای کاری بین ۵ تا ۱۰ سال در شرکت را دارند و ۸/۴۳ درصد آنها سابقه‌ای بین ۱۰ تا ۱۵ سال را دارند و الباقی که حدود ۳/۶ درصد را تشکیل می‌دهند سابقه ۵ سال یا کمتر دارند. با توجه به این که شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در سال ۱۳۷۳ تشکیل شده است و در حدود ۱۳ سال سابقه فعالیت دارد و از طرفی حدود ۸/۹۳ درصد از جامعه آماری ما سابقه‌ای بیش از ۵ سال را دارند. لذا جامعه آماری تجربه کاری بسیاری در این شرکت دارند.
سابقه مدیریتی افراد در شرکت
در سوال دوم میزان سابقه مدیریتی فرد در شرکت را جویا شده‌ایم. پاسخ‌های ارائه شده از سوال افراد در زیر ارائه گردیده است.
جدول (۲-۴)- فراوانی سابقه مدیریت
(سال)
میزان سابقه فعالیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۱۵-۱۰
۴
۵/۱۲
۵/۱۲
۱۰-۵
۱۳
۶/۴۰
۱/۵۳
۰-۵
۱۵
۹/۴۶
۱۰۰
جمع
۳۲
۱۰۰

داده‌های جدول فوق نشان می‌دهد ۵/۱۲ درصد جامعه آماری سابقه مدیریتی بین ۱۰ تا ۱۵ سال دارند و ۶/۴۰ درصد آنها سابقه‌ای بین ۵ تا ۱۰ سال دارند و الباقی که حدود ۹/۴۶ درصد را تشکیل می‌دهند سابقه ۵ سال یا کمتر را دارند. بنابراین بیش از نیمی از جامعه آماری دارای سابقه مدیریتی بیش از ۵ سال هستند.
سابقه فرد در پست مدیریت فعلی
در سوال سوم میزان سابقه فرد در پست مدیریت فعلی را پرسیده‌ایم. پاسخ‌های ارائه‌ شده از سوال افراد در زیر ارائه گردیده است.
جدول(۳-۴)- فراوانی سابقه فرد در پست مدیریتی فعلی
(سال)
میزان سابقه فعالیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۱۵-۱۰
۱
۱/۳
۱/۳
۱۰-۵
۳
۴/۹
۵/۱۲
۰-۵
۲۸
۵/۸۷
۱۰۰
جمع
۳۲
۱۰۰

داده‌های جدول فوق نشان می‌دهد ۵/۸۷ درصد از جامعه آماری ما حداکثر ۵ سال است که در این پست مشغول به کار هستند و ۴/۹ درصد سابقه‌ای ۵ تا ۱۰ سال را در پست فعلی خود دارند و الباقی که ۱/۳ درصد است بیش از ۱۰ سال است که در پست فعلی خود مشغول می‌باشد. با مقایسه داده‌های جدول شماره (۲-۴) که مربوط به سابقه مدیریتی افراد بود و این جدول بیانگر آن است که بیش از نیمی از مدیران شرکت در پست‌های مختلف مدیریتی مشغول به کار بوده‌اند.
تحصیلات پاسخگو
در سوال چهارم میزان تحصیلات جامعه آماری مورد سوال قرار گرفته است. پاسخ‌های ارائه شده از سوی جامعه آماری در جدول زیر ارائه گردیده است.
جدول(۴-۴)- فراوانی میزان تحصیلات فرد
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دیپلم
۲
۳/۶
۳/۶
فوق دیپلم
۳
۴/۹
۷/۱۵
لیسانس
۲۲
۸/۶۸
۵/۸۴
فوق لیسانس
۵
۶/۱۵
۱۰۰
جمع
۳۲
۱۰۰

داده‌های جدول فوق نشان می‌دهد که ۴/۸۴ درصد از جامعه آماری دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر بوده و ۴/۹ درصد دارای تحصیلات فوق دیپلم و تنها ۳/۶ درصد از آنها دارای تحصیلات دیپلم می‌باشند.
پرسشنامه این تحقیق، حاوی ۸۰ سوال می‌باشد که در مورد ۱۰ شاخص اصلی ارزیابی عملکرد شرکت پوشیده شده. سوال اول و دوم مربوط به هر شاخص دربرگیرنده متغیر جامعیت، سوال سوم و چهارم دربرگیرنده قابلیت انعطاف‌پذیری، سوال پنجم و ششم دربرگیرنده متغیر مقبولیت سازمانی و سوال هفتم و هشتم دربرگیرنده قابلیت پیش‌بینی می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها آماری میانگین کلیه پاسخ‌های داده شده به سوال اول و دوم پرسشنامه هر فرد برای کلیه شاخص‌ها به دست آمده و بر اساس ارزش‌گذاری پاسخ‌ها به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است. پاسخ‌ها بر اساس مقیاس لیکرت دارای ۵ ارزش می‌باشند که عبارتند از: خیلی زیاد-زیاد-متوسط-کم-خیلی کم.
این پرسشنامه در میان ۳۲ نفر که شامل تمامی اعضای جامعه آماری است، توزیع و به صورت کامل گردآوری شد. برای تجزیه

No Comments

Leave a Reply