No category

پایان نامه ارشد با موضوع تصمیم گیری چند معیاره، اماکن ورزشی، اماکن مذهبی، خوشه بندی

دسامبر 1, 2018

تسهیل
۳
۱۶
۱۴
۱۸
۱۵
۱۰
۲۳
۹
۱
۷
۲۴
۸
۵
۶
۱۷
۱۳
۱۲
۲
۱۹
۴
۲۰
۲۱
۱۱
۲۲
هزینه (کل جابه جایی به متر)
۱۰۲۱۹۱۰۰
زمان (ثانیه)
۱۲۸۱.۸۳
۰
شکل ۴-۱۲ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۱۰۰۰۰ بار تکرار)
همان طور که شکل زیر نشان می دهد، همراه با افزایش تعداد تکرار (تولید مثل) مسئله، جواب نهایی بهینه تر شده و در مقابل مدت زمان الگوریتم افزایش می یابد.
شکل ۴-۱۳ روند تغییر زمان و هزینه در ازای افزایش تکرار (تولید مثل)
۵۶ ۴-۶-۲ نتایج حاصل از الگوریتم دوم
برای این منظور مطابق با رویه به کار رفته برای الگوریتم اول، مسئله با تکرار های مختلف حل می شود. برای این منظور نقطه برش برابر با ۱۲، تعداد ژن جهش یافته برابر با ۷، تعداد جواب اولیه برابر با ۵ و تعداد کروموزوم برگزیده در هر تکرار برابر با ۱۰ درنظر گرفته می شود.
نتایج الگوریتم برای ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ تکرار به شرح زیر است.
جدول ۴-۹ نتایج حاصل از ۱۰۰۰ بار تکرار الگوریتم
شماره مکان
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
شماره تسهیل
۳
۱۸
۱۶
۱۹
۱۴
۲
۲۳
۹
۲۲
۱۵
۱۲
۲۴
۵
۸
۱
۱۳
۱۰
۱۷
۲۰
۲۱
۶
۴
۷
۱۱
هزینه (کل جابه جایی به متر)
۱۱۲۴۱۳۷۵
زمان (ثانیه)
۴.۲۴
شکل ۴-۱۴ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۱۰۰۰ بار تکرار)
جدول ۴-۱۰ نتایج حاصل از ۲۰۰۰ بار تکرار الگوریتم
شماره مکان
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
شماره تسهیل
۱۰
۱۴
۱۵
۱۹
۱۸
۳
۲۲
۴
۲۱
۲۰
۲
۱۶
۱
۸
۷
۱۱
۱۲
۱۷
۵
۲۴
۲۳
۹
۶
۱۳
هزینه (کل جابه جایی به متر)
۱۰۹۲۵۸۷۵
زمان (ثانیه)
۷.۹۵
شکل ۴-۱۵ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۲۰۰۰ بار تکرار)
جدول ۴-۱۱ نتایج حاصل از ۳۰۰۰ بار تکرار الگوریتم
شماره مکان
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
شماره تسهیل
۱۸
۳
۱۴
۱۹
۱۵
۱۰
۸
۷
۱
۲۴
۲۳
۹
۱۷
۶
۵
۱۳
۱۲
۱۶
۲
۴
۲۰
۲۱
۲۲
۱۱
هزینه (کل جابه جایی به متر)
۱۰۳۲۸۸۲۵
زمان (ثانیه)
۱۴.۱۲
شکل ۴-۱۶ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۳۰۰۰ بار تکرار)
جدول ۴-۱۲ نتایج حاصل از ۴۰۰۰ بار تکرار الگوریتم
شماره مکان
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
شماره تسهیل
۳
۱۰
۱۶
۱۹
۱۸
۱۴
۹
۲۴
۷
۲۳
۱۲
۸
۲
۱۳
۶
۲۲
۱۵
۲۰
۴
۱۷
۲۱
۵
۱۱
۱
هزینه (کل جابه جایی به متر)
۱۰۶۱۵۲۷۵
زمان (ثانیه)
۱۹.۲۶
شکل ۴-۱۷ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۴۰۰۰ بار تکرار)
جدول ۴-۱۳ نتایج حاصل از ۵۰۰۰ بار تکرار الگوریتم
شماره مکان
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
شماره تسهیل
۱۰
۳
۱۵
۱۸
۱۲
۱۴
۱۷
۴
۲۰
۲۱
۱۶
۱۹
۲۲
۱۱
۲۳
۷
۲
۱
۵
۲۴
۹
۸
۶
۱۳
هزینه (کل جابه جایی به متر)
۱۰۵۹۶۶۰۰
زمان (ثانیه)
۲۴.۵۴
شکل ۴-۱۸ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۵۰۰۰ بار تکرار)
شکل ۴-۱۹ چیدمان حاصل از ۵۰۰۰ تکرار الگوریتم را نشان میدهد.
شکل ۴-۱۹ چیدمان تسهیلات از۵۰۰۰ تکرار الگوریتم
در نهایت نتیجه حاصل از ۱۰۰۰۰ تکرار الگوریتم به شرح زیر به دست می آید.
جدول ۴-۱۴ نتایج حاصل از ۱۰۰۰۰ بار تکرار الگوریتم
شماره مکان
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
شماره تسهیل
۱۹
۱۶
۱۰
۱۸
۳
۱۴
۷
۱۲
۸
۹
۲۳
۲۴
۲
۱۳
۶
۲۲
۱۵
۲۰
۴
۱۷
۵
۲۱
۱
۱۱
هزینه (کل جابه جایی به متر)
۱۰۴۱۵۲۷۵
زمان (ثانیه)
۳۳.۴۸
شکل ۴-۲۰ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۱۰۰۰۰ بار تکرار)
شکل ۴-۲۱ چیدمان حاصل از ۱۰۰۰۰ تکرار را نشان میدهد.
شکل ۴-۲۱ چیدمان تسهیلات از ۱۰۰۰ تکرار الگوریتم
همان طور که شکل زیر نشان می دهد، همراه با افزایش تعداد تکرار (تولید مثل) مسئله، جواب نهایی بهینه تر شده و در مقابل مدت زمان الگوریتم افزایش می یابد.
شکل ۴-۲۲ روند تغییر زمان و هزینه در ازای افزایش تکرار (تولید مثل)
۵۷ ۴-۶-۳ مقایسه دو الگوریتم
به منظور مقایسه دو الگوریتم از نظر هزینه و زمان مصرفی، نتایج به دست آمده از آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
شکل ۴-۲۳ مقایسه هزینه به دست آمده از دو الگوریتم در تکرار های مختلف
همان طور که در شکل فوق مشاهده می شود، جواب نهایی به دست آمده از دو الگوریتم تقریبا برابر است و اگر صرفا معیار هزینه مهم باشد، نمی توان برتری خاصی برای هر یک از آن ها در نظر گرفت.
شکل زیر مقایسه ای میان مدت زمان مصرفی توسط دو الگوریتم به ازای تکرارهای مختلف را نشان می دهد. همان طور که از شکل به خوبی می توان دریافت، الگوریتم دوم از نظر زمان مصرفی به مراتب از الگوریتم اول بهتر است.
شکل ۴-۲۴ مقایسه زمان به دست آمده از دو الگوریتم در تکرار های مختلف
بنابراین استراتژی به کار رفته در الگوریتم دوم دو مزیت اساسی به رویه حل بخشیده است.
نخست سبب همگرایی جواب شده است، به طوریکه در هر مرحله جواب به دست آمده بهتر از جواب مرحله قبل است.
دوم آنکه از نظر زمان مصرفی کاراتر است و اجازه می دهد با یک زمان مشخص تعداد تکرار بیشتری بر روی مسئله صورت پذیرد. برای مثال اگر زمان داده شده برای حل مسئله ۱۴۰۰ ثانیه باشد، الگوریتم اول قادر به تکراری در حدود ۱۰۰۰۰ است. در حالیکه این تعداد تکرار برای الگوریتم اول کمتر از ۶۰ ثانیه زمان می برد. از این رو در مدت زمان ۱۴۰۰ ثانیه الگوریتم دوم قادر به تکراری در حدود ۱۰۰۰۰۰ است که این تکرار بالاتر خود سبب جواب بهینه تر برای مسئله می شود.
۵۸ ۴-۷ استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب استقرار برتر
جواب به دست آمده از روش QAP صرفا به دنبال کمترین هزینه می باشد. بدین معنی که سعی می کند میزان جابه جایی را درسطح کل دانشگاه کاهش دهد. اما یکی ازعوامل مهم در استقرار مناسب ساختمان ها لحاظ شکل ظاهری چیدمان و از طرف دیگر نزدیکی ساختمان های با استفاده و کاربری یکسان است. برای مثال اگر ساختمان ها آموزشی در کنار یکدیگر استقرار داده نشوند، چیدمان به دست آمده به لحاظ ظاهری مناسب نیست.
در این بخش از پژوهش سعی می شود تا با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره، از میان بهترین استقرارهای به دست آمده از الگوریتم دوم با ۵ هزار تکرار، استقرار ها براساس معیارهایی مرتبط با نزدیکی ساختمان های با کاربری مشابه اولویت بندی شوند.
روش مورد استفاده در این بخش روش وزن دهی ساده۱۷ می باشد. با توجه به نوع امتیاز دهی در این مسئله که در ادامه شرح داده می شود، ساده ترین و در عین حال موثر ترین روش، روش SAW می باشد. چراکه امتیاز دهی هر گزینه مستقل از هر گزینه دیگر صورت می گیرد، و این امر باعث می شود امتیاز دهی به گزینه ها ساده تر صورت گرفته و احتمال امتیازدهی گمراه کننده کاهش بیابد.
برای این منظور معیارهای زیر برای نزدیک هم قرار گرفتن ساختمان های با کاربری مشابه، تعریف می شوند.
* نزدیکی دانشکده ها به هم (ساختمان های ۱ تا ۶)
* نزدیکی ساختمان های اداری به هم (ساختمان های ۷ تا ۱۲)
* نزدیکی اماکن ورزشی به هم (ساختمان های ۲۰ تا ۲۲)
* نزدیکی اماکن مذهبی به هم (ساختمان های ۲۳ و ۲۴)
* نزدیکی اماکن خدماتی به هم (ساختمان های۱۳ و ۱۷ تا ۱۹)
* نزدیکی اماکن درمانی (ساختمان های ۱۴ و ۱۵)
پس از وزن دهی معیارها با نظر سنجی از مخاطبین، برای استفاده از روش SAW لازم است تا امتیاز هر گزینه مطابق با هر معیار مورد ارزیابی قرار گیرد.۱۰ استقرار (گزینه) به دست آمده از الگوریتم دوم به شرح زیر است.
جدول ۴-۱۵ استقرار های به دست آمده از الگوریتم دوم با ۵۰۰۰ تکرار
برای امتیاز دهی به هر گزینه ابتدا نقشه دانشگاه به مناطق نزدیک به هم خوشه۱۸ می شود. به این معنی که با شناسایی مناطق نزدیک به هم، ۶ معیار بالا برای هر استقرار مورد سنجش قرار می گیرد. خوشه های به دست آمده در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ۴-۱۶ خوشه بندی نقشه دانشگاه برای امتیاز دهی به معیارها
خوشه ۱
خوشه ۲
خوشه ۳
خوشه ۴
خوشه ۵
خوشه ۶
خوشه ۷
۱ و ۵ و ۱۲
۳ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹
۴ و ۲۰ و ۲۱
۶ و ۱۳ و ۱۷
۷ و ۸ و ۹ و ۲۳ و ۲۴
۲
۱۱ و ۲۲
در ادامه هر یک از ۶ معیار معرفی شده در بالا متناسب با خوشه های تعریف شده امتیاز دهی می شوند. برای این منظور هر معیار بسته به تعداد قرار گیری اماکن آن در هر خوشه، از ۱ تا ۹ امتیاز می گیرد.
جدول ۴-۱۷ خوشه بندی نقشه دانشگاه برای امتیاز دهی به معیارها
شماره معیار
شیوه همسایگی (قرار گیری در خوشه ها)
امتیاز
معیار ۱ و ۲
(شامل ۶ ساختمان)
۱
۲
۴
۵
۶
۷
۸
۹
معیار ۳
(شامل ۳ ساختمان)
۱
۵
۹
معیار ۴
(شامل ۲ ساختمان)
۱
۹
معیار ۵
(شامل ۴ ساختمان)
۱
۳
۴
۶
۹
معیار ۶
(شامل ۲ ساختمان)
۱
۹
برای مثال اگر خانه های شماره ۱ تا ۶ در هر گزینه طوری قرار بگیرند که ۲ تا از آن ها در یکی از خوشه ها و ۲ تای دیگر در یک خوشه دیگر قرار گیرد و خانه های دیگر نیز هر یک در خوشه جداگانه قرار گیرند (به این صورت ) امتیاز اختصاص داده شده به آن گزینه با توجه به معیار ۱،۴ خواهد بود.
جدول۴-۱۸ نتایج به دست آمده از تحلیل ها را برای گزینه ها نشان می دهد.
جدول ۴-۱۸ امتیاز هرگزینه با توجه به معیارها در روش SAW
امتیاز گزینه ها
معیار ها
شماره
ساختمان ها
وزن معیار
وزن نسبی
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
نزدیکی دانشکده ها به هم
۱-۲-۳-۴-۵-۶
۹
۰.۲۹
۴
۴
۴
۴
۵
۴
۴
۴
۴
۴
نزدیکی ساختمان های اداری به هم
۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲
۸
۰.۲۶
۴
۵
۲
۵
۷
۵
۵
۲
۷
۷
نزدیکی اماکن ورزشی به هم
۲۰-۲۱-۲۲
۵
۰.۱۶
۵
۵
۱
۱
۵
۵
۱
۱
۱
۱
نزدیکی اماکن مذهبی به هم
۲۳-۲۴
۲
۰.۰۶
۱
۱
۱
۱
۱
۹
۱
۱
۹
۱
نزدیکی اماکن خدماتی به هم
۱۳-۱۷-۱۸-۱۹
۴
۰.۱۳
۱
۳
۳
۱
۱
۱
۳
۶
۳
۳
نزدیکی اماکن درمانی به

No Comments

Leave a Reply