No category

پایان نامه ارشد با موضوع علوم انسانی، منابع طبیعی، تصمیم گیری، کشاورزی و منابع طبیعی

دسامبر 1, 2018

معیارهایی که QAP قادر به منظور آن ها نیست، با استفاده از روش تصمیم گیری وتکنیکSAW به ارائه بهترین جواب از این روش خواهیم پرداخت ودر نهایت به مقایسه جواب های بدست امده از دو روش با چیدمان موجود می پردازیم.
۵۱ ۴-۲ داده های مورد نیاز مدل
در این مرحله از کار داده های مورد نیاز اندیس ها وهمچنین پارامترهای مدل جمع آوری شده و اطلاعات مربوط به آنها در شکل ها و جداول پیش رو ارائه می شود.
۵۲ ۴-۳ محدوده زمانی ومکانی تحقیق
پیاده سازی مدل QAP واستفاده از تکنیک های تصمیم گیری برای چیدمان ساختمان های دانشگاه در نظر گرفته شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش در بازه زمانی تابستان ۹۳ جمع آوری شده اند.
۵۳ ۴-۴ داده های جمع آوری شده
همان طور که در قسمت اهداف طرح توضیح داده شد، به منظور کاهش هزینه های جابه جایی میان تسهیلات درنظر گرفته شده برای شهرک دانشگاهی، یک مدل درجه دوم میان تسهیلات موجود در نظر گرفته شده است. این مدل حاوی ۲۴ تسهیل مستقر در فضای دانشگاه است که با توجه به میزان تواتر و فاصله میان تسهیلات، یک استقرار جدید با توجه به مسئله QAP در نظر گرفته می شود.
فهرست تسهیلات تحت بررسی در مدل به شرح زیر است:
۱) دانشکده علوم و تحقیقات
۲) دانشکده علوم انسانی
۳) دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی
۴) دانشکده مدیریت
۵) دانشکده علوم پایه
۶) دانشکده زبان های خارجی
۷) اداری معاونت مالی
۸) اداری معاونت دانشجویی
۹) اداری معاونت اموزشی
۱۰) اداری امور فرهنگی
۱۱) دبیر خانه منطقه ۵
۱۲) ریاست
۱۳) آمفی تئاتر
۱۴) مرکز مشاوره
۱۵) بهداری
۱۶) انبار
۱۷) سلف
۱۸) کتابخانه
۱۹) سایت
۲۰) سالن ورزشی
۲۱) استخر اروند
۲۲) زمین فوتبال
۲۳) مسجد
۲۴) مقبره شهدا
نقشه قرار گیری این تسهیلات به شرح زیر است.
شکل ۴-۱ چیدمان تسهیلات موجود
با توجه به نقشه فوق و از طرف دیگر وجود مسیر های مستقیم میان تسهیلات درسطح شهرک، ماتریس فاصله میان تسهیلات با فاصله اقلیدسی۱۱ به شرح زیر است.
جدول ۴-۱ ماتریس فاصله
ماتریس فاصله (متر)
دانشکده علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی
دانشکده مدیریت
دانشکده علوم پایه
دانشکده زبان های خارجی
اداری معاونت مالی
اداری معاونت دانشجویی
اداری معاونت اموزشی
اداری امور فرهنگی
دبیر خانه منطقه ۵
ریاست
امفی تئاتر
مرکز مشاوره
بهداری
انبار
سلف
کتابخانه
سایت
سالن ورزشی
استخر اروند
زمین فوتبال
مسجد
مقبره شهدا
دانشکده علوم و تحقیقات
۰
۲۱۵
۱۲۵
۳۴۵
۱۱۰
۳۹۰
۱۲۵
۱۵۰
۱۲۵
۲۲۰
۲۷۵
۷۵
۳۹۰
۱۷۵
۲۰۰
۲۸۵
۳۰۰
۱۹۰
۲۱۰
۲۹۰
۳۷۵
۳۲۵
۱۲۵
۱۶۰
دانشکده علوم انسانی
۲۱۵
۰
۱۵۰
۱۹۰
۱۳۰
۱۷۵
۳۰۵
۳۰۵
۲۷۰
۱۳۰
۳۱۰
۱۵۰
۱۷۵
۱۱۰
۱۶۰
۱۲۰
۸۵
۹۰
۶۵
۱۸۵
۲۴۰
۳۰۰
۲۸۵
۲۸۵
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
۱۲۵
۱۵۰
۰
۲۲۵
۱۴۰
۳۰۵
۱۷۰
۱۶۰
۱۲۵
۹۰
۱۹۰
۸۵
۴۵۵
۵۵
۷۰
۱۲۰
۲۲۰
۷۵
۱۰۵
۱۶۵
۲۵۰
۲۱۰
۱۴۵
۱۴۰
دانشکده مدیریت
۳۴۵
۱۹۰
۲۲۵
۰
۳۰۵
۱۹۰
۳۷۵
۳۵۰
۳۲۵
۱۳۰
۲۶۵
۲۸۰
۱۹۰
۱۷۵
۱۶۵
۱۱۰
۱۶۰
۱۶۰
۱۵۰
۷۵
۵۵
۱۹۰
۳۵۰
۳۲۵
دانشکده علوم پایه
۱۱۰
۱۳۰
۱۴۰
۳۰۵
۰
۳۰۵
۲۲۵
۲۴۵
۲۱۰
۱۹۵
۳۲۰
۶۰
۳۰۵
۱۵۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۲۰
۱۵۰
۱۵۵
۲۷۰
۳۵
۳۵۰
۲۱۵
۲۴۰
دانشکده زبان های خارجی
۳۹۰
۱۷۵
۳۰۵
۱۹۰
۳۰۵
۰
۴۷۰
۳۷۵
۳۴۰
۲۴۰
۴۲۵
۳۲۰
۰
۲۵۰
۲۸۰
۲۰۵
۹۰
۲۳۰
۲۰۰
۲۳۵
۲۴۰
۳۷۵
۳۶۰
۳۵۵
اداری معاونت مالی
۱۲۵
۳۰۵
۱۷۰
۳۷۵
۲۲۵
۴۷۰
۰
۵۰
۶۵
۲۵۰
۲۱۰
۱۷۰
۴۷۰
۲۲۰
۲۲۰
۲۸۰
۳۸۵
۲۴۵
۲۷۰
۳۱۵
۳۹۰
۲۹۵
۳۰
۷۵
اداری معاونت دانشجویی
۱۵۰
۳۰۵
۱۶۰
۳۵۰
۲۴۵
۳۷۵
۵۰
۰
۳۵
۲۳۰
۱۶۵
۱۸۰
۳۷۵
۲۱۰
۱۹۵
۲۶۵
۳۷۵
۲۳۵
۲۶۰
۲۸۵
۳۵۵
۲۵۰
۳۰
۲۵
اداری معاونت اموزشی
۱۲۵
۲۷۰
۱۲۵
۳۲۵
۲۱۰
۳۴۰
۶۵
۳۵
۰
۱۹۵
۱۶۰
۱۵۰
۳۴۰
۱۷۵
۱۶۵
۲۰۰
۳۴۰
۲۰۰
۲۳۰
۲۵۵
۳۲۵
۲۳۵
۳۰
۲۵
اداری امور فرهنگی
۲۲۰
۱۳۰
۹۰
۱۳۰
۱۹۵
۲۴۰
۲۵۰
۲۳۰
۱۹۵
۰
۱۹۵
۱۶۰
۲۴۰
۴۵
۴۰
۳۵
۱۶۵
۵۰
۶۰
۸۰
۱۵۵
۱۷۵
۲۱۵
۲۱۰
ادامه جدول ۴-۱ ماتریس فاصله
دبیر خانه منطقه ۵
۲۷۵
۳۱۰
۱۹۰
۲۶۵
۳۲۰
۴۲۵
۲۱۰
۱۶۵
۱۶۰
۱۹۵
۰
۲۸۵
۴۲۵
۲۰۵
۱۵۵
۲۲۰
۳۵۵
۲۲۵
۲۵۰
۲۰۰
۲۴۰
۱۰۰
۱۸۰
۱۴۰
ریاست
۷۵
۱۵۰
۸۵
۲۸۰
۶۰
۳۲۰
۱۷۰
۱۸۰
۱۵۰
۱۶۰
۲۸۵
۰
۳۲۰
۱۱۵
۱۵۰
۱۷۵
۲۳۰
۱۲۵
۱۴۰
۲۳۵
۳۱۵
۴۵
۱۶۰
۱۸۰
امفی تئاتر
۳۹۰
۱۷۵
۴۵۵
۱۹۰
۳۰۵
۰
۴۷۰
۳۷۵
۳۴۰
۲۴۰
۴۲۵
۳۲۰
۰
۲۵۰
۲۸۰
۲۰۵
۹۰
۲۳۰
۲۰۰
۲۳۵
۲۴۰
۳۷۵
۳۶۰
۳۵۵
مرکز مشاوره
۱۷۵
۱۱۰
۵۵
۱۷۵
۱۵۰
۲۵۰
۲۲۰
۲۱۰
۱۷۵
۴۵
۲۰۵
۱۱۵
۲۵۰
۰
۵۰
۸۵
۱۶۵
۲۵
۵۵
۱۲۵
۲۰۰
۲۰۰
۱۹۵
۱۸۵
بهداری
۲۰۰
۱۶۰
۷۰
۱۶۵
۲۰۰
۲۸۰
۲۲۰
۱۹۵
۱۶۵
۴۰
۱۵۵
۱۵۰
۲۸۰
۵۰
۰
۷۵
۲۰۵
۷۰
۹۵
۱۰۰
۱۷۵
۱۵۰
۱۹۰
۱۷۰
انبار
۲۸۵
۱۲۰
۱۲۰
۱۱۰
۲۰۰
۲۰۵
۲۸۰
۲۶۵
۲۰۰
۳۵
۲۲۰
۱۷۵
۲۰۵
۸۵
۷۵
۰
۱۱۰
۶۰
۵۰
۷۵
۱۶۵
۱۹۰
۲۵۵
۲۴۰
سلف
۳۰۰
۸۵
۲۲۰
۱۶۰
۲۲۰
۹۰
۳۸۵
۳۷۵
۳۴۰
۱۶۵
۳۵۵
۲۳۰
۹۰
۱۶۵
۲۰۵
۱۱۰
۰
۱۴۵
۱۱۵
۱۸۵
۲۱۵
۳۲۰
۳۶۵
۳۶۰
کتابخانه
۱۹۰
۹۰
۷۵
۱۶۰
۱۵۰
۲۳۰
۲۴۵
۲۳۵
۲۰۰
۵۰
۲۲۵
۱۲۵
۲۳۰
۲۵
۷۰
۶۰
۱۴۵
۰
۳۰
۱۲۰
۲۰۰
۲۱۵
۲۲۰
۲۱۰
سایت
۲۱۰
۶۵
۱۰۵
۱۵۰
۱۵۵
۲۰۰
۲۷۰
۲۶۰
۲۳۰
۶۰
۲۵۰
۱۴۰
۲۰۰
۵۵
۹۵
۵۰
۱۱۵
۳۰
۰
۱۲۵
۱۹۰
۲۴۰
۲۴۵
۲۴۰
سالن ورزشی
۲۹۰
۱۸۵
۱۶۵
۷۵
۲۷۰
۲۳۵
۳۱۵
۲۸۵
۲۵۵
۸۰
۲۰۰
۲۳۵
۲۳۵
۱۲۵
۱۰۰
۷۵
۱۸۵
۱۲۰
۱۲۵
۰
۸۰
۱۳۵
۳۶۰
۳۳۵
استخر اروند
۳۷۵
۲۴۰
۲۵۰
۵۵
۳۵
۲۴۰
۳۹۰
۳۵۵
۳۲۵
۱۵۵
۲۴۰
۳۱۵
۲۴۰
۲۰۰
۱۷۵
۱۶۵
۲۱۵
۲۰۰
۱۹۰
۸۰
۰
۱۵۵
۲۶۰
۲۲۰
زمین فوتبال
۳۲۵
۳۰۰
۲۱۰
۱۹۰
۳۵۰
۳۷۵
۲۹۵
۲۵۰
۲۳۵
۱۷۵
۱۰۰
۴۵
۳۷۵
۲۰۰
۱۵۰
۱۹۰
۳۲۰
۲۱۵
۲۴۰
۱۳۵
۱۵۵
۰
۲۶۰
۲۱۰
مسجد
۱۲۵
۲۸۵
۱۴۵
۳۵۰
۲۱۵
۳۶۰
۳۰
۳۰
۳۰
۲۱۵
۱۸۰
۱۶۰
۳۶۰
۱۹۵
۱۹۰
۲۵۵
۳۶۵
۲۲۰
۲۴۵
۳۶۰
۲۶۰
۲۶۰
۰
۴۵
مقبره شهدا
۱۶۰
۲۸۵
۱۴۰
۳۲۵
۲۴۰
۳۵۵
۷۵
۲۵
۲۵
۲۱۰
۱۴۰
۱۸۰
۳۵۵
۱۸۵
۱۷۰
۲۴۰
۳۶۰
۲۱۰
۲۴۰
۳۳۵
۲۲۰
۲۱۰
۴۵
۰
همچنین با در نظر گرفتن تعداد دانشجویان هر دانشکده و همچنین جریان میان تسهیلات مستقر در سطح دانشگاه، ماتریس جریان (تواتر) تسهیلات به شرح زیر محاسبه می شود:
دانشکده علوم و تحقیقات:۳۰۰۰ نفر
دانشکده علوم انسانی :۲۵۰۰ نفر
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی:۳۹۸ نفر
دانشکده مدیریت:۳۳۲۲ نفر
دانشکده علوم پایه:۱۵۵۲ نفر
دانشکده زبان های خارجی:۳۱۶ نفر
جدول ۴-۲ ماتریس جریان
ماتریس جریان
دانشکده علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی
دانشکده مدیریت
دانشکده علوم پایه
دانشکده زبان های خارجی
اداری معاونت مالی
اداری معاونت دانشجویی
اداری معاونت اموزشی
اداری امور فرهنگی
دبیر خانه منطقه ۵
ریاست
امفی تئاتر
مرکز مشاوره
بهداری
انبار
سلف
کتابخانه
سایت
سالن ورزشی
استخر اروند
زمین فوتبال
مسجد
مقبره شهدا
دانشکده علوم و تحقیقات
۰
۹۵۰
۹۵۰
۹۵۰
۹۵۰
۹۵۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۵۵۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۵
۵۵۰
۵۵۰
۵۵۰
۲۸۰
۲۸۰
۲۸۰
۷۰
۷۰
دانشکده علوم انسانی
۹۵۰
۰
۹۵۰
۹۵۰
۹۵۰
۹۵۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۵۵۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۵
۵۵۰
۵۵۰
۵۵۰
۲۸۰
۲۸۰
۲۸۰
۷۰
۷۰
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی
۹۵۰
۹۵۰
۰
۹۵۰
۹۵۰
۹۵۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۵۵۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۵
۵۵۰
۵۵۰
۵۵۰
۲۸۰
۲۸۰
۲۸۰
۷۰
۷۰
دانشکده مدیریت
۹۵۰
۹۵۰
۹۵۰
۰
۹۵۰
۹۵۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۵۵۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۵
۵۵۰
۵۵۰
۵۵۰
۲۸۰
۲۸۰
۲۸۰
۷۰
۷۰
دانشکده علوم پایه
۹۵۰
۹۵۰
۹۵۰
۹۵۰
۰
۹۵۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۵۵۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۵
۵۵۰
۵۵۰
۵۵۰
۲۸۰
۲۸۰
۲۸۰
۷۰
۷۰
دانشکده زبان های خارجی
۹۵۰
۹۵۰
۹۵۰
۹۵۰
۹۵۰
۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۵۵۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۵
۵۵۰
۵۵۰
۵۵۰
۲۸۰
۲۸۰
۲۸۰
۷۰
۷۰
اداری معاونت مالی
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۱۰۰
۵۰
۵۰
۱۵
۴۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۰
۸۰
۸۰
۱۳۰
۱۳۰
اداری معاونت دانشجویی
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۷۰۰
۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۱۰۰
۵۰
۵۰
۱۵
۴۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۰
۸۰
۸۰
۱۳۰
۱۳۰
اداری معاونت اموزشی
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۱۰۰
۵۰
۵۰
۱۵
۴۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۰
۸۰
۸۰
۱۳۰
۱۳۰
اداری امور فرهنگی
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۰
۷۰۰
۷۰۰
۱۰۰
۵۰
۵۰
۱۵
۴۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۰
۸۰
۸۰
۱۳۰
۱۳۰
دبیر خانه منطقه ۵
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۰
۷۰۰
۱۰۰
۵۰
۵۰
۱۵
۴۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۰
۸۰
۸۰
۱۳۰
۱۳۰
ریاست
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۳۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۰
۱۰۰
۵۰
۵۰
۱۵
۴۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۰
۸۰
۸۰
۱۳۰
۱۳۰
امفی تئاتر
۳۵۰
۳۵۰
۳۵۰
۳۵۰
۳۵۰
۳۵۰
۷۰
۷۰
۷۰
۷۰
۷۰
۷۰
۰
۲۰
۲۰
۰
۲۵۰
۱۵۰
۱۵۰
۵۰
۵۰
۵۰
۰
۰
مرکز مشاوره
۴۰
۴۰
۴۰
۴۰
۴۰
۴۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
۰
۳۰۰
۱۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۶۰
۶۰
۱۰
۱۰
بهداری
۴۰
۴۰
۴۰
۴۰
۴۰
۴۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
۳۰۰
۰
۱۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۶۰
۶۰
۱۰
۱۰
انبار
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۰
۰
۲۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
سلف
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۵۰۰
۵۰
۵۰
۵۰
۰
۵۰۰
۵۰۰
۱۵۰
۱۵۰
۱۵۰
۵۰
۵۰
کتابخانه
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
۵۰
۵۰
۰
۳۵۰
۰
۵۰۰
۶۰
۶۰
۶۰
۳۰
۳۰
سایت
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۱۰۰
۵۰
۵۰
۰
۳۵۰
۵۰۰
۰
۶۰
۶۰
۶۰
۳۰
۳۰
سالن ورزشی
۱۵۰
۱۵۰
۱۵۰
۱۵۰
۱۵۰
۱۵۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۵۰
۸۰
۸۰
۰
۱۵۰
۵۰
۵۰
۰
۴۰۰
۴۰۰
۲۰
۲۰
استخر اروند
۱۵۰
۱۵۰
۱۵۰
۱۵۰
۱۵۰
۱۵۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۵۰
۸۰
۸۰
۰
۱۵۰
۵۰
۵۰
۴۰۰
۰
۴۰۰
۲۰
۲۰
ادامه جدول ۴-۲ ماتریس جریان
زمین

No Comments

Leave a Reply