No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سنتیک، نانوژل، بنگهام، دومرحله

دسامبر 1, 2018

دقیقه بود(mg/(g.min) 1428.25) به عبارت دیگر نانوژل شدن جاذب باعث افزایش ۷برابری نرخ جذب در لحظات اولیه‌ی فرآیند جذب می‌شود که‌این پدیده تأثیر زیادی در انتخاب‌این شکل از جاذب، از نظر ابعاد و شکل خواهد داشت. به دلیل‌اینکه نفوذ درون ذره حذف شده است،‌این حالت از توصیف سنتیک واکنش، برای نانوژل خوب نتیجه داد.
شکل ۴- ۲۶. برازش داده‌ها برای مدل سنتیک مدل شبه درجه دوم.
۴-۵-۳ مدل نفوذ درون ذره‌ای
این مدل که شرح آن در فصل گذشته به همراه روابط آورده شده است، یکی از مدل‌های نزدیک به واقعیت می‌باشد. در‌این مدل که توسط وبر و موریس در سال ۱۹۶۳ میلادی ارائه شده، برای توصیف جذب از دومرحله استفاده شده است که مرحله‌ی اول سریع‌تر اتفاق می‌افتد،‌این امر در شکل ۴-۲۶. به‌خوبی نشان داده شده است، همان طور که از شکل استنباط می‌شود، برای لحظات اولیه‌ی جذب، سرعت بالایی از فرایند وجود دارد، و پس از آن سرعت در مرحله‌ی دوم کاهش می‌یابد، و بدین صورت جذب در دومرحله اتفاق می‌افتد. قسمتی که شیب تندی دارد مربوط به جذب سایت‌های فعالی از خاکشیر است که در سطح آن واقع شده‌اند و قسمتی که شیب کندی دارد مربوط به سایت‌های درونی جاذب می‌باشند که هنوز ماده‌ی آلاینده به آنجا نرسیده است. در مورد نانوژل قسمت اول بسیار تند اتفاق افتاده و سپس فرآیند جذب، همان گونه که نمودار نشان می‌دهد، شیب تقریبا افقی را طی کرد، به عبارت دیگر تقریباً مقاومتی بعد از رسیدن آلاینده به سطح جاذب وجود نداشته است.
شکل ۴- ۲۷. برازش مدل درون ذره ای به عنوان سنتیک جذب دو شکل از جاذب
۴-۵-۴ مدل بنگهام
این مدل که شرح آن در فصل سوم به همراه روابط آورده شده است، یکی از مدل‌های کاربردی در فرآیند جذب می‌باشد که به صورت معادله ۴-۲۱. می‌باشد:
(۴- ۱۶
که در آن V حجم محلول است که برحسب میلی لیتر می‌باشد و ?(که کوچکتر از ۱ می‌باشد) و k0 ثابت می‌باشند. همان طور که از شکل ۴-۲۷. مشاهده می‌شود، دو بار لگاریتم‌گیری از داخل پرانتز‌، و رسم خط مربوطه، داده‌ها را برازش نکرد، می‌توان نتیجه گرفت که نفوذ جذب‌شونده به داخل حفرات، به‌تنهایی مرحله‌ی کنترل کننده نمی‌باشد. شاید نفوذ از حفرات و نفوذ از فیلم برای‌این چنین فرآیندهایی غیر قابل چشم پوشی بوده‌اند که‌این چنین نتیجه ای حاصل شده است.
شکل ۴- ۲۸. برازش داده‌های آزمایش برای مدل سنتیک بنگهام

No Comments

Leave a Reply