از متغیرهای مسقل این پژوهش از طریق آن روی متغیر وابسته که همان جذب مشتری خدمات الکترونیکی بانکها می باشد تاثیر دارد و از نتایج مقاله تبلیغات گامی موثر به بلندای بازار میباشد که عوامل موثر در تبلیغات را بعنوان نتیجه مقاله ارائه نموده است و مقالات استفاده شده در این تحقیق استفاده شده است .
1-9 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق :تبلیغات باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی شده است .
فرضیه های فرعی :
1-تبلیغات تلویزیونی باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی شده است .
2- تبلیغات رادیویی باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی شده است .
3- تبلیغات مطبوعاتی باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی شده است .
4- تبلیغات از طریق بروشورها ،تابلوهای تبلیغاتی باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی شده است .
5- تبلیغات شفاهی توسط پرسنل بانکها و مشتریان بانکها باعث افزایش جذب مشتریان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی شده است .
1-10 کاربردهای تحقیق
با انجام این تحقیق مشخص می شود که دربانکها از تبلیغات می توان استفاده بهینه تری نمود و با اجرای صحیح تبلیغات و روشهای آن میتوان به موفقیت های بیشتری در جذب مشتری و سهم بازار دست یافت.
1-11 مزایای حاصل از پژوهش
با اجرای صحیح و کامل مدل ارایه شده در این پژوهش میتوان از مزایای زیر بهره مند گردند:
1-کاهش هزینه های ناشی از عدم تبلیغات صحیح
2-دستیابی به سهم بیشتر بازار با استفاده از تبلیغات موثر و درست
تمامی بانکها (دولتی ، خصوصی ) و موسسات پولی ، مالی و اعتباری می توانند از بهربرداران نتایج احتمالی این طرح مطالعاتی باشند
1-12 روش تحقیق
این پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی بوده واز نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی است ، زیرا برای استخراج ادبّیات موضوع از روش توصیفی و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش پیمایشی استفاده خواهد شد.

1-13 روش و ابزار گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از دوبخش مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی تشکیل شده است .
1-14 قلمرو تحقیق
1-14-1 قلمرو موضوعی
این تحقیق در چهارچوب مفاهیم تبلیغات بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک انجام شده است
1-14-2 -قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش از زمان تصویب موضوع این پایان نامه از اسفند 91 تا پایان پاییز 1392 می باشد.
1-14-3 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی بانک تجارت می باشد ولی از آنجاییکه دسترسی به کل پرسنل و مشتریان بانک تجارت در سطح کشور امکانپذیر نمی باشد بصورت زیر مجموعه بانک تجارت استان گیلان در نظر گرفته شده است .
1-15 ساختار کلی پایان نامه
این پایان نامه از 5 فصل تشکیل شده است .در فصل اول کلیات پژوهش شامل شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن ، زمینه پژوهش ، پرسشهای پژوهش ،اهداف و ضرورتها و مزایای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .فصل دوم بررسی ادبیات موضوع و بیشینه بوده و بدنبال آن در فصل سوم روش تحقیق و روش نمونه گیری در جامعه آماری ارایه میشود .در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها برای تدوین مدل ارایه شده است .فصل پنجم به نتایج ،یافته ها و برداشت های حاصل از تحلیل ها ، دستاوردها و پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آتی اختصاص یافته است . ودر انتها فهرست منابع ارایه گردیده است .
فصل دوم :
بخش اول :مروری بر ادبیات موضوع
بخش دوم :بیشینه تحقیق
بخش سوم:جدول خلاصه بیشینه
2-1 مقدمه
هر تحقیق و پژوهشی که صورت میگیرد بر پایه ارکان و نتایج تحقیقات پیشین استوار است که هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد.مطالب این فصل حاوی چگیده ای از کنده کاوی عمیق و وسیع در آنچه پیرامون موضوع پایان نامه و موضوعات مشابه در کتاب ها و مقالات و تحقیقات و …. وجود دارد می باشد.
2-2 بخش اول :ادبیات موضوع
2-2-1 تبلیغات
تبلیغ: دایره المعارف امریکا هم در باب تبلیغ و تعریف آن آورده است ، تبلیغ شامل پیامهای دیداری گفتاری است که از طریق وسایل تبلیغاتی با پرداخت وجه مردم را به طریقی علاقمند و موافق یک نوع محصول، یک خدمت، یک فکر، یک نقطه نظر و یا یک مارک به خصوص مینماید. (ویژگیهای جمله های تجاری)
میتوان سه عامل اساسی را در تبلیغ شناسایی کرد :1) پیام : دیداری یا گفتاری،2) محصول یا عقیده ،3) تولید کننده :هر تولیدکننده ای محصول مادی یا معنوی خود را از طریق پیامهایی به مخاطب منتقل مینماید بعضی از دست اندرکاران صنعت تبلیغ چهار عامل را در یک تبلیغات بازرگانی در نظر میگیرند: -1 فرستنده پیام (آگهی دهنده) 2 – پیام (آگهی) -3 وسیله ارسال پیام (وسایل نشر آگهی) 4 – گیرنده پیام (مخاطب آگهی) (محمدی-محمد حسین، 1390،ص12)
تبلیغات : مجموعه فعّالیتهایی است که توسط آن پیامهای سمعی و بصری به منظور آگاهی رسانی و تحت تاثیر قرار دادن مردم در خصوص کالاها ، ایده ها ، نهادها و حتّی افراد و فعّالیتها به طور عمومی منتشر یا توزیع میگردد.(حیدر پور )
تصمیمات اصلی در امور تبلیغات و آگهی ها:
1-مشخص کردن اهداف
2-تصمیمات در مورد بودجه آگهی
3-تصمیمات در مورد پیام
4-تصمیمات در مورد رسانه آگهی
5-ارزیابی عملیات آگهی (محمدی-محمد حسین، 10390،ص12)
انواع طبقه بندی تبلیغات:
-طبقه بندی بر مبنای هدف
تبلیغات بر مبنای هدف به دو گروه تقسیم میشود :
–تبلیغات مصرف کننده : تبلیغاتی که مخاطب آن مصرف کننده نهایی یا شخص است برای این نوع تبلیغات عموما از رسانه جمعی استفاده میشود و بدین دلیل دارای هزینه بسیار زیادی است.
–تبلیغات کسب و کاری: که مخاطب آن موسسه تجاری است نه اشخاص و به گروههای زیر تقسیم میشود :
تبلیغات صنعتی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تبلیغات تجاری
تبلیغات تخصّصی
تبلیغات کشاورزی
-طبقه بندی بر مبنای مناطق جغرافیایی
از نظر جغرافیایی تبلیغات به چهار دسته تقسیم میشود :
–تبلیغات بین المللی : تبلیغاتی که در خارج از یک کشور صورت میگیرد .
–تبلیغات ملّی: که توسط تولید کننده یا عمده فروش یا توزیع کننده با هدف ارتقای فروش در سطح کشور انجام میگیرد.
–تبلیغات منطقه ای : تبلیغاتی که در سطح یک منطقه شامل چند استان یا ایالت انجام میگیرد .
–تبلیغات محلّی : تبلیغاتی که توسط یک تاجر محلّی انجام میشود و هزینه آنرا بر عهده دارد .(پرهیزگار ، مهدی پور 1383،ص3)
-طبقه بندی تبلیغات بر مبنای رسانه :
تبلیغات را میتوان همچنین بر اساس رسانه هایی که مورد استفاده قرار میدهند ، طبقه بندی نمود .تبلیغات رسانه ای را میتوان به انواع زیر تقسیم نمود :
–تبلیغات پخشی : شامل تلویزیون ، رادیو ، ماهواره
–تبلیغات چاپی : شامل روزنامه ، مجلّه، کتاب و به طور کلّی نشریات
–تبلیغات پستی : شامل تبلیغات پست مستقیم ، تبلیغات پست سفارشی و تبلیغات اینتر نتی
–تبلیغات بیرونی : شامل تابلوهای خیابانی ، پوستر ، تبلیغات روی بدنه و داخل وسایط نقلیه
–تبلیغات فروشگاهی: شامل استفاده از انواع رسانه ها در فروشگاهها و پخش تبلیغات (پرهیزگار ، مهدی پور 1383)
-تبلیغات را میتوان به دوشکل شفاهی و غیر شفاهی نیز تقسیم نمود:
–تبلیغات شفاهی :اطلاعات مهمی را درباره یک سازمان برای مصرف کننده فراهم می آورد . انو و همکارانش دریافتند که توضیحات و تفسیرهای مثبت از سوی مشتریان راضی موجب افزایش خرید میشود و تفاسیر منفی از سوی مشتریان ناراضی موجب کاهش خریدهای دیگران میشود .(عبدالوند-محمدعلی ،غفاری آشتیانی-پیمان 1388)
تبلیغات الکترونیکی هم به دو صورت انجام می پذیرد
-آن لاین : از طریق وب سایتها ، ایمیل ، و….. صورت میگیرد .
-آف لاین : از طریق رسانه های سنتی مثل تلویزیون، رادیو، مجلات و…..صورت میگیرد .(عباسی -عباس، محمدیان -مقدسه،صص99-119)
دکتر عبدالرضا شاه محمدی و علی میرزائی پور در مقاله خود تحت عنوان ” بررسی میزان اثر بخشی تبلیغات پست بانک در میان مشتریان خود در شهر تهران “مدل تحقیقی خود را بر پایه بانک -رسانه – تبلیغ (شاخصهای تبلیغات و جذب مشتری – خدمات )-جذب مشتری قرار دادند.(شاه محمدی -عبدالرضا، میرزائی پور -علی، 1390)
2-2-2 مشتری
از دیدگاه سنتی مشتری کسی است که فراورده های شرکت یا سازمان را خریداری میکند و در دنیای امروز کسب و کار مشتری کسی است که سازمان مایل است با ارزشهایی که می آفریند بر رفتار وی تاثیر گذارد . (پایندانی-جمشید ،1386،ص 17)
در فرهنگ ژاپنی مشتریان خدایانی هستند که روی دوش بازاریابان حمل میشوند .(عیاری،1389، ص 124)
مفهوم ارزش
مشکل و یا نیازی از مشتری را حل و فصل و مرتفع می سازد.( پایندانی-جمشید ،1386،ص 17)
-تقسیم بندی مشتریان
مشتریان سازمانی به دودسته تقسیم میشوند :
الف- مشتریان برون سازمانی
به افرادیکه به عنوان ارباب رجوع از بیرون سازمان به منظور اخذ یک ارزش و یا مطلوبیت متناسب با حوایج و نیازهای شخصی یا گروهی ویا سازمانی به دستگاه ذیربط مراجعه میکنند .
ب-مشتریان درون سازمانی
کارکنان سازمان به عنوان مشتریان داخلی محسوب میشوند ، به طوریکه هر فرد درون سازمان مشتری بوده و او نیز به نوبه خود مشتریانی دارد و چنانچه برون دادی که بین کارکنان یک سازمان مبادله می شود ، ناقص باشد ، سازمان قادر به تامین نیازهای مشتریان (اربابان رجوع ) بیرونی نخواهد بود .(