گر
گـروه 5، پتانسـیل آتـشسـوزی بـالام یباش د. ایس تگاه نطن ز در طبق ه اقلیم ی خش ک س رد ب اایس تگاهه ای مانن د کاش ان، کبوترآب اد و ش رق اص فهان ق رار گرفته است. در طبقه بنـدی اقلیمـی گوسـن (شـکل 2- ج)،چهـار شهرستان واقع در غرب استان در طبقه اقلیمی استپی سرد قـرارمیگیرند که ایـن شهرسـتان هـا دارای شـاخص خشـکی کمـیمی باشند. در جنوب استان 2 طبقه اقلیمی اسـتپی سـرد و اقلـیممدیترانه ای گـرم و خشـک دارای کمتـرین خشـکی و پتانسـیلآتش سوزی هستند. اقلیم های نیمه بیابانی شدید، نیمه بیابانی خفیف در مرکز استان قرار دارند نشان دهنده شرایط خشکی متوسط در این بخش هستند و ایستگاه نطنز در مرز این دو اقلیم قرار دارد. البته در بخش هایی از مرکز، خشکی شدید نیز مشاهده می گردد.
بخش اعظم نیمه شرقی استان را هم اقلیم بیابانی در بر می گیرد.

شکل2. نقشه پهنه بندی اقلیمی شاخص خشکی کچ-بایرام با دوره آماری 5 ساله در استان اصفهان بوسیله طبقه بندی اقلیمی دومارتن(الف)، آمبرژه(ب)، گوسن(ج)، کوپن(د)، چند متغیره(هـ)
غرب و قسمتی از جنوب استان با توجه به طبقـه بنـدی اقلیمـیکوپن (شکل2-د)، دارای اقلـیم هـای مدیترانـه ای (4) و قـاره ای مرطوب (5) میباشند. در این دو اقلیم شرایط خشکی نیز کمتـراز سایر قسمت های استان می باشد. بخش های مرکـزی، جنـوبشرقی و بخش اندکی در شـمال غربـی اسـتاندارای اقلـیم هـاینیمه بیابانی (3) و بیابانی (2) میباشند که ایستگاه نطنز بـه علـتاحاطه شدن توسط کوه های کرکس با وجود شرایط مرطـوب تـردر اقلیم بیابانی قرار گرفته است. در ایـن دو اقلـیم نیـز شـرایطخشکی در حد متوسط تا شدید قرار دارند. شرق و بخـش هـایشمالی استان، دارای طبقه اقلیمی بیابانی (1) می باشند که شرایط خشکی در آن حداکثر است. در طبقه بندی اقلیمی چنـد متغیـره(شکل2- هـ)، شرق استان بهطور کامل در طبقـه اقلیمـی بسـیارگرم و خشک قـرار مـیگیـرد . ایـن طبقـه اقلیمـی دارای شـرایطخشکی بسیار بالایی می باشد. طبقه اقلیمی نیمه مرطوب و سـرد
۵۹
و همچنین سرد و مرطوب در بخـش هـایی از جنـوب و غـرباستان قرار دارنـد کـه بیـانگر شـرایط مرطـوبتـری نسـبت بـهبخش های دیگر می باشد. پتانسیل آتـش سـوزی در ایـن منـاطقبسیار پایین تر از سایر مناطق مـیباشـد . مرکـز و بخـشهـایی ازشرق و جنوب استان را چهار طبقه اقلیمی، نیمه گـرم و خشـک،نیمه خشـک سـرد، گـرم و خشـک و گـرم و خشـک بـادی درب رگرفته است. شرایط خشـکی در ایـن بخـش هـا بسـیار متغیـرمی باشد.

بحث و نتیج هگیری
در مناطق شرقی استان اصـفهان بـا وجـود دمـا و خشـکی بـالا،امکان رخ دادن آتشسوزی بهعلت عدم وجـود پوشـش گیـاهی مناسب بسیار کم می باشد. در مناطق غربی استان بهعلت وجـودپوشش گیاهی مناسب امکان رخ دادن آتـش سـوزی در شـرایطخشکی، زیاد است. بـا توجـه بـه مطالعـه کـچ -بـایرام ، شـرایطخشکی زیاد در زمستان و پاییز بهعلت وجود خشـکی در زمـانتابستان می باشد. در نتیجه در برخی نقاط با خشکی غیر معمـولدر پ اییز و زمس تان و دم ای تقریب اً ب الا نی ز امک ان رخ دادنآتش سوزی می باشد (16). الکساندر و همکاران در مطالعه خـودبه این نتیجه رسیدند که این شاخص روش مناسبی برای تخمین کمبود رطوبت خاک تجمعی در عمـق لایـه هـای بـالایی خـاکم یباش د (14). مطالع های در آمریک ا در س ال 2001 تخم ین شاخص خشکی کچ-بایرام با اسـتفاده از فـن آوری هـایGIS و سنجش از دور در 06 ایستگاه مطالعاتی در تگزاس انجام گردیـدکه نتیجه مطالعه حاکی از وجود همبستگی بین شاخص مـذکورو پتانسیل آتش سوزی بوده است (17). ه مچنـین در مطالعـه ای جزایر هاوایی، به بررسی اقلیمی شاخص کـچ -بـایرام و فعالیـتآتش سوزی پرداخته شد. نتایج بهدست آمـده ارتبـاط قـوی بـینشاخص خشکی کچ-بـایرام و تعـداد آتـش سـوزی هـا در یـکمقیاس ماهانه را نشان داد (13). در جنـوب شـرقی آمریکـا، بـهبررسی پهنه بندی شاخص خشکسالی کچ-بـایرام پرداخت ـه شـد .
این الگوریتم برای یک شبکه ای از 261 ایستگاه هـوا شناسـی در
۶۰
سراسر جنوب شرقی ایالات متحده جهت فراهم سازی نقشههای هم تراز منطقه ای از این شاخص و همچنین نقشههـای هفتـه بـههفته بهکار برده شد. نتایج نشان داد که تغییرات فصلی رطوبـتدر نواحی مختلف بر میزان خشکی و پتانسیل آتش سوزی تـأثیردارد؛ به این معنی که در یک فصل خـاص در نـواحی مختلـفمیزان خشکی و پتانسیل آتش سوزی متفاوت است (15). با توجه به نقشه هـا و هـم چنـین نمودارهـای بـه دسـت آمـده در اسـتاناصفهان، این شاخص نیز با توجه به مطالعات بیان شـده گویـایمیزان خشکی در روزها و ماه های مختلـف سـال مـی باشـد . بـاتوجه به مطالعه کچ-بایرام، در استان اصفهان نیز در فصل پـاییزتا زمان شروع بارش های پاییزی، بـا وجـود کـاهش دمـا میـزانشاخص به صورت محدود افزایش داشته است البتـه بـا کـاهششدید دما تا نزدیکی 01 درجه سانتیگراد دیگر میـزان شـاخصافزایش نمی یابد. با توجه بـه نتـایج بـهدسـت آمـده در مطالعـهج انیس و همک اران، در اس تان اص فهان نی ز تغیی رات فص لی رطوبــت در نــواحی مختلــف بــر میــزان خشــکی و پتانســیلآتش سوزی تأثیر دارد و در ایستگاه های مختلف میزان خشکی و پتانسیل آتشسوزی متفاوت است(51).
با توجه به شکل های 1 و 2 نواحی شرقی و شمالی استان به استثناء ایستگاه نطنز، از میزان خشکی بیشتری برخوردار هستند ،در نتیجه میزان پتانسیل آتش سوزی آنها بسیار زیاد می باشـد امـاب هدلیل پوشش گیاهی کم در ایـن منـاطق احتمـال آتـشسـوزیبسیار کم است. نواحی غربی و ایستگاه سمیرم در جنوب استان ،میران بـارش هـا بیشـتر و در نتیجـه میـزان خشـکی و پتانسـیلآتش سوزی کم، اما بهعلت تراکم بالای پوشـش گیـاهی در ایـننواحی در صورت بروز خشکسالی احتمـال بـروز آتـش سـوزیبسیار زیاد می باشد. با توجه بـه ایـن امـر کـه خشکسـالی هـایسال های اخیر و کمبود منابع آب در کشور ب ـه چـالش عمـده ای تبدیل شده است، یکـی از حـوادثی کـه در کشـور مـا بـه علـتخشکسالی ها اتفاق می افتد پدیده آتش سوزی طبیعی جنگل هـا و مراتع به خصوص در شـمال کشـور مـی باشـد .احتمـال رخ دادنآتش سوزی در بخش های غربی و جنوبی استان اصفهان به علـتپوشش گیاهی مناسب، وجود دارد. البته بیشتر آتش سـوزی هـایگزارش شده در این شهرستان مربوط به آتش سوزی های عمدی و غیر عمدی می باشند 1(). جهت بررسی خطر آتـش سـوزی بـااستفاده از داده های زمینی شاخص های متعددی بهوجود آمدهاند.
در اغلب این شاخص ها دما و بارش دو پارامتر اساسی هسـتند،که از ایستگاه های هواشناسی کـه اغلـب بـه طـور پراکنـده قـراردارند، به دست میآیند. محتوای رطـوبتی خـاک در لایـه بـالاییخاک، تأثیر مهمی بر آتـش سـوزی در جنگـل هـا و مراتـع دارد.
شاخص خشکی کچ–بایرام به علت وابسـتگی کـم بـه داده هـایزمینی و همچنین مرحله ای بوده محاسبه آن، روش مناسب تـریدر بررسی اثر خشکسالی ها در وقوع آتش سوزی هـا دارد (51 و 61)
با توجه به نتایج بهدست آمده، چهار ایستگاه سـمیرم، داران،خوانسار و فریدون شـهر دارای کمتـرین شـاخص خشـکی و از ای نرو دارای کمترین پتانسیل آتش سوزی مـیباشـند . هـم چنـینایس تگاهه ای خوروبیابان ک، کاش ان، ن ائین، ش رق اص فهان و کبوترآباد دارای بالاترین شاخص خشکی می باشند. در سال های 2006 تا 2010 در تمام ایستگاه ها در ماه های آگوست، سـپتامبرو اکتبر شاخص خشـکی در بـالاترین مقـدار بـوده اسـت و دربرخی ایستگاه ها بهدلیل کمبود بـارش در فصـل پـاییز شـاخصخشکی همچنان افزایش داشته ولی دما رو به کـاهش اسـت. در نتیجه در پائیز با وجود کم بودن دما، شاخص بسیار بالا می باشد و به اشتباه هشدار آتش سوزی را بالا نشان می دهد. بخـش هـایشرقی استان در تمام طبقهبندی های اقلیمی، در بخشهای گرم و خشک و بسیار خشک قرار گرفته انـد . بخـش غربـی و ایسـتگاه س میرم در جن وب اس تان دارای کمت رین خش کی و پتانس یل

منابع مورد استفاده
آتش سوزی میباشند. با توجه به طبقـه بنـدی هـای اقلیمـی ایـنبخش ها در طبقه های مرطوب تر همانند سـرد و مرطـوب، سـرداستپی و نیمه خشک سرد قرار دارند. اما بهدلیـل پوشـش گیـاهیبسیار کم در بخش هـای شـرقی احتمـال رخ دادن آ تـشسـوزیبسیار کم و در بخش های غربـی و ایسـتگاه سـمیرم در جنـوباستان به دلیل پوشش گیاهی مناسب در صورت بروز خشکسالی شدید احتمال رخ دادن آتش سوزی بسیار زیاد است بنابراین ایـنمناطق بیشتر از سایر مناطق استان در معرض خطر می باشـند . بـامشخص شدن مناطق بحرانی با استقرار یگانهای ویژه حفـاظتیو با کمک نیروی مردمی می توان بـه حفاظـت از ایـن منـابع بـاارزش طبیعی پرداخت. لذا با توجه بـه نتـایج تحقیـق حاضـر ومقایسات انجام شده با سایر مطالعات، شاخص پهنهبنـدی خطـرآتش سوزی کچ–بـایرام بیشـتر مناسـب مقیـاس هـای اسـتانی وکشوری می باشد. یافته های تحقیق حاضـر بیـانگر آن اسـت کـهمناسب ترین مناطق جهت استفاده از این شاخص مناطق شـمالیب هخصوص شمال شرق کشور می باشـد . ورودی هـای شـاخصکچ–بایرام مانند داده هـای دمـایی و بـارش مـی توانـد از طریـقسنجنده های انعکاسی و راداری فن آوری سنجش از دور فـراهمگردد. ه مچنین این فن آوری می تواند اطلاعات پوشش گیاهی را از طریق شاخص های گیاهی ارائه نماید که می توانـد در جهـتتصــحیح و کــالیبره کــردن شــاخص کــچ- بــایرام و رفــع محدودیت های آن استفاده شود. لذا پتانسیلیـابی ایـن فـنآوری در پهنه بندی خطر آتش سوزی در مقیاس های محلـی ، اسـتانی وملی پیشنهاد میگردد.

اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان.1391. آمار آتش سوزی در سال های 1389و 1390، لوح فشرده.
ادهمی مجرد، م. م.، ع. مستوری و ف.