فـرد بـودن منـابع، افـزایشرقابت و عدم اطمینان زیاد، موجب شده است کـه شـرکتهـا نتواننـد بـدون همکـاری بـا سـایرشرکت ها و رقبای خود در محیط پویای امروزی به تولید ادامـه دهنـد و عملکـرد خـود را بهبـودبخشند. در نتیجه، گرایش شرکتهای با فناوری بالا بـرای همکـاری بـا شـرکتهـای فعـال درصنعت خود از طریق استفاده از استراتژی همرقابتی، بیشتر شـده اسـت (بنگسـتون، اریکسـون ووینسنت، 2010). در چنین وضعیتی شرکتها با اتخاذ استراتژی هم رقابتی می توانند به مزیت های منحصر به فردی در زمینه فعالیتهای خود و همچنین در زمینههایی مانند تخصص، اطلاعـات وارتباطات، برندهای مشهور، فناوری خالص شده، بازاریابی مشترک و کانـال هـای توزیـع گسـترده دست پیدا کننـد (روی و یـامی، 2009). در واقـع شـرکتهـا از طریـق هـمرقـابتی مـیتواننـدتوانایی های خود را برای همکاری با شرکتهای فعال در صـنعت بـه منظـور بهبـود فراینـدهـاینوآورانه، افزایش دهند؛ زیرا از طریق افزایش همکاری و رقابت همزمان بین سازمانهـا، نـوآوریایجاد شده و افزایش مییابد و شرکتها از طریق استراتژی همرقابتی، دانش و مهارت های خـود را با یکدیگر ترکیب کرده و هزینه های R&D را نیز با یکدیگر تسهیم میکنند.
تحقیق و توسع ه مشترک، موجب تقسیم ریسکها و هزینهها میان شرکتها و معرفی فناوری جدید و محصولات نوآور بین آنها مـیشـود (پـادولا و دگنینـو، 2007). در محـیط هـای تجـاریامروزی، توانایی شرکتها برای رقابت، به توانایی آنها برای همکاری بستگی دارد؛ زیـرا وضـعیتآشفته محیط خارجی موجب افزایش مسئولیت و بدهی شرکتها و همچنـین افـزایش تأکیـد بـرنوآوری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی شده است (پارک، واستاوا و گنـی آولـی ، 2014). بـا ایـن
حال، ریسکها و هزینههای بالای مرتبط با نوآوری برای شـرکت هـا در زمینـه منـابع محـدود و آسیب های مرتبط با ناپیوستگیهـای محیطـی مشـکل سـاز اسـت. در ایـن موقعیـت ، اسـتراتژیهم رقابتی یک استراتژی عملی و کاربردی است؛ زیرا بر فعالیت های تجاری، خطوط تولید، تنـوعفناوری، تقسیم هزینهها، صرفهجویی در هزینه، تأمین منابع باثبات تر، دسترسی به منـابع علمـی،دستیابی به فرصت هایی برای مقیـاس اقتصـادی و افـزایش نـوآوری، تـأثیر مهـم و مثبتـی دارد (لی ـ روی و فرناندز، 2015). ریتالا (2012) معتقد است که افزایش تجربه شرکتها در همکـاریبا رقبای خود با استفاده از استراتژی همرقابتی، موجب دسترسی شرکتها به منابع دانش خارجی و مهارتهای مختلف و در نتیجه بهبود عملکرد نوآوری میشود. دگنینو و پـادولا (2002)، بیـانکردند که افزایش تجربه شرکتها در زمینه همکاری و رقابـت همزمـان، آنهـا را در پاسـخگوییبهتر به نیازهای مشتریان توانمند می کند. از نظر استراتژیکی، افزایش توانایی شرکتها در زمینـههم رقابتی با رقبا، سبب افزایش انعطاف پذیری آنها و افزایش کنترل بیشتر آنها بر عدم اطمینان ها و ریسکهای موجود در بازار در زمینه ارائه محصولات و خـدمات نـوآور و جدیـد مـیشـود (لـو،2007). بنابراین فرضیه سوم به شرح زیر تدوین میشود:
فرضیه 3: استراتژی همرقابتی رابطه بین همکاری در صـنعت فنـاوری اطلاعـات و عملکـردنوآوری را تعدیل میکند.

با توجه به شاخصهای مطرح شده در تحقیقات مختلف و مد نظـر قـرار دادن پـژوهش هـایتجربی عنوان شده در بخش پیشینه مطالعات و تأثیرات مشاهده شـده بـین متغیـرهـای پـژوهش،چارچوب نظری پژوهش به صورت زیر طراحی شده است.

هم

استراتژی

رقابتی
نوآوری

عملکرد

صنعت

در

همکاری

هم

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

استراتژی