اضی جنگلی، پوشـش مرتعـی ضـعیف( 25%-5%) و فاصله تا اراضی کشاورزی از دیگر عوامـل تعیـین کننـدهپراکنش هوبره آسیایی در فلات مرکزی ایران بودند (شـکل 3 و جدول 1) که محدود بودن پراکنش این گونه بـه منـاطق دشـتی ب ا پوش ش ض عیف و آب و ه وای گ رم و خش ک را توجی همیکنند.
منحنی پاسخ متغیر درصد شیب نشان داد، اراضـی بـا شـیبحدود 0-10 درصد بیشترین مطلوبیت را برای این گونـه دا رنـدو با افزایش شیب مطلوبیت بهطور چشمگیری کاهش مـی یابـد.مطالعات دیگر نیز کاهش مطلوبیت زیستگاه هـوبره بـا افـزایششیب زمین را نشان داده و بیان کردهاند که شیب زمین مهمترین عامل محدوده کننده برای انتخاب زیستگاه هوبره اسـت ( 5، 10 و 15).
متغیر تنوع ناهمواریها نشان میدهد زیستگاههـا و منـاطقیکه دارای پستی و بلندی میباشند برای هـوبره مناسـب نیسـت.بهنظر میرسد، ناهموار بودن محیط پیرامونی در مقیاس خـرد وچشمانداز تأثیر عملکردی دارد و اجازه دید فواصل بیشتر بـرایاجتناب از طعمهخواران را محدود میکند که این نتایج با نتـایجبهدست آمده توسط حبیبی در مقیاس سیمای سرزمین همخوانی دارد( 5).
با توجـه بـه منحنـی پاسـخ هـوبره بـه پوشـش مرتعـی، بـا افزایش تراکم پوشش، مطلوبیت زیستگاه افزایش مییابد. میـزانافزایش مطلوبیت زیستگاه برای مراتع ضعیف (با درصد پوشـ ش 25%-5%) بیشــتر از مراتــع بــا کیفیــت متوســط (بــا درصــدپوشش50%-25%) بود. بنابراین مناطقی بـا پوشـش حـدود 15% تا 40% را میتوان از زیستگاههای مطلوب هوبره بـه شـمار آورد.
تأثیر نوع رویشگاه بر ویژگیهای خاک و تنوع گیاهی در اکوسیستمهای …
0-61167Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:11 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.77 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:11 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.17.77 ]

(
الف
)

)
ب
(

)
ج
(