سـه گونـۀ بلـوطزاگرس با اسـتفاده از روشrepeated measurements از رویـۀآنـالیز واری انس (ANOVA) ب ا اس تفاده از زم ان (2 س ال و 2فصل) بهصورت کرتهای خرد شده انجام شـد . بـه نحـوی کـهاثرات ساده و متقابل سال و فصـل بـهصـورت درون گروهـی وگونه نیز بهصورت بـین گروهـی مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرارگرفتند (17). مقایسات چندگانه میـ انگینهـا نیـز بـا اسـتفاده ازآزمون دانکن و دوگانه با استفاده از آزمونt-test غ
یر جفتـ ی بـاسطح اطمینان 95 درصد انجام شد. همچنـین بـرای همبسـتگیبین شاخصها نیز از همبستگیهای مناسب مانند پیرسون بـرایدادههای نرمال و کندال برای دادههای زندهمانی و خمیدگی کـهب هص ورت دوت ایی بودن د، اس تفاده گردی د. دوری و نزدیک ی گونهها از نظر شاخصهای رویشـی نیـز بـا اسـتفاده از تجزیـهخوشهای با روش Wards و براسـاس فاصـله اقلیدوسـی انجـامشد. برای این منظور ابتدا دادهها استاندارد شدند تا همه صـفاتاهمیت یکسانی در تعیـین فاصـله بـین گـروههـا داشـته باشـند.
همچنین از تحلیل تشخیص براساس آزمون Wilks lambda بـر روی شاخصهای رویشی برای تعیین میزان صـحت جداسـازیگونهها استفاده شد.
نتایج
126873903224Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:30 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:30 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

126873903224Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:30 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:30 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

– نتایج مربوط بـه آنـالیز واریـانس درصـد زنـده مـانی وشاخصهای رویشی نهال در طول زماننتایج حاصل از تجزیه واریانس کلیـه شـاخصهـای رویشـی وزندهمانی نهالهای گونههای مختلف در طی دو سـال رویـش ودو مرحله زمانی رویش حاکی از اختلاف معنیدار در بـین سـهگونه بود. اما اثر اصلی سال برای کلیه شاخصها به جـز درصـدزندهمانی و نسبت برگ سبز به کل معنیدار نبود. هـم چنـین اثـراصلی فصل نیز برای شاخصهایی مانند ارتفاع نهال، قطر یقـه وحجم تنه معنیدار بود، اما تعداد کـل بـرگ در فصـول مختلـفمعنیدار نبود. نتایج اثرات متقابل نیز نشان داد که اثر متقابل سال در فصل نیز در کلیه شـاخص هـای رویشـی بـه جـز قطـر یقـهمعنیدار است. اما اثر متقابل سال در گونه تنها بـرای قطـر یقـه،زندهمانی و نسبت برگ سبز به کل معنیدار بود. همچنین نتـایج اثر متقابل فصل در گونه و نیز اثر متقابل فصل در گونه در سـال نشان داد که برای هیچ یک از شاخصهـای انـدازهگیـری شـدهمعنیدار نیست (جدول2).
– نتایج مقایسه میانگین زندهمانی و شـاخص هـای رویشـینهالها
نتایج مقایسه میانگین برای گونههای مختلف نیز نشان داد که در کلیـه شـاخصهـای رویشـی ان دازهگیـری شـده و نیـز درص دزندهمانی گونه برودار دارای بیشترین میزان نسـبت بـه دو گونـهدیگر بود. اما نسبت برگ سبز به کل گونه برودار میزان کمتـرینسبت به دو گونه دیگـر داشـت (جـدول 3). مقایسـه میـانگینسالهای مختلف نیز نشان داد که ارتفاع و حجم نهـال در سـالدوم بیشتر از سال اول بود اما برعکس تعداد کل برگ و قطر یقه
جدول2. میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس زندهمانی و شاخصهای رویشی نهالهای گونههای مختلف بلوط
نسبت
برگ سبز زندهمانی نهال (درصد) حجم تنه نهال (میلیمتر مکعب) قطر یقه نهال (میلیمتر) تعداد کل
برگ نهال ارتفاع نهال (سانتیمتر) منابع تغییر
0/24 ** 0/24** 2878655** 79/67* 16/01* 10055/5** بین گروههاگونه
0/02 ns 0/21 ns 1897842** 5/1** 28/61** 284/6** درون گروههاسال
8442681** 12/04** 4/5ns 94/4** فصل
3229458** 0/21 ns 199/1** 16/7** سال × فصل
0/09** 0/08** 351319ns 1/5** 6/3ns 2/47ns سال × گونه
639511ns 0/14ns 0/46ns 1/6ns فصل × گونه

607798ns 0/04ns 0/09ns 2/5ns سال × فصل × گونه
0/015 0/015 274970 0/60 2/5 0/89 خطا
** خطای 1 درصد و ns عدم تفاوت معنیدار میباشد.
جدول 3. مقایسه میانگین زندهمانی و شاخصهای رویشی نهالهای گونههای مختلف بلوط * خطای 5 درصد،
نسبت برگ سبز به کل زندهمانی نهال (درصد) حجم تنه نهال (میلیمتر مکعب) تعداد کل برگ قطر یقه نهال نهال (میلیمتر) ارتفاع نهال (سانتیمتر) گونهها
0/66a ±0/02 21/5b ±3/5 284b ±47 2/3b ±0/16/8b ±0/3 7/3b ±0/2 دارمازو
0/52b ±0/02 34/0a ±4/1 719a ±69 2/8a ±0/17/6a ±0/2 8/4a ±0/2 برودار
0/68a ±0/02 26/0b ±3/3 833a ±290 2/3b ±0/16/7b ±0/2 7/5b ±0/3 ویول
حروف یکسان بیانگر عدم اختلاف معنیدار بین میانگینها در سطح خطای 5 درصد است. اعداد بعد از ± اشتباه معیار میباشند.
در ســال دوم کمتــر از ســال اول بــود (جــدول 4). از نظــر شاخصهای مختلف اندازهگیری شده در فصول مختلف به جـزتعداد برگ که تفاوت معنیداری بین بهار و پاییز وجود نداشت ،بقیه شاخصها مانند ارتفاع، قطـر یقـه و حجـم نهـال در پـاییزدارای مقادیر بالاتری نسبت به بهار بود (جدول 5).
نتایج اثرات متقابل نشان داد که اثـر متقابـل سـال در فصـلبرای ارتفاع، تعداد کل برگ و حجـم تنـه نهـال معنـیدار بـود .
بهنحوی که ارتفاع و حجم تنه نهال از بهـار بـه پـاییز سـال دومتفاوت معنیدار بیشتری نسبت به سـال اول داشـتند (شـکل 1).تعداد کل برگ نیز در بهار سال اول بهطور معنـی داری بیشـتر از پاییز بود اما در سال دوم عکس آن بـود و تعـداد کـل بـرگ درپاییز بیشتر از بهار بود.
همچنین اثرات متقابل سال در گونه نیز برای قطـر یقـه، نسـبتبرگ سبز به کل و زندهمانی نهالها معنیدار است. نتـایج نشـانداد که از نظر قطر یقه و زندهمانی پاسخ گونه ویول با دو گونه
نسبت برگ سبز به کل زندهمانی نهال (درصد) حجم تنه نهال (میلیمتر مکعب) قطر یقه نهال (میلیمتر) تعداد کل برگ نهال ارتفاع نهال (سانتیمتر) سال
0/66 a ±0/02 43/0 a ±3/0 387 b ±24 2/7 a ±0/1 7/5 a ±0/1 6/5 b±0/1 سال اول
0/60 a ±0/02 12/0 a ±1/3 887 a ±210 2/4 b ±0/1 6/7 b ±0/3 9/2 a ±0/2 سال دوم
حجم تنه نهال (میلیمتر مکعب) قطر یقه نهال (میلیمتر) تعداد کل برگ نهال ارتفاع نهال (سانتیمتر) فصل
435 b ±133 2/3 b ±0/1 7/1 a ±0/2 7/1 b ±0/1 بهار (خردادماه)
825a ±155 2/8 a ±0/1 7/2 a ±0/2 8/5 a ±0/2 پاییز (مهرماه)
0-239575Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:30 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:30 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.1 ]

9571993011624جدول 4. مقایسه میانگین زندهمانی و شاخصهای رویشی نهالهای گونههای مختلف بلوط در طی سالهای مختلف
حروف یکسان بیانگر عدم اختلاف معنیدار بین میانگینها در سطح خطای 5 درصد است. اعداد بعد از ± اشتباه معیار میباشند.
جدول 5. مقایسه میانگین زندهمانی و شاخصهای رویشی نهالهای گونههای مختلف بلوط در طی فصلهای مختلف
حروف یکسان بیانگر عدم اختلاف معنیدار بین میانگینها در سطح خطای 5 درصد است. اعداد بعد از ± اشتباه معیار میباشند.
شکل 1. نمودار اثرات متقابل زمان در گونه برای شاخصهای مختلف رویشی
حروف یکسان بیانگر عدم اختلاف معنیدار بین میانگینها در سطح خطای 5 درصد است.
دیگر در طی دو سال متفاوت بـود، بـهنحـوی کـه در سـال اولگونه مازودار و ویول تفـاوت معنـیداری از نظـر قطـر یقـه وزندهمانی نداشتند و مقادیر کمتری نسبت به گونه برودار داشتند.
اما در سال دوم گونه ویول با دو گونه برودار و مازودار تفاوت معنیداری نداشت و به عبارت دیگر گونه ویول روند کاهشـیکمتری از نظر قطر یقه و زندهمانی نسبت به دو گونه دیگر نشان داد.
– تجزیه خوشهای و تحلیل تشخیص سه گونه بلوط نتایج تجزیه خوشهای براساس کلیه شاخصهای رویشی نهالها برای 43 درخت مادری از سـه گونـه نشـان داد کـه نهـالهـایدرختان مختلف گونه برودار بهراحتی از دوگونـه ی دیگـر جـداشده و در یک خوشه مجزا قرار میگیرند. اما دو گونه ویول و مازودار با هم در یک خوشه قرار گرفتند (شکل 2).

شکل 2. نمودار تجزیه خوشهای درختان مادری مورد مطالعه براساس شاخصهای رویشی نهالها.
b:گونه برودار،li : گونه ویول، in: گونه مازودار
تجزیه تابع تشخیص براساس شاخصهـای ر ویشـی نهـالهـایاندازهگیری شـده نیـز نشـان داد کـه درختـان مـادری گونـههـابراساس دو تابع از هم جدا شدند. نتایج نشان داد کـه تـابع اول99 درصد از واریانس کل بین نهـال هـای سـه گونـه را توجیـهمیکند و تابع دوم تنها یـک درصـد از واریـانس کـل را توجیـهکرده است. صحت طبقـه بنـدی نیـز براسـاس ایـن آنـالیز 5/88درصد بود. همانطور کـه در شـکل 3 مشـاهده مـیشـود گونـهبرودار بهتر از دو گونـه دیگـر جـدا شـد کـه بـا نتـایج تجزیـهخوشهای هماهنگ بود.
– همبستگی درصد زندهمانی و شـاخص هـای رویشـی بـاصفات ریختاری برگ وکیفی نهالها
نتایج همبستگی نشان داد که سطح برگ بـا اکثـر شـاخصهـایرویشی بهخصوص در خردادماه و