ه آرایش گری بخ ش زی ادی از اف راد ش اغل را ب ه خ ود اختص اص داده اس ت دور از ذه ن نیس ت ک ه آرایش گران زی ادی از ان واع واری س رن ج ببرن د. ع وارض خطرن اک و ناتوانیه ای جس می ک ه ب ه دنب ال ای ن بیم اری ف رد را گرفت ار میکن د ل زوم بررس ی عوام ل مرتب ط و اق دام در جه ت پیش گیری را مط رح می س ازد. ب ا توج ه ب ه آنچ ه ک ه گفت ه ش د ه دف از مطالع ه حاض ر بررس ی تأثی ر مداخ ات ارگونومی ک ب ر کیفی ت زندگــی کاری در آرایشــگران زن مبتــا بــه بیمــاری وریدهــای واریســی شــهر همــدان می باشــد.
روش کار
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04038 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04038 ]

ایــن پژوهــش یــک مطالعــه نیمــه تجربــی بــا پیشآزمــون و پسآزمــون همــراه بــا گــروه کنتــرل اســت. در ایــن مطالعــه جامع ه ش امل تمام ی آرایش گران زن ش هر هم دان بودن د ک ه ب ه درمانــگاه مهدیــه شــماره 2 شــهر همــدان مراجعــه کــرده بودنــد .از میــان اف رادی ک ه بیمــاری وریدهــای واریس ی در آنه ا مثبــت ارزیاب ی ش د تع داد 70 نف ر ب ه روش نمونهگی ری تصادف ی س اده انتخ اب ش دند. ای ن 70 نف ر در دو گ روه 35 نف ره م ورد و ش اهد دســتهبندی شــدند. ابــزار گــرداوری دادههــا شــامل پرسشــنامه ویژگی هــای دموگرافیــک و ســه پرسشــنامه دیگــر شــامل پرسش نامههای وریده ای واریس ی آبردی ن، درد مزم ن و خس تگی عضان ی دران دام تحتان ی ب ود. در ای ن پژوه ش کیفی ت زندگ ی کاری مرتب ط ب ا واری س ب ا س ه ش اخص وریده ای واریس ی، درد مزمــن و خســتگی عضانــی ســنجیده شــده اســت.
پرسشــنامه وریدهــای واریســی آبردیــن) AVVQ(: پرسشــنامه وریده ای واریس ی آبردی ن) AVVQ( ب رای ارزیابی کیفی ت زندگی در بیم اران مبت ا ب ه وریده ای واریس ی س اخته ش ده و ش امل 31 س ؤال میباش د ک ه اولی ن س ؤال ب ه طراح ی وریده ای واریس ی در انــدام تحتانــی از نمــای پشــت و جلــو میپــردازد و ســؤالات 2 ت ا 9 نی ز ب ه اظهارات ی از قبی ل درد، خ ارش، ت ورم، تغیی ر رن گ ع روق خون ی، ضایع ات پوس تی ی ا اگزم ا و زخمه ای پوس تی در ان دام تحتان ی میپ ردازد. س ؤال 10 ت ا 13 ه م ب ه می زان نگران ی از وج ود ای ن بیم اری و ارزیاب ی می زان اث ر گ ذاری و مداخل ه ای ن بیمــاری در ِکار بیــرون و منــزل و تفریحــات و ســرگرمی پرداختــه اس ت] 10[. درمطالع های ک ه توس ط کلِ م و همکاران ش در س ال 2009 در هلنــد انجــام شــده اســت اعتبــار و قابلیــت اطمینــان ترجم ه اصل ی و هلن دی پرسش نامه AVVQ را ب ه اثب ات رس انده اس ت] 11, 21[. جه ت تعیی ن پایای ی پرسش نامه در ای ن پژوه ش از ضری ب آلف ای کرونب اخ ب ه منظ ور ثب ات درون ی اس تفاده ش د ک ه پ س از توزی ع پرسش نامه بی ن 20 ت ن از آرایش گران مبت ا ب ه بیمــاری وریدهــای واریســی و جمــع آوری پاســخها ضریــب 18/0 بدس ت آم د.
پرسشــنامه دردهــای مزمــن: ایــن پرسشــنامه توســط محمدعلــی محمدیــان در ســال 1374 طراحــی شــد کــه شــامل 25 گویــه اس ت ک ه ه ر گوی ه یک ی از ابع اد س ه گان ه جس می – حس ی ،احساس ی- هیجان ی و ش ناختی – ارزیابان ه را مش خص می س ازد .آزمودنــی پــس از خوانــدن هرگویــه میتوانــد شــدت و ضعــف خصوصیتــی از درد را کــه در آن گویــه موردنظــر بــوده، در یــک مقی اس ش ش گزین ه ای تعیی ن کن د. ای ن گزینهه ا ب ه ترتی ب از ک م ب ه زی اد عبارتن د از اص ًا، خیل ی ک م، ک م، متوس ط، زی اد و خیل ی زی اد. در نهای ت بایس تی ارزشه ای ع ددی مرب وط ب ه گزینهه ای انتخ اب ش ده را ب ا ه م جم ع نم وده و س ه ع دد ب ه دس ت آورد. نم ره کل نی ز از مجم وع نم رات زیرمقیاسه ا بدس ت میآی د. روای ی محتوای ی و پایای ی ب از آزمای ی) 98/0( پرسش نامه دردهــای مزمــن مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت] 31[. جهــت تعیی ن پایای ی پرسش نامه از ضری ب آلف ای کرونب اخ ب ه منظ ور ارزیاب ی ثب ات درون ی اس تفاده ش د ک ه پ س از توزی ع پرسش نامه بی ن 20 ت ن از آرایش گران مبت ا ب ه بیم اری وریده ای واریس ی و جمــع آوری پاســخ ها ضریــب 96/ 0 بدســت آمــد.
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 3، پاییز 1395حیدری مقدم و همکاران

پرسش نامه خس تگی عضات ی در ان دام تحتان ی: ای ن پرسش نامه می زان خس تگی عضان ی را در س ه قس مت کم ر، پش ت س اق پ ا ،جل وی س اق پ ا ب رای س مت چ پ و راس ت ان دام تحتان ی بررس ی میکنــد. آزمودنــی بــه 6 ســؤال پاســخ میدهــد. بــرای هــر یــک از ای ن 6 س ؤال 5 گزین ه در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت ک ه ش امل بــدون خســتگی، خســتگی محــدود، خســتگی متوســط، خســته و خســتگی شــدید میباشــد. ایــن پرسشــنامه برگرفتــه از مقالــه ای تح ت عن وان «ارزیاب ی خس تگی عضان ی مرتب ط ب ا ایس تادن های طولانــی مــدت در محــل کار»می باشــد کــه توســطIsa Halim و همکارانــش در ســال 2012 در مالــزی انجــام شــده اســت] 41[. جه ت تعیی ن پایای ی ای ن پرسش نامه، از ضری ب آلف ای کرونب اخ ب ه منظ ور ارزیاب ی ثب ات درون ی اس تفاده ش د ک ه ضری ب بدس ت آم ده براب ر ب ا 88/0 ب ود.
پ س از تکمی ل پرسش نامهها پروت وکل ورزش ی در اختی ار گ روه م ورد ق رارداده ش د و آموزشه ای لازم ب ه آنه ا داده ش د. برنام ه تمرینــی شــامل حــرکات کششــی و همچنیــن حرکاتــی بــود کــه بواســطه ایــن حــرکات پاهــا طــی چنــد حرکــت، بالاتــر از ســطح ب دن ق رار میگرف ت ت ا بدی ن وس یله در بازگش ت جری ان خون ی ک ه بواس طه ایس تادن ی ا نشس تن طولان ی م دت در پاه ا تجم ع پی دا ک رده اس ت، کم ک کن د. ای ن ح رکات ورزش ی ب ه ص ورت کام ل آم وزش داده ش د و تاکی د ش د ک ه ای ن 5 حرک ت ورزش ی را دوبــار در روز و هــر بــار پــس از پایــان ســاعت کاری )یــک بــار ظه ر و ی ک ب ار ش ب( ب ه م دت س ه م اه ه ر روز انج ام دهن د .س پس ب رای ب ار دوم بع د از م دت تعیی ن ش ده در ط رح) 3 م اه( افــراد دوبــاره پرسشــنامه ها را تکمیــل کردنــد. تجزیــه و تحلیــل دادههــا بااســتفاده از نــرم افــزار 18SPSS و شــاخصهای توصیفــی میانگیــن و انحــراف معیــار و آزمــون تــی وابســته اســتفاده شــد .
آزمــون فرضیههــا بــا ســطح اطمینــان 50/0 < P انجــام شــد .همچنی ن لازم ب ه ذک ر اس ت ک ه جه ت رعای ت اص ول اخاق ی ه دف از پژوه ش ب رای آزمودنیه ا ش رح داده ش د و حض ور آنه ا در پژوه ش پ س از تکمی ل رضای ت نام ه کتب ی میس ر گردی د.
یافته ها
ای ن مطالع ه نش ان داد ک ه ش یوع بیم اری واری س در می ان زن ان آرایشــگر 5/34 درصــد اســت. ویژگیهــای دموگرافیــک دو گــروه م ورد و کنت رل در ج دول ش ماره 1 و 2 ذک ر ش ده اس ت. قب ل از اجــرای آزمــون اصلــی هــر یــک از گروههــای م ورد وکنتــرل از لح اظ همگ ن ب ودن ویژگیه ای دموگرافی ک ش امل س ن، س ابقه کار و ش اخص ت وده بدن ی )متغیره ای کم ی( و می زان ورزش در ط ول روز، س طح تحصی ات، درج ه واری س )متغیره ای کیف ی( م ورد بررس ی ق رار گرفتن د.
09720035

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04038 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04038 ]

61
جدول 1: بررسی همگنی نمونه های مورد بررسی از لحاظ متغیرهای دموگرافیک کمی در گروه کنترل و مورد
گروه هامیانگینانحراف معیار
مورد
سن08/4310
سابقه کار14/1472/8
شاخص توده بدنی65/2722/4
کنترل
سن17/4431/10
سابقه کار37/179
شاخص توده بدنی96/2513/3
جدول 3: نتایج آزمون تی
P-value T میانگین )انحراف معیار( گروه و سطح
0/013 2/61 مورد
)29/24( 30/48 نمره درد پیش آزمون
)26/17( 28/08 نمره درد پس آزمون
>0/001 5/36 مورد
)3/19( 5/74 نمره خستگی سمت چپ پیش آزمون
)2/42( 4/54 نمره خستگی سمت چپ پس آزمون
>0/001 5/55 مورد
)3/13( 5/6 نمره خستگی سمت راست پیش آزمون
)2/41( 4/4 نمره خستگی سمت راست پس آزمون
>0/001 3/91 مورد
)9/67( 16/38 نمره وریدهای واریسی پیش آزمون
)7/96( 13/71 نمره وریدهای واریسی پس آزمون
0/015 -2/55 شاهد
)24/33( 26/97 نمره درد پیش آزمون
)24/66( 29/97 نمره درد پس آزمون
>0/001 4/96 شاهد
)2/86( 5/62 نمره خستگی سمت چپ پیش آزمون
)2/78( 6/94 نمره خستگی سمت چپ پس آزمون
>0/001 -4/94 شاهد
)3/01( 5/82 نمره خستگی سمت راست پیش آزمون
)2/83( 7/17 نمره خستگی سمت راست پس آزمون
0/029 -2/28 شاهد
)14/35( 21/83 نمره وریدهای واریسی پیش آزمون
)14/03( 23/34 نمره وریدهای واریسی پس آزمون
جدول 2: بررسی همگنی نمونه های مورد بررسی از لحاظ متغیرهای دموگرافیک کیفی در بین گروههای کنترل و مورد
مداخلاتتعداددرصد
ورزش
مورد
کمتر از 30 دقیقه237/65
30 تا 60 دقیقه114/31
بیشتر از 60 دقیقه19/2
کنترل
کمتر