لیه برگردد. اگر با نیروی باقیمانده در الیاف بوسیله نیروهای اصطکاک مخالفت گردد از بازیابی کامل چروک جلوگیری می شود[?].
در ضمن به علت اینکه اصطکاک بین الیاف در پارچه های خام بیشتر از پارچه های تکمیل شده می باشد هیسترزیس پارچه خام نیز نسبت به پارچه تکمیل شده بیشتر می باشد[?].
?-?-? نقش خواص ویسکو الاستیکی الیاف در بازگشت از چروک پارچه با استفاده از مدل های رئولوژیکی
وقتی که فردی می ایستد فشار وارد شده به قسمت های مختلف از لباس آزاد می شود و درپارچه برگشت پذیری هرگز بطور کامل انجام نمی شود و این عمل با توجه به خصوصیات ویسکوالاستیکی الیاف با گذشت زمان صورت می گیرد[?].
چاپمن[?] متعقد است که اگر یک لیف پشمی با مدول افت تنش y1 به مقدار e در زمان w کرنش پیدا نماید و تحت نیروی کشش صفر رها شود، کرنش باقیمانده در زمان t در الیاف با مدول افت تنش جدید توسط معادله ?-? بیان می شود.
(?-?)
اگر B1 و B2 به عنوان سختی خمشی در نظر گرفته شود، e و e0 به میزان انحناء پارچه ارتباط پیدا می کند و ضریب به عنوان ثابت باقی مانده (S) در پارچه برمی گردد. در حقیقت اگر پارچه بصورت یک قوس مدور خمش پیدا کند، ضریب برابر است با نسبت زاویه باقی مانده خمش به زاویه ای که در ابتدا پارچه خم شده است که مطابق معادله ?-? بدست می آید[?].
(?-?)
اگر فرض شود که پارچه خم شده در برابر یک کوپل بازدارنده f آزاد شود، لازم است که این مولفه را در قسمت راست معادله ?-? منظور نمائیم. بعد از مرتب کردن مجدد معادله فوق ثبات باقی مانده S مطابق معادله ?-? می باشد و 1-S در واقع میزان برگشت ژذیری نمونه تعریف می شود .
معادله ?-? نشان می دهد ثبات باقی مانده از دو مولفه نشأت می گیرید:
اولین مولفه، یک مولفه ویسکوالاستیک خالصی می باشد که برابر است با و دومین مولفه برابر است با که بیانگر میزان تثبیت پارچه بعلت کوپل اصطکاکی بازدارنده است. اگر در پارچه میزان بعلت عملیات تکمیلی کاهش یابد مولفه اصطکاک مجموعه نیز کاهش می یابد. مقدار مولفه دوم برای پارچه های تکمیل شده در حدود ??/? است که در مقایسه با ثبات مشاهده شده در چروک های لباس که در محدوده ?/? – ?/? می باشد، کوچک است[?].
اگر در طول ایجاد چروک، پارچه در تماس مستقیم با گرما یا رطوبت بدن باشد، تابع سریعتر افت می کند و مطابق معادله ?-? ثبات باقی مانده در نمونه بیشتر می شود. اگر مدول در طول رهایی پارچه افزایش یابد، ثبات باقی مانده در نمونه بیشتر می شود. این امر زمانی روی می دهد که به پارچه در هنگام چروک زمان داده شود.
?-?-?-? تئوری های برگشت از چروک پارچه با الیاف خالص
چاپمن[?] یک مدل رئولوژیکی GLVE7 که بصورت موازی با عنصر اصطکاکی M0مطابق شکل ?-? می باشد را جهت مطالعات چروک پذیری انتخاب کرد.
شکل ?-?: مدل رئولوژیکی جهت مطالعه چروک پارچه که در آن M ممان خمشی و B سختی خمشی است[??]
چاپمن متعقد است که ممان خمشی در یک واحد مشخصی از طول پارچه از رابطه ?-? بدست می آید.
(?-?)
بطوریکه اگر پارچه در زمان اجازه بازگشت پیدا کرده (به حال خود رها شده) و در طول مدت بازگشت ممان اعمال شده (M) صفر خواهد بود. بنابراین معادله ?-? به صورت معادله ?-? درخواهد آمد:
(?-?)
کمیت بعنوان تنش بازیافتی اصطکاکی (R) شناخته می شود[?].
دنبی [?] نیز توانست مطابق معادله ?-7 یک تقریب نزدیک جهت بازگشت از چروک پیدا کند:
(?-7)
آبوت8 و چاپمن[?] کاربرد روابط خود را با آزمایش بر روی یک پارچه پشمی نمایش دادند. یک پارچه پشمی در دمای ?? درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ??% در زمان t0 در نظر گرفته شد و در زمان t1 با دمای ?? درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ??% برای مدت ?? دقیقه چروک داده شد. سپس برای مدت ?? دقیقه به پارچه اجازه بازگشت داده می شود(در زمان t2 ) در زمان t2دمای محیط ?? درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ??% می باشد. درصد بازگشت از چروک بعد از زمان ?? دقیقه مطابق نمودار ?-? می باشد[?].
نمودار ?-?: تأثیر درجه حرارت و رطوبت بر روی بازگشت از چروک پارچه.[?]
به همین دلیل آنها رابطه بازگشت پذیری را ارائه کردند که در آن )1B( و )2B( سختی خمشی در زمان t3 در منحنی های ?و ? نمودار ?-? می باشد. البته اگر نقش اصطکاک نادیده گرفته شود این رابطه درست است.

?-?-?-? تئوری های برگشت از چروک پارچه با الیاف مخلوط
چاپمن[?] تعدادی پارچه با وزن های یکسان با مخلوط های مختلف از اجزاء y و z تهیه کرد. او برای شرایط محیطی استاندارد، سختی خمشی را برای صد درصد الیاف y ،By و برای صد درصد الیاف Z ، Bz در نظر گرفت. بنابراین سختی خمشی ترکیب الیاف از رابطه ?-? بدست می آید:
(?-?)
b: درصد جزء y
و بازگشت پذیری برای الیاف y در غیاب اصطکاک در یک نقطه و زمان خاصی از معادله ?-7 بدست می آید.

(?-?)