یپارا- بنزآمید (PPBA) بود. در سال 1970 PPBA در بازار بهوسیله PPPT تحت نام تجاری کولار22 جایگزین شد. پلیتراکمیشدن این آرامیدها در محلولی از تریفتالوئیل دیکلراید (TPC) و پارا فنیلن دیآمین (PPD) در هگزا متیلفسفرتریآمید (HMPA) انجام میشود. اخیرا، حلال به طور موفق به وسیله سیستم N- متیل -2- پیرولیدون (NMP) CaCl2/ جایگزین شده است. حل پذیری PPPT نسبت به PPBA کمتر است [22].
ویژگیهای عملکرد بالای PPPT به واسطهی ساختار شیمیایی آن است. ساختار کاملا آروماتیک با استخلاف های پارا، درشت مولکولهای شبه میلهای بسیار مطلوب، با استحکام بالا و تمایل بالا به تبلور به سبب پیوندهای هیدروژنی درون مولکولی ایجاد میکند. الیافهای PPPT میتوانند به مواد یا آمیزههایی با مقاومت مکانیکی و حرارتی بالا تبدیل شوند [22]. پلیآمیدهای کاملا آروماتیک با جهتگیری متا در حلقه فنیلن از قبیل PMPI کمتر ساختارهای خطی دارند و به طور چشمگیری کاهش در انرژی چسبندگی و تمایل به تبلور دارند. بنابراین PMPI یک پلیمر با عملکرد بالا ، با مقاومت حرارتی و مکانیکی بالا است و یک جایگزین مناسب برای PPPT که تنها کمی مورد استفاده قرار میگیرد، میباشد. این پلیمر ابتدا توسط دوپانت23 در سال 1961 معرفی شد و در سال 1967 تحت علامت تجاری نومکس24 تجاری شد. علاوه بر این، واکنش پلیتراکمی شدن TPC با PPD و 3،4- دیآمینودیفنیل اتر(ODA) تولید پلیمرODA/PPPT با حلالیت نسبتا بالا میکند (شکل1-12). ODA/PPPT تحت علامت تجاری تکنورا25 از سال 1987 تجاری شد. بیتقارنی مونومر ODA و کوپلیمریزاسیون موجب یک ماده با نظم و انرژی چسبندگی کمتر میشود .

شکل1-12- ساختاربرخی پلیمرهای تجاری

جدول 1-3- خلاصهای از ویژگیهای پلیمرهای کولار، نومکس و تکنورا
پلیمرخواصODA/PPPTPPPTPMPI39/144/138/1چگالی(g/cm³)
>500 dالف
500
>500 dالف
520-540
275
365 dالف
400-430خواص گرمایی
Tg(?C)
Tm(?C)
Td(?C, in N2)
4/3
72
6/4
9/2-00/3
70-122
4/2-6/3
59/0-86/0
9/7-1/12
20-45خواص کششی
استحکام
مدول