فرضیه فرعی بهشرح زیر دارد:
1-1) در صنعت خودرو در وضعیت موجود به ایجاد دانش توجه می شود.
1-2) در صنعت خودرو در وضعیت موجود به نگهداری دانش توجه می شود.
1-3) در صنعت خودرو در وضعیت موجود به تسهیم دانش توجه می شود.
1-4) در صنعت خودرو در وضعیت موجود به کاربرد دانش توجه می شود.
با توجه به t مشاهده شده در سطح معناداری 01/0، فـرض 1H در مـورد فرضـیه اصـلیاول و چهار فرضیه فرعی مربوط به آن رد می شود (جدول 1).
جدول1. آزمون t تک نمونه ای توجه به مدیریت دانش در وضعیت موجود
p درجه آزادی t میانگین مؤلفه های مدیریتدانش
وضعیت موجود وضعیت موجود 0/000 119 -6/44 2/49 ایجاد دانش
0/000 119 -5/31 2/62 نگهداری دانش
0/000 119 -5/10 2/60 تسهیم دانش
0/000 119 -6/20 2/48 کاربرد دانش
0/000 119 -6/25 2/55 مدیریت دانش

فرضیه دوم: در صنعت خودرو در وضعیت مطلوب به مدیریت دانش توجه می شود.
این فرضیه چهار فرضیه فرعی بهشرح زیر دارد.
1-1) در صنعت خودرو در وضعیت مطلوب به ایجاد دانش توجه می شود.
1-2) در صنعت خودرودر وضعیت م طلوب به نگهداری دانش توجه می شود.
1-3) در صنعت خودرو در وضعیت مطلوب به تسهیم دانش توجه می شود.
1-4) در صنعت خودرو در وضعیت مطلوب به کاربرد دانش توجه می شود.
با توجه به t مشاهده شده در سطح معنـ اداری 01/0، فـرض 1H در مـورد فرضـیه اصـلیدوم و چهار فرضیه فرعی مربوط به آن تأیید می شود (جدول 2).

جدول2. آزمون t تک نمونه ای توجه به مدیریت دانش در وضعیت مطلوب
p درجه آزادی t میانگین مؤلفه های مدیریت دانش
وضعیت مطلوب وضعیت مطلوب 0/000 119 26/47 4/26 ایجاد دانش
0/000 119 22/42 4/21 نگهداری دانش
0/000 119 22/11 4/17 تسهیم دانش
0/000 119 22/58 4/14 کاربرد دانش
0/000 119 26/55 4/19 مدیریت دانش

فرضیه سوم: در صنعت خودرو بین وضـعیت موجـود و وضـعیت م طلـوب مـدیریت دانـششکاف وجود دارد.
فرض 1H در مورد فرضیه اصلی سوم نیز تأییـد مـی شـود؛ بنـابراین در سـطح معنـاداری
01/0 می توان گفت در صـنعت خـودرو بـین وضـعیت موجـود و مطلـوب مـدیریت دانـششکاف وجود دارد. بیشترین شکاف بین وضع موجـود و مطلـوب مـدیریت دانـش صـنعتخودرو به ترتیب مربوط به مؤلفه های ایجاد و کـاربرد دانـش وکمتـرین شـکاف مربـوط بـهتسهیم و نگهداری دانش است(جدول 3).
جدول3. آزمون t مستقل وضعیت موجود و مطلوب در صنعت خودرو
P t مستقل تفاوت میانگین میانگین نمره نظراتدر وضعیت مطلوب میانگین نمره نظراتدر وضعیت موجود عوامل و مؤلفهها
0/000
0/000
0/000
0/000 0/000 -19/19
-17/65
-16/65
-16/89 -19/30 -1/77 -1/59
-1/57
-1/66 -1/65 4/26 4/21
4/17
4/14 4/19 2/49 2/62
2/60
2/48 2/55 ایجاد دانش نگهداری دانش تسهیم دانش کاربرد دانش مدیریت دانش
در این پژوهش برای رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های مدیریت دانش از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج این آزمون بیـانگر معنـاداری رتبـه بنـدی در سـطح 01/0 در مـوردمؤلفه ها و شاخصهای مدیریت دانش در وضعیت موجود اسـت . رتبـه بنـدی شـاخصهـایمـدیریت دان ش نی ز در وض عیت مطل وب در س طح 01/0 معن ا دار اس ت، ول ی رتب ه بن دی مؤلفه های مـدیریت دانـش در سـطح 01/0 معنـادار نیسـت . نتـایج نشـان مـی دهنـد ، در بـینمؤلفه های مدیریت دانش کمترین توجه به ترتیب به کـاربرد و ایجـاد دانـش و در مقابـل بـهنسبت سایر مؤلفه ها بیشترین توجه به نگهداری دانش شده است (جدول4).

نتیجه گیری
یافته های حاصل از تجزیه تحلیل دادهها نشان می دهد، در صنعت خـودرو توجـه بـه ایجـاد،نگهداری، تسهیم، کاربرد و بهطور کلی مدیریت دانش کمتر از میزان مورد نیاز بوده است.
در صنعت خودرو از بین مؤلفههای مدیریت دانش کمترین توجه به ترتیب به مؤلفه های کاربرد و ایجاد دانش شده است و بیشترین شکاف بین وضعیت مطلـوب و موجـود در بـینمؤلفه های مدیریت دانش به ترتیب مربوط به ایجاد و کاربرد دانش است.
در بین شاخص های مؤلفه ایجاد دانش کمترین توجه بهترتیب به حمایت مالی و ارتبـاطمنسجم شرکت با مراکز تحقیق و توسعه و دانشگاهها جهت استفاده از نتایج آنهـا و ایجـادمشوق هایی بـرای بـالا بـردن سـطح دانـش کارکنـان، مؤلفـه نگهـداری دانـش، حمایـت ازدانشگران و سـرمایههـای فکـری شـرکت و ثبـت و ضـبط تجربیـات مـدیران و کارکنـان ودرس های ناشی از موفقیـتهـا و شکسـتهـای گذشـته، تسـهیم دانـش، پـاداش، تشـویق وارزیابی عملکرد براساس میزان تسهیم دانش و جریان آزاد اطلاعات در سازمان و در مـوردشـاخص هـای مؤلفـه ک اربرد دانـش کمتـرین توج ه بـه ترتیـب ب ه شـاخص هـای برگ زا ری کارگاه های آموزشی، نحوهی به عمل رساندن دانش در اختیار افراد و تعداد نـوآوری هـایکارکن ان ش ده اس ت. در ب ین ش اخصه ای مؤلف ه ایج اد دان ش بای د بیش ترین توج ه ب ه شاخص های جذب افراد صاحب دانش و ایجاد مشوقهایی جهـت بـالا بـردن سـطح دانـشکارکنان، در بین شاخصهای مؤلفه نگهداری دانش به شاخصهای حمایت از دانشگران و سرمایه های فکری شرکت و همگامی و بهروز رسـانی دانـش شـرکت بـا توجـه بـه تغییـر وتح ولات محیط ی و برنام هه ای ش رکت، در ب ین ش اخص ه ای مؤلف ه تس هیم دان ش، ب ه شاخص های استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت دسترسـی کارک نـان بـهدانش فنی روز و پاداش، تشویق و ارزیابی عملکرد براساس میـزان تسـهیم دانـش و در بـینشاخص های مؤلفه کاربرد دانش، به شاخصهای انگیزه و پاداش بـرای اسـتفاده از دانـش و تعداد طرح ها و محصولات جدید شود.
با توجه به نتایج پیشنهادهای اصلی زیر ارایه می شود.
توجه به ایجاد، نگهداری، تسهیم، کـاربرد و بـهطـور کلـی مـدیریت دانـش در صـنعتخودرو، ایجاد مشوقهایی جهت بالا بردن سـطح دانـش کارکنـان و جـذب افـراد صـاحبدانش در سازمان در راستای ایجاد دانش در سازمان، ایجاد انگیزه و پـاداش جهـت اسـتفادهاز دانش و افزایش تعداد طرحها و محصولات جدید در سازمان در راستای کـاربرد دانـشدر سازمان، حمایت از دانشگران و سرمایههای فکری شرکت در راستای نگهـداری دانـشدر سازمان، تشویق و ارزیابی عملکرد براساس میزان تسـهیم دانـش در شـرکت در راسـتایتسهیم دانش در سازمان، توجه ویژه به ایجاد و کاربرد دانش در صنعت خودرو با توجـه بـهفاصله ی زیاد بین وضعیت موجـود تـا مطلـوب در بـین مؤلفـه هـای مـدیریت دانـش، اتخـاذتدابیری جهت تسهیم بیشتر دانش در سازمان.
منابع
ابزری مهدی، کرمانی القریشـی محمدرضـا (1384). امکـان سـنجی اسـتقرار مـدیریتدانش در صـنعت فـولاد کشـور (مـورد مطالعـه: شـرکت ذوب آهـن اصـفهان ). مجلـهدانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان،17(3):121-137.
ابطحی سید حسین، صلواتی عادل (1384). مدیریت دانش. مدیریت و توسعه، 7 (25):
.65-53
بیندر اسلایک، فیش الان (1381). انتقال دانش و حفـظ مهـارت: نیـاز پیوسـته فرآینـدجهانی شدن، (جهانشاه میرزابیگی، مترجم). فصلنامه مدیرساز، 12.
حسین قلیزاده، رضوان (1383). بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشـگاه فردوسـیمشهد براساس نظریه ی نوناکا و رابطـه ی آن بـا فرهنـگ سـازمانی. پایـان نامـه ی چـاپنشده ی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
حسینی یعقوب (1385). بررسی رابطه ی بـین فرهنـگ سـازمانی و مـدیریت دانـایی دردانشگاه تربیت مدرس. پایان نامه ی چـاپ نشـده ی کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه تربیـتمدرس، دانشکده علوم انسانی.
داونپورت تی، پروساک ال (1379). مدیریت دانش، (حسین رحمان سرشت، مترجم).
تهران: انتشارات ساپکو (تاریخ چاپ اثر اصلی 1954).
رادینگ ای (1383). مدیریت دانش، (محمد حسین لطفی، مترجم). تهـران : انتشـاراتسمت.
زاه دی س ید محم د (1381). تغییــر فرهن گ س ازمانی. ماهنام ه علمــیـ آموزشــی تدبیر،13(127).
سلطان محمدی مهدی (1381). نگاهی به تحقیق پژوهشگر هلنـدی در مـورد فرهنـگملل و وضعیت فرهنگ ایران. ماهنامه علمی- آموزشی تدبیر، 13 (130).
کرمی مقداد (1384). بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی با اسـتقرار مـدیریت دانـایی درگروه خودروسازی بهمن: مرکز بهمن خودرو. پایان نامه ی چاپ نشده کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکدهی روان شناسی و علوم تربیتی.
لاجوردی سیدجلیل، خانبابایی علی (1386). بررسـی عوامـل تسـهیل کننـده مـدیریتدانش در تیم های کاری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی). فصـلنامه دانـش مـدیریت،
.116-97 ،(76)20
نوناکا آی، تـاکوچ ی اچ (1385). مـدیریت دانـش: شـرکت هـای دانـش آفـرین (علـیعطافر، جبار اسلامی، آناهیتا کاوه و سعید آنالویی، مترجمان) قم: انتشارات سماء قلـم .
(سال چاپ اثر اصلی 1995)
.31 Al- Alawi A.I, Al- Marzooqi, N.Y, Mohammed Y.F (2007).
Organizational culture and knowledge sharing: Critical success factors. Journal of Knowledge Management, 11(2): 22-42.
.41 Alavi M, Leidner D.E (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1): 107-136
.51 Baltes P, Kubzmann U (2003). Wisdom. The Pyschologist, 16 (3): 131- 133.
.61 Davenport T, rusak L (1998).Working knowledge: How organizations manage what know. Boston, MA; Harvard Business School
Press. .71 Delong D.W, Fahey L (2000). Diagnostic cultural barriers to knowledge management. Academy of Management Executive, 14 (4): 40-51.
.81 Dyer G, Donough M.B (2001). The state of KM. Knowledge Management, (5), 31-36. Available on: http://www.destination crm.