ن خصوص سند چشم انداز بیست ساله کشور از دیگر اسنادی است که به اهمیت حفظ منابع آب کشور و پرهیز از آلوده نمودن آن اشاره دارد. “جزء 7 بند 1” و “جزء های 43 و44 بند د” این سند به تحقق توسعه پایدار مبتنی بر دانایی و حفظ محیط زیست به نحوی که ضمن ارتقاء کیفیت زندگی، حقوق نسلهای کنونی و آینده نیز محفوظ بماند، اشاره می کنند. راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور یکی از مصوبات بسیار مهم دولت در سال 1382 برای بخش آب است که تکالیف مهمی بر عهده متولیان مدیریت منابع آب کشور گذارده است. این مصوبه رویکرد منطقی در بهره برداری منابع آب را مدیریت توامان عرضه و تقاضای اب دانسته و تاکید جدی به ارتقاء ارزش های آب و کاهش هزینه های زیست محیطی طرح های منابع آب دارد. با توجه به توضیحات فوق، می توان گفت مجموعه قوانین کشور حرکت به سمت توسعه پایدار را تاکید کرده اند. لیکن فقدان شیوه نامه ها و آیین نامه های اجرایی مناسب و هماهنگ برای تمام دستگاه های اجرایی ذیربط، ضعف در پایگاه اطلاعاتی بخش آب کشور و دانش ناکافی در ارزیابی ارزش و هزینه آب، عملیاتی نمودن توصیه ها را با کندی مواجه نموده است (جعفری 1385).

1-6- منطقه مورد مطالعه
این پژوهش در شهرستان مرودشت واقع در استان فارس انجام شد. شهرستان مرودشت با مساحت 395/4637 کیلومتر مربع در نیمه شمالی استان فارس قرار دارد. این شهرستان دارای 5 بخش ، 4 شهر و 16 دهستان است. در 65 کیلومتری شهر مرودشت پروژه چند منظوره سد درودزن بر روی رودخانه کر در جنوب مرکزی ایران و در دشت مرودشت استان فارس احداث گردیده است. رودخانه کر یکی از بزرگترین رودخانه های حوضه آبریز مرکزی ایران می باشد. با توجه به وجود دشت های درودزن و کربال در محدوده عبور این رودخانه، ایده احداث سد و شبکه آبیاری و زهکشی درودزن در سال های اولیه دهه 20 توسط بنگاه مستقل آبیاری مطرح گردید. با انجام مطالعات توسط شرکت جستسن و کورتنی، احداث سد و شبکه آبیاری و زهکشی درودزن در سال 1347 رنگ واقعیت به خود گرفت. اراضی دشت های رامجرد، آهوچر، ابرج، مرودشت و کربال در محدوده آب خور سد درودزن قرار می گیرند. سد درودزن از نوع خاکی همگن با پوشش سنگریزه ای می باشد. ارتفاع آن از پی 57 متر و حجم اولیه مخزن 993 میلیون متر مکعب می باشد. این سد با تنظیم حدود 760 میلیون متر مکعب آب در سال، آب کشاورزی حدود 42000 هکتار از اراضی بلوک رامجرد و حدود 34000 هکتار از اراضی منطقه کربال و کناره مرودشت را تامین می نماید.
البته لازم به ذکر است که با اتمام طرح های در دست اجرا مساحت تحت پوشش سد به 112000 هکتار خواهد رسید. همچنین از طریق سد درودزن آب شرب شهر شیراز، مرودشت و تعدادی از روستاهای بین راه و نیز آب صنعتی جهت مصارف صنایع پتروشیمی نیز تامین می‌گردد. در پایین دست این سد دو شبکه آبیاری وجود دارد. شبکه آبیاری و زهکشی مدرن درودزن که مستقیما از سد آبیاری می نماید و شبکه آبیاری نیمه مدرن کربال که آب آن از طریق رودخانه کر تامین می گردد. لازم به ذکر است آبیاری در اراضی دشت کربال با کمک بندهای قدیمی بند امیر، فیض آباد، تیلکان و… انجام می گیرد.
سد درودزن شامل یک کانال اصلی و سه کانال درجه یک شامل کانال سمت چپ اولیه، کانال سمت راست اولیه (اردیبهشت) و کانال سمت راست ثانویه (هامون) می باشد. عمده محصول کشت شده در اراضی زیر سد درودزن گندم، جو، ذرت، برنج، چغندرقند و گوجه فرنگی در حجم کم آفتاب گردان و کلزا می باشد.
البته شایان ذکر است که در سال های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از خشکسالی و افت میزان آب سد درودزن، آب سد به منظور کشت محصولات با نیاز آبی بالا نظیر چغندرقند تخصیص داده نمی شود و همین امر موجبات استفاده از آب های زیرزمینی و استخراج بیش از حد از آن ها را در منطقه فراهم ساخته است. چاه های موجود در این منطقه شامل دو دسته چاه های عمیق و سطحی اند.

فصل دوم
مروری بر مطالعات انجام شده
بنابر ضرورت و اهمیت موضوع قیمت آب و اهمیت این نهاده در بخش کشاورزی، مطالعات متعددی در این زمینه صورت گرفته است. در این قسمت از مطالعه به مرور تحقیقات و مطالعاتی پرداخته شده است که بیشترین ارتباط را با موضوع و روش مطالعه حاضر دارند و در دو قسمت مطالعات داخلی و مطالعات خارجی ارائه گردیده است.
2-1- مطالعات داخلی
اسدی (1376) قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران را در اراضی زیر سد طالقان مورد بررسی قرار داد. نتایج این مطالعه نشان می دهد در اکثر نواحی مورد بررسی کشش قیمتی تقاضای آب منفی و کوچکتر از یک است. به عبارت دیگر تقاضای آب نسبت به قیمت آن کشش ناپذیر می باشد. همچنین ارزش بازده نهایی آب کشاورزی در نواحی مختلف از هزینه تمام شده آب و آب بهای دریافتی بیشتر است. در آخر نویسنده افزایش تدریجی قیمت آب به منظور ممانعت از مصرف بی رویه آب، اجرای الگوی کشت بهینه به منظور افزایش ارزش اقتصادی آب و بهره برداری بهینه از آب و سهمیه بندی آب بر اساس نوع محصول و میزان سطح زیر کشت را پیشنهاد می کند.
چیذری و میرزایی (1378) با بکارگیری روش تابع تولید کاب داگلاس، قیمت تمام شده آب کشاورزی باغهای پسته رفسنجان را معادل 85 ریال محاسبه کردند.
صمدی نژاد و اسلامی (1380) برای تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت مرکزی ساوه از تخمین تابع تولید انعطاف پذیر درجه دوم (روش مستقیم) برای هر یک از محصولات عمده منطقه استفاده نمودند. آنها با مقایسه ارزش اقتصادی برآورد شده با قیمت های دریافتی از کشاورزان نتیجه گرفتند که ارزش اقتصادی آب به مراتب بیشتر از مبالغ دریافتی از تولیدکنندگان است و لذا در چنین شرایطی عدم استفاده بهینه از نهاده آب و نبود سرمایه‌گذاری در فناوری آب اندوز اتفاق می افتد.
در مطالعه حسین زاد و سلامی (1383) با استفاده از تابع تولید قیمت اقتصادی هر متر مکعب آب در اراضی زیر سد علویان مراغه برای تولید گندم 39 تومان محاسبه شد.
خلیلیان و زارع مهرجردی (1384) برای بررسی هدف های تحقیق خود تابع تولید مناسبی برای کشت گندم در کرمان تخمین زدند و با استفاده از آن ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب را محاسبه نمودند. متوسط ارزش اقتصادی آب برای کشاورزان گندم کار کرمان 28 تومان در متر مکعب برآورد گردیده است.
بر اساس نتایج مطالعه تهامی و همکاران (1384) ارزش اقتصادی آب در تولید پسته در شهرستان زرند 72 تومان به ازای هر متر مکعب برآورد گردیده است. در این مطالعه از تخمین تابع تولید به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب استفاده شده است.
بوستانی و محمدی (1386) در مطالعه ای بهره وری و تابع تقاضای آب زارعین چغندرکار منطقه اقلید را بررسی کردند. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تولید چغندرقند در این مطالعه از تابع تولید کاب- داگلاس استفاده شد. براساس نتایج تابع تولید مشخص گردید نهاده های آب مصرفی، سم، ماشین آلات، سطح زیرکشت و اعتبارات دارای اثرات معنی دار بر تولید هستند که اثر آب مصرفی و هزینه عملیات ماشینی مثبت می باشد. میانگین بهره وری متوسط و نهایی آب مصرفی به ترتیب 89/0 و 304/0 بدست آمده است. هم چنین یافته های این مطالعه نشان داده است که کشش قیمتی تقاضای آب بیشتر از یک می باشد و این نشان دهنده کشش پذیر بودن تابع تقاضا نسبت به قیمت نهاده می باشد.