ردوست. 1390. پهنه بندی خطر آتش سوزی و تجزیه و تحلیل آن بـا اسـتفاده از روش فرانسـیلا.
اولین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی گرگان، ایران ،2 -4 آبان: 12 1-.
پورشکوری، ا. ف.، ع. درویش صفت، ف صمدزادگان و ج. سلیاری. 1390. بررسی امکان کشف آتش سـوزی فعـال بـه وسـیله سـنجنده
۶۱
مودیس. اولین همایش بین المللی آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی گرگان، ایران، 2 -4 آبان: 11 -1.
پارسایی، ل.، 1390. آتش سوزی در مراتع چالش ها و راهکارها. اولین همایش بینالمللی آتشسوزی در عرصههای منـابع طبیعـی گرگـان،
ایران ،2 -4 آبان: .1- 9
جلیل پور، م و س. فرهادی. 1390. مدیریت حریق در جنگلها و مراتع استان چهارمحال بختیاری. اولین همایش بین المللـی آتـشسـوزیدر عرصههای منابع طبیعی گرگان، ایران ،2 -4 آبان: .1- 7
رحیمی، ا.، ع. اسماعیلی، ا. توفیقی، ف. محمودی کهنو و م .هانی طبایی. 1389. مدلسازی تأثیرات پوشش گیاهی بر پتانسیل آتـش سـوزیجنگل ها با استفاده از فن آوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره مودیس. اولین کنفرانس بین المللی گیاه، آب، خاک و هوا: 81 -1.
رحیم زادگان، م.، م .زهری، م. طایفی فیجـانی، ن . تقـی زاده، ن . صـابری، ع . علیمحمـدی، ا. تـوکلی و م . اکبریـان . 1390. آشـکار سـازیماهواره ای آتش سوزی در عرصههای منابع و طبیعی با استفاده از تصاویر سنجنده مـودیس . اولـین همـایش بـین المللـی آتـشسـوزی درعرصه های منابع طبیعی گرگان، ایران ،2 -4 آبان: .1- 9
سرکارگر اردکانی، ع. 1386. بررسی نقش خشکسالی بر آتش سوزی جنگل های کشور با استفاده از تصاویر مـاهوارهای، سـومین کنفـرانسبین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه تهران، ایران ،03 -92 بهمن.
سلامتی، ح.، ح. مصطفی لو، ع. مسـتوری و ف . هنـر دوسـت. 1390. ارزیـابی و تهیـه نقشـه خطـر آتـشسـوزی بـا اسـتفاده ازGIS در جنگل های گلستان. اولین همایش بین المللی آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی گرگان، 4 2-آبان، ایران:01 -1.
01. محمدی، ف.، ن. شعبانیان ،م .پورهاشمی و پ. فاتحی. 1389. تهیه نقشه خطر آتش سوزی جنگل با اسـتفاده از GIS وAHP در بخشـی ازجنگل های پاوه. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 81 (4):586 -965.
مهدوی، ع.، ر. شمسی، ر. نظری و م. حیدری. 1390. تهیه نقشه خطر آتش سوزی در اراضی جنگلی و مرتعی حـوزه شهرسـتان ایـلام بـااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی. اولین همایش بین المللی آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی گرگان،آبان 2 -1 ایران:31 -4

Buchholz, G., and D. Weidemann. 2000.The use of simple fire danger rating systems as a tool for early warning in forestry. GTZ Integrated Forest Fire Management Project (IFFM) 23:32-36.
Dolling, K., C. Pao-Shin and F. Fujioka. 2005. A climatological study of the Keetch/Byram drought index and fire activity in the Hawaiian Islands. Agricultural and Forest Meteorolog, 133:17-27.
Alexander, E. and E. Martin. 1990. Computer Calculation of the Keetch-Byram Drought Index-Programmers Beware.Fire Management 51(4):23-26.
Janis, M.J, B. M. Johnson and G. Forthun. 2002. Near-real time mapping of Keetch-Byram drought index in the south eastern United States.Wild land Fire 11: 281-289.
Keetch, J .and G. M. Byram. 1968. A drought index for forest Fire control. USDA. Forest Service Research Paper
S.E. 38: 1-33.
Raghavan, S. and. N. Balaji. 2001. Estimation of KBDI (Drought Index) in Real-Time Using GIS and Remote Sensing Technologies. An ASAE Meeting Presentation, 1-10.
Veraverbeke, S., S. Harris and S. Hook. 2011. Evaluating spectral indices for burned area discrimination using MODIS/ASTER (MASTER) airborne simulator data. Remote Sensing of Environment 115:2702-2709.
Fraisse, C. W, N. E. Breuer. and D. Zierdi. 2010. Drought Decision Support Tool-Introducing Keetch-Byram Drought Index. IFAS Extension, 1-5.
Yaghmaei, L, S. Soltani and M. Khodagholi. 2009. Bioclimatic classification of Isfahan province using multivariate statistical methods. International Journal of Climatology 29:1850-1861.