ســتفاده از نــرم افــزار PAST صــورت پــذ یرفت و شــاخص یکنواختی با استفاده از رابطه 5 به کمک نرمافزار Excel محاسبه گردید (جدول 1). جهت مقایسه شـاخص هـا ی مختلـف تنـوع،غنا و یکنواختی بین دو منطقه، پلاتها بهعنوان تکـرار تیمارهـااستفاده شد و تحلیل آماری با استفاده از آزمـون تـی مسـتقل درمحیط نرمافزار 16Minitab انجام شد.
روشهای پارامتریک تنوع با نام مدلهای وفـور – رتبـه ای و منحنیهای تنوع- غالبیـ ت نیـ ز شـناخته مـیشـوند کـه در ایـ ن نمودارها، فراوانی نسبی گونهها براسـاس مقیـ اس لگـار یتمی در مقابل رتبه فراوانی گونهها، رسم میشود. حاصل آن تولیـ د یـ ک خط یا منحنی است که با مدلهای آماری سری هندسـ ی، سـر ی لگاریتمی، لوگ نرمال و مدل عصای شکسته با استفاده از آزمون کایاسکوئر مقایسه میشود. برای رسم مدلهای وفور رتبهای از نرمافزار PAST استفاده شد( 19).
در تحلیل گرادیان، زمانیکه تأثیر همزمان عوامل محیطی بـر
پوش ش گی اهی، ه دف بررس ی اس ت، از روشه ای مس تقیم اسـتفاده م یش ود. ای ن روشه ا ش امل روش تجزی ه تطبیق ی متعــارفی (CCA: Canonical Corespondance Analysis) و (RDA (Eedundancy Analysis میباشـند کـه بسـته بـه طـولگرادیان حاصله روش مناسب انتخاب میشود (17). در مطالعـهحاضر، رابطه بین شاخصهـا ی معنـ یدار شـده تنـوع بـا عامـلمدیریت و حضور گونهها بهدلیل بیشتر بـودن طـول گرادیـ ان از عــدد چهــار، بــا اســتفاده از روشCCA در محــیط نــرمافــزار
.بررسی شد CANOCO 4.5

نتایج
نتایج حاصل از محاسبه شاخصهای عددی تنوع( سیمپسـون وشانون)، غنا (منهینگ و مارگالف) و یکنـواخت ی (سیمپسـون) درجدول 2 نشان داده شده است. همـان طـور کـه در ایـ ن جـدولمشـاهده مـیش ود، مقـدار عـددی ش اخصهـای تنـوع، غن ا ویکنواختی گونهای در منطقه قرق ،بیشـتر ین و در منطقـه چـرای28
سبک، کمترین مقدار را دارد.
بهمنظور مقایسه شاخصهای تنوع دو سطح چرایـی (قـرق وچرای سبک) از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج آزمـون تـی مستقل برای گروهبندی میانگینها در جدول 2 آورده شده است .همانگونه که مشاهده میشود، بین دو منطقه در سطح احتمـال 5 درصــد، از نظــر شــاخص هــای تنــوع و یکنــواختی، اخــتلاف معنیداری وجود ندارد( 05/0>P) ولی از نظر شاخصهای غنای منهینگ و مارگالف، اختلاف معنیداری مشاهده شد( 05/0<P).
جدول 3 نتایج بهدست آمده از آزمون برازش کای اسـکوئرمدلهای عصای شکسته ،لوگ نرمال، سری لگـار یتمی و سـر ی هندسی برروی دادههای فراوانی نسبی دو منطقه قـ رق و چـرا ی سبک را نشان میدهد. این آزمون نشان داد که مدل لوگ نرمـال بهترین مدل برازش شده برروی دو منطقه مورد مطالعه است که بیانگر حضور جـوامع ی بـه نسـبت پایـ دار بـا فراوانـی گونـه ای متوسط تا زیاد میباشد. شکل 1، نمودار لوگ نرمـال دو منطقـهمورد مطالعه را نشان میدهد.
نت ایج حاص ل از تجزی ه و تحلی ل رجبن دی CCA، نش ان داد کــه پــلاتهــای مســتقر در منطقــه قــرق، ســمت راســتنمــودار و پــلاتهــای تحــت چــرا، در ســمت چــپ نمــودار
ق رار گرفتن د و ش اخصه ای معن یدار ش ده غن ای گون های (Menhinick و Margalef) بـ ه سـ مت سـ ایتهـ ای قـ رق ،بیشترین مقدار را دارا میباشند (شکل 2).

بحث و نتیجهگیری
در یک اکوسیستم، هرچـه تنـوع گونـه ای بیشـتر باشـد، محـیط پایدارتر و از شرایط خودتنظیمی بیشـتر ی برخـوردار مـیشـود.
بنابراین تنوع گونهای در هر منطقه را باید کلید سـلامت محـیط زیست طبیعی و پایداری آن بـه حسـاب آورد ( 8). بـا توجـه بـهنتایج بهدست آمده، مقادیر عددی شاخصهای تنوع سیمپسون و شانون در منطقه قرق ،بیشتر از منطقه چرای سبک میباشند ولی از نظر آماری، دو منطقه، اختلاف معنیداری را نشان نمـ یدهنـدکـه ا ی ن مس أله مـیتوان د ب ه پـا یین ب ودن و ع دم یکن واختی
اگر P بزرگتر از 05/0 باشد، مدل پذیرفته شده است.

گونهها در دو منطقه ارتباط داشته باشد. ایستگاه آبخیزداری سـد
زایندهرود حدود 20 سال در حالت قرق کامـل و قسـمتی از آن
تحت چرای سبک بوده و گرایش تمام تیپها مثبت میباشد، اما
غیرپارامتریک

جدول

1
.
فرمول

شاخص
ها
ی

،
غنا
تنوع

و

ی
کنو
اخت
ی

رابطه

نام
شاخص

تنوع

غنا

ی
کنواخت
ی

رنج
عدد
ی

]
1
[

س
ی
مپسون

s
i
i
i
1
n(n
1
)

D
N(N
1
)

– ——-

– ——-

1

0

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول

1

.

  • 2