ل 250 و 500 میلی گرم برای هر آزمودنی (که موش های نژاد ویستار بودند) می شود. یافته های مطالعه وی نشان داد هر دو دوز مصرفی، ظرفیت تام آنتیاکسیدانی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی را در موشهای نژاد ویستار افزایش داد، ولی بین دو دوز مصرفی تفاوت معنا داری وجود نداشت. همچنین جهانگرد سردرود و همکاران (1392)، در مطالعه خود روی مردان فوتبالیست، از دو دوز 1200 و 2400 میلی گرمی استفاده کردند. نتایج مطالعه جهانگرد سردرود و همکاران نشان داد مکمل سازی کوتاه مدت سیر می تواند با افزایش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و کاهش مالون دی آلدئید مردان فوتبالیست در حالت پایه، از کاهش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و آسیب هایفشار اکسایشی ناشی از انجام فعالیت های ورزشی سنگین جلوگیری کند. از سوی دیگر، تفاوتی در دودوز 1200 و 2400 میلی گرمی سیر، وجود نداشت (2). همچنین دوز استفاده شده در مطالعه جعفری وهمکاران (1390)، 700 میلی گرم در
روز به مدت 14 روز بوده است (1). مشاهده می شود که در مطالعات صورت گرفته دوزهای 500 و 1000 میلی گرم و به صورت درازمدت (8 هفته ای) استفاده نشده اند. به نظر می رسد مهم ترین دلیل تفاوت بین دوزهای 500 و 1000 میلی گرم، مربوط به مدت مکمل سازی است که نشان میدهد هشت هفته مکمل سازی 1000 میلی گرم سیر در مقایسه با مکمل سازی 500 میلی گرم سیر می تواند نتایج بهتری را در پی داشته است.
براساس یافته های پژوهش حاضر یک جلسه فعالیت ورزشی درمانده ساز، در حد معنا داری سبب افزایش تخریب DNA شده است. به علاوه، مکملسازی درازمدت (8 هفته ای) قرص سیر با مقادیر 500 و 1000 میلی گرمی در روز، موجب کاهش تخریب DNA در حالت پایه و پس از فعالیت ورزشی درمانده ساز شده است. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد مصرف 1000 میلی گرمی قرص سیر، خیلی بیشتر از مکمل سازی 500 میلی گرمی موجب کاهش تخریب DNA در حالت پایه و پس از فعالیت ورزشی درمانده ساز میشود. با وجود این، نباید از تفاوت های برخی یافتههای تحقیق حاضر با نتایج مطالعات قبلی چشم پوشی کرد. بنابراین، برای روشن شدن آثار مکملسازی درازمدت سیر بر شاخص های مربوط به آسیب اکسایشی تحقیقات بیشتری ضرورت دارد. همچنین عدم اندازه گیری حجم پلاسما که می تواند بر یافته های تحقیق حاضر اثرگذار باشد، محدودیت اساسی این مطالعه بود که امید است در تحقیقات آینده این مورد نیز کنترل شود. با توجه به این یافته ها، با در نظر گرفتن جوانب احتیاط می توان به ورزشکاران پیشنهاد کرد برای جلوگیری از بروز فشار اکسایشی ناشی از فعالیت های ورزشی شدید، از مکمل سازی درازمدت سیر (به ویژه با دوز 1000 میلی گرم) استفاده کنند.

منابع و مĤخذ
1.جعفری،ذکری، دهقان،ملکی راد .تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت عصاره سیر بر مارکرهای استرس اکسیداتیو والتهاب متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی در مردان غیر ورزشکار.مجله علمی پژوهشی سلول و بافت.جلد 2، شماره 1، بهار 1390، 33 -25
2.جهانگرد سردرود, حامدی نیا, حسینی کاخک, جعفری, صالح زاده. اثر مکمل سازی کوتاه مدت عصارهسیر بر شاخص های استرس اکسایشی زمان استراحت و ناشی از ورزش وامانده ساز در مردانفوتبالیست.مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی.دوره پانزدهم،شماره 1،صفحه های 85-78 (اردیبهشت 1392).
3.دبیدی روشن، کدخدایی خلفی، چوبینه. اثر مکمل تائورین بر پاسخ برخی بیومارکرهای آسیب قلبی به پروتکل تشخیصی بروس در بیماران با نارسایی قلبی.مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان.دوره 13،شماره 1، 22-29.
4.گایینی عباسعلی، حامدی نیا محمدرضا. اثر ویتامین E بر استرس اکسایشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز در دانشجویان ورزشکار. تربیت بدنی، حرکت،پاییز1384 -شماره 35،25-45.
5.گایینی عباسعلی، شیخ الاسلامی داریوش، علامه عبدالامیر، رواسی علی اصغر، کردی محمدرضا، مقرنسی مهدی، دادخواه ابوالفضل . تأثیر تمرین استقامتی و بی تمرینی برپراکسیداسیون لیپیدو دستگاه ضداکسایشی موشهای ویستار.فصل نامه علوم حرکتی و ورزش،سال ششم،شماره 11، 12-
.24
6.گایینی عباسعلی, چوبینه سیروس, شفیعی نیک لیلا, ستاری فرد صادق, محمودزاده مریم, الهیاربیگی خدیجه. تاثیر مکمل سازی روی بر مقادیر تستوسترون سرم و لاکتات پلاسمای دوچرخه سواران مرد پس از یک وهله فعالیت ورزشی درمانده ساز. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. 1391; 14(3):
.61-51
7.Al-Numair KS. Hypocholesteremic and antioxidant effects of garlic (Allium sativum L.) extract in rats fed high cholesterol diet. Pakistan Journal of Nutrition. 2009;8(2):161-6.
8.Avcı A, Atlı T, Ergüder İB, Varlı M, Devrim E, Aras S, et al. Effects of garlic consumption on plasma and erythrocyte antioxidant parameters in elderly subjects. Gerontology.
2008;54(3):173-6.
9.Boveris A, Chance B. The mitochondrial generation of hydrogen peroxide. General
properties and effect of hyperbaric oxygen. Biochem J. 1973;134:707-16.
10.Cooper C, Vollaard NB, Choueiri T, Wilson M. Exercise, free radicals and oxidative
stress. Biochemical society transactions. 2002;30(2):280-4.
11.De Keulenaer GW, Chappell DC, Ishizaka N, Nerem RM, Alexander RW, Griendling KK.
Oscillatory and steady laminar shear stress differentially affect human endothelial redox state role of a superoxide-producing NADH oxidase. Circulation research.
1998;82(10):1094-101.
12.Dhawan V, Jain S. Garlic supplementation prevents oxidative DNA damage in essential hypertension. Molecular and cellular biochemistry. 2005;275(1-2):85-94.
13.Finkel T, Holbrook NJ. Oxidants, oxidative stress and the biology of ageing. Nature. 2000;408(6809):239-47.
14.Jackson M, Khassaf M, Vasilaki A, McArdle F, McArdle A. Vitamin E and the oxidative stress of exercise. Annals of the New York Academy of Sciences. 2004;1031(1):158-68.
15.Ji LL. Antioxidants and oxidative stress in exercise. Experimental Biology and Medicine. 1999;222(3):283-92.
16.Kimoto R, Kambayashi I, Ishimura N, Nakamura T. Effect of aged garlic extract supplementation on the change of urinary 8-OHdG content during daily regular and temporary intense exercise. Sports Med Sci. 2005;10:17-26.
17.Kumar CT, Reddy VK, Prasad M, Thyagaraju K, Reddanna P. Dietary supplementation of vitamin E protects heart tissue from exercise-induced oxidant stress. Molecular and cellular biochemistry. 1992;111(1-2):109-15.
18.Mariee AD, Abd‐Allah GM, El‐Yamany MF. Renal oxidative stress and nitric oxide production in streptozotocin‐induced diabetic nephropathy in rats: the possible modulatory effects of garlic (Allium sativum L.). Biotechnology and applied biochemistry. 2009;52(3):227-32.
19.Morihara N, Hayama M, Fujii H. Aged garlic extract scavenges superoxide radicals. Plant foods for human nutrition. 2011;66(1):17-21.
20.Morihara N, Ushijima M, Kashimoto N, Sumioka I, Nishihama T, Hayama M, et al. Aged garlic extract ameliorates physical fatigue. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2006;29(5):962-6.
21.Prasad S, Kalra N, Srivastava S, Shukla Y. Regulation of oxidative stress–mediated apoptosis by diallyl sulfide in DMBA-exposed Swiss mice. Human & experimental toxicology. 2008;27(1):55-63.
22.Rajani Kanth V, Uma Maheswara Reddy P, Raju T. Attenuation of streptozotocin-induced oxidative stress in hepatic and intestinal tissues of Wistar rat by methanolic-garlic extract. Acta diabetologica. 2008;45(4):243-51.
23.Shaik IH, George JM, Thekkumkara TJ, Mehvar R. Protective effects of diallyl sulfide, a garlic constituent, on the warm hepatic ischemia–reperfusion injury in a rat model. Pharmaceutical research. 2008;25(10):2231-42.
24.Sjödin B, Westing YH, Apple FS. Biochemical mechanisms for oxygen free radical formation during exercise. Sports Medicine. 1990;10(4):236-54.
25.Su Q-S, Tian Y, Zhang J-G, Zhang H. Effects of allicin supplementation on plasma markers of exercise-induced muscle damage, IL-6 and antioxidant capacity. European journal of applied physiology. 2008;103(3):275-83.
26.Sumida S, Doi T, Sakurai M, Yoshioka Y, Okamura K. Effect of a single bout of exercise and β-carotene supplementation on the urinary excretion of 8-hydroxy-deoxyguanosine in humans. Free radical research. 1997;27(6):607-18.
27.Williams MJ, Sutherland WH, McCormick MP, Yeoman DJ, de Jong SA. Aged garlic extract improves endothelial function in men with coronary artery disease. Phytotherapy Research. 2005;19(4):314-9.
28.Zeybek A, Ercan F, Çetinel Ş, Çikler E, Saglam B, Şener G. Protective effects of aqueous garlic extract in reducing water avoidance stress-induced degeneration of the stomach, ileum, and liver: morphological and biochemical study. Digestive diseases and sciences.
2007;52(11):2984-92.

  • 2