مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره ، گزینه، رتبه، موانع، دانش، بازدارنده

مارس 12, 2018

ینمیانگین عوامل انگیزشی فـردی 22/0±97/3 و سـازمانی27/0±48/3 اخـــتلاف معنـــادار آمـــاری را نـــشان داد
(001/0<p) که بیانگر تأثیرگذاری متفاوت این عوامـل درشرکت مشمولین در برنامههای آموزش مـداوم اسـت. امـانتایج این آزمون در مقایسه میانگین موانع بازدارنده فـردی36/0±42/3 و سازمانی 23/0±49/3 اختلاف معناداری رانشان نداد (05/0>p) که بیانگر تأثیر یکـسان ایـن موانـعاست. براساس نتایج آزمون آمـاری تـی مـستقل، اخـتلافآمــاری معنــاداری در میــانگین نمــره میــانگین عوامــلتسهیلکننده بین مردان و زنان شرکتکننـده در پـژوهش

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

حاضر وجود نداشت (05/0>p). ضمناً این مورد در ارتبـاطبا موانع بازدارنده نیز مشابه بـه دسـت آمـد (05/0>p). دربررسی میانگین موانع بازدارنده براسـاس وضـعیت تأهـل،آزمون آنالیز واریانس یک طرفـه نـشان داد کـه میـانگینموانع بازدارنده، بین متأهلین نسبت به سایر گروهها بیـشتر بوده به نحوی که این اختلاف معنادار بود (001/0<p)، اما در مقایسه عوامل تسهیلکننده این اختلاف معنـا دار نبـود. لازم به ذکر است در بررسی میانگین عوامل تسهیلکننـده و موانع بازدارنده براساس سابقه کـار، نتـایج آزمـون آنـالیز
واری انس ی ک طرف ه اخ تلاف معن اداری را ن شان ن داد (05/0>p).
جدول 1- رتبه موارد مؤثر بر انگیزه های فردی پاسخگویان برحسب میانگین امتیاز کسب شده
میانگین رتبه گزینه تسهیل کننده (انگیزشی) فردی شماره گزینه در پرسشنامه
0/84±4/25 1 کسب امتیاز 1
0/73±4/20 2 افزایش دانش تخصصی و حرفه ای 5
0/84±4/15 3 افزایش میزان خود کارآمدی 9
0/77±4/10 4 علاقه ذاتی به فراگیری دانش 10
0/79±4/08 5 احساس کفایت و شایستگی در انجام کارها بعد از آموزش های مربوطه 11
0/96±4/06 6 فراگیری برخی از تکنیکها و روش های درمان 21
0/80±4/00 7 مرور اطلاعات قبلی و به روز شدن دانش تخصصی 3
0/89±3/96 8 علاقه به تغییر و رفع نواقص 16
1/05±3/93 9 به روز شدن دانش تخصصی 18
0/87±3/92 10 افزایش توانایی کارهای عملی در گارگاه ها 8
0/92±3/92 11 داشتن تمایل به شرکت در کنفرانس ها و سمینارها 15
1/31±3/55 12 برخورداری از مزایای ارتقاء شغلی 2
0/96±3/51 13 داشتن حس کنجکاوی 14

جدول 2- رتبه موارد مؤثر بر انگیزه های سازمانی پاسخگویان برحسب میانگین امتیاز کسب شده
میانگین رتبه گزینه تسهیل کننده (انگیزشی) سازمانی شماره گزینه در پرسشنامه
0/88±3/90 1 چاره جویی در حل مشکلات حرفه ای 6
0/83±3/87 2 مبادله اطلاعات و تجربیات با دیگر همکاران 4
0/93±3/55 3 افزایش تعامل با سایر همکاران 7
1/06±3/50 4 صدور سریع گواهی ها از طریق سایت 20
1/12±3/49 5 آسان شدن مراحل ثبت نام 19
1/04±3/35 6 استفاده از تسهیلات و موقعیت های موجود در برنامه های آموزش مداوم 17
1/25±3/34 7 امکان پیدایش موقعیت های شغلی بهتر بعد از آموزش ها 12
1/12±3/00 8 وجود موقعیت های رقابتی 13

جدول 3- رتبه عوامل بازدارنده فردی پاسخگویان برحسب میانگین امتیاز کسب شده
میانگین رتبه گزینه موانع (عوامل بازدارنده) فردی شماره گزینه در پرسشنامه
0/89±3/99 1 کمبود وقت 1
1/25±3/75 2 سایر مشکلات خانوادگی 23
1/28±3/56 3 مشکلات خانوادگی خانه داری 21
1/18±3/55 4 مشکلات خانوادگی شغل دوم 22
1/29±3/42 5 مشکلات خانوادگی نگهداری فرزند 20
1/43±3/19 6 عدم آشنایی با نحوه ثبت نام در دوره ها 11
1/40±3/09 7 بی علاقگی و عدم تمایل به آموزش 3
1/38±2/88 8 اعتماد به نفس پایین (جهت شرکت در کارگاه، سمینار، کنفرانس و …) 2

جدول 4 – رتبه عوامل بازدارنده سازمانی پاسخگویان برحسب میانگین امتیاز کسب شده
میانگین رتبه گزینه موانع (عوامل بازدارنده) سازمانی شماره گزینه در پرسشنامه
1/20±4/02 1 مشکلات کاری (کمبود پرسنل همکار) 25
1/27±3/87 2 مشکلات کاری (تجمع کارها پس از بازگشت) 26
1/22±3/87 3 نامناسب بودن زمان برگزاری دوره ها تداخل با شیفت کاری صبح 4
1/19±3/82 4 بعد از شب کاری 7
1/25±3/71 5 عدم تأثیر گواهی دوره ها در حقوق و مزایا 30
1/28±3/67 6 مشکلات کاری (حجم کاری زیاد) 24
1/24±3/64 7 نامناسب بودن زمان برگزاری دوره ها تداخل با شیفت کاری شب 6
1/21±3/61 8 نامناسب بودن زمان برگزاری دوره ها تداخل با شیفت کاری عصر 5
1/34±3/53 9 عدم تناسب محتوای برنامه ها با نیازهای حرفه ای 13
1/46±3/52 10 نبود تقویم آموزشی سالانه در دسترس 32
1/38±3/51 11 هزینه های شرکت در دوره ها 16
1/39±3/48 12 کمبود تشویق از طرف مسؤولین 28
1/43±3/42 13 نامناسب بودن مکان برگزاری دوره ها از نظر مسافت 10
1/42±3/38 14 نامناسب بودن مکان برگزاری دوره ها از نظر نور 9
1/36±3/37 15 اطلاع رسانی نامناسب 12
1/21±3/36 16 روش تدریس نامناسب 14
1/18±3/36 17 عدم تسلط مدرسین به موضوعات مورد آموزش 15
1/36±3/32 18 سختگیری های پرسنل آموزش مداوم (حضور به موقع، مقاومت در ثبت نام) 29
1/39±3/31 19 تکراری بودن برنامه های آموزشی 27
1/25±3/25 20 ناکافی بودن مدت بعضی از دوره ها 19
1/24±3/24 21 عدم رعایت عدالت در معرفی به برنامه ها از طرف مسؤول مربوطه 17
1/45±3/22 22 نامناسب بودن مکان برگزاری دوره ها از نظر تهویه 8
1/36±3/20 23 نبود نظم در جلسات 31
1/28±3/19 24 عدم صدور به موقع گواهی های شرکت در دوره 18

بحث
در این مطالعه به بررسـی عوامـل تـسهیلکننـده وموانـع بازدارنـده شـرکت در برنامـه هـای آمـوزش مـداوم پرداخته شد. نتایج حاصل حاکی از آن بود که انگیزه اصلی بیشتر شرک تکنندگان در برنامـه هـای بـازآموزی، کـسب امتیاز بوده و بعد از آن به ترتیب افزایش دانش تخصصی و حرفهای، افزایش میزان خودکارآمـدی و علاقـه ذاتـی بـهفراگیری دانش ذکر شده بود.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017