ینگروههای کنترل و تجربی وجود داشت. از آنجا که از عوامل بسـیار مـؤثر بـر ترشـحGH ، مقـدار خـواب و ریـتمشبانهروزی آن و تا حدودی نیز رژیم غذایی است و از طرفی این متغیرها بهدلیل محدودیتهای تحقیقی بهطـورنسبی (نه مطلق) در هر دو گروه (کنترل و تجربی) کنترل شده بود و نیز این حقیقت که گروه کنتـرل در هـیچفعالیت ورزشی خاص و سازمانیافتهای بهجز ساعات درس تربیت بدنی خود شرکت نداشتند، مـی تـوان افـزایشمقدار ترشحGH و IGF-1 را سپری کردن دوران رشد و بلوغ جسمانی و نزدیکی به سن پرواز از لحـاظ رشـدیدر این افراد توجیه کرد. با این حال، شاید از مهمترین دلایل این افزایش در هورمونهای آنابولیکی مورد بحـث،رژیم غذایی بهتر گروه کنترل نسبت به گروه آزمایشی در طی این دو ماه باشد که بهجز 24 ساعت قبل از خون-گیری، بقیه آن تحت کنترل محققان نبوده است.
بهطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرینات منتخب با شدت 70 تـا 80 درصـد حـداکثرضربان قلب در دقیقه به تحریک ترشحGH و IGF-1 در کودکان 9 تا 11 ساله پسر غیرورزشکار منجـر نمـی-شود.

منابع و مĤخذ
1.خداپناهی، کریم. (1370). فیزیولوژی عمومی (اعصاب و غدد داخلی). تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
2.رابرگز، رابرت آ. رابرتس، اسکات آ. (1384). اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی. ترجمـه عباسـعلی گـائینی وولی اله دبیدی روشن، تهران، سمت.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3.ساتن، جان، آر و هنریک گالبو. (1374). هورمونها و فعالیتهای بدنی. ترجمه عباسعلی گائینی، تهران، اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و انجمن فارغالتحصیلان و متخصصان تربیت بدنی و ورزش.
4.سندگل، حسین. (1371)، فیزیولوژی انسانی، یزد، انتشارات یزد.
5.مرندی، محمد. محبی، حمید. قراخانلو، رضا و نادری، غلامعلی. (1385). تأثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی بر برخی از هورمونهای آنابولیک. پژوهش در علوم ورزشی؛ شماره یازدهم.
6.Blostein, A. C. (1994). “Effect of running on hormonal growth factors, Microform publication”. Int lnstitute for Sport and Human Performance, Univ of Oregon.
7.Bosco, C., Colli, R., Bonmi, R. (2000). “Monitoring strength training neuromuscular and hormonal profile”. Med Sci Sports Exercise, 32: PP:202-8.
8.Buyukyazi, G., Karamizrak, S. and Islegen, C. (2003). “Effects of continuous and interval running training on serum growth and cortisol hormones in junior male basketball players”. Acta Physiol Hing, 90: PP:69-79.
9.Christenson, S. E, Jorgenson. O., Moller, N. and Orskov, H. (1984). “Characterization of growth hormone release in response to external heality: Comparison to exercise indused release”. Acta Endocrinologyica, 107: PP:295-301.
10.Craig, B. W. J., Lucas, R. Pohman. H, Stelling (1991). “The effects of running, weightlifting and a combination of both on growth hormone release”. Journel of Applied Sport science research (Lincoln), 5:PP: 156-192.
11.Cuneo, R. C., Salmon, F., Wiles, C. M., Hesp, R., P. H. Soenksen. (1991). “Growth hormone treatment in growth hormone-deficient adults”. Effcts on exercise performance, Journal of applied physiology (Bethesda), 70: PP:695700.
12.Eliakim, A., Brasel, J. A., Mohan, S., Wong, W. and Cooper D.M (1998). “Increased physical and the growth hormone – IGF-1 axis in adolescent males”. Department of pediatrics, University of California Irvine College of Medicine, Irvine, California.
13.Erhrnborg, C., Lange, K. H. W., Dall, R., Christiansen, J. S., Lundberg, P. A. and Healey, M.L. (2003). “The growth hormone/insulin-like growth factor-1 axise hormones and bone markers in elite athletes in response to a maximum exercise test”. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 88:PP: 394-401.
14.Felsing, N.E., Brasel, J.A. and cooper, D. M. (1992). “Effects of low and high intensity exercise on circulating growth hormone in men”. Journal of Clinical endocrinology and metabolism, 75:PP: 157-162.
15.Godfrey, R. J., Madgwick, Z. and Whyte, G. P. (2003). “The exerciseinduced growth hormone response in athletes”. Sports Med, 33: PP:599-613.
16.Gomez, R. J., Mello, M. A. D., Caetano, F. H., Sibbuya, C. Y., Anaruma, C. A., Rogatto, G. P., Pauli, J. R. and Luciano, E. (2006). “Effect of swimming on bone mass and GH / IGF-1 axis in diabetic rats”.(UNESP). CEP 13506-900.
17.Hakinen, K., Pakarinen, A., Kraemer W.J., Hakinen, A. Valkeinen, H. and Alen, M. (2001). “Selective muscle hypertrophy, changes in EMG and Force, and serum hormones during strength training in older women”. J Appl Phys, 11: PP:569-80.
18.Hansen, S., Kvorning, T., Kjaer, M., Sjogaard, G. (2001).”The effect of short-term strength training on human skeletal muscle”. The importance of physiologicallyelevated hormone levels. Scand J Med Sci Sports, 11: 347.
19.Larson, R. L & McMahan, RO. (1966). “The epiphyses and the childhood athlete”. Journal of American Medical Association, 196: PP:607-612.

20.Pritzlaff, C. J. Wideman, L. and Weltman, J. Y. (1999). “Impact of acute exercise intensity on pulsatile growth hormone release in men”. J applied physiology, 87:PP: 498-504.
21.Raffaelli, C., Lanza, M., Zanolla, L., Zamparo, P. (2010). “Exercise intensity of head-out water based activities (water fitness).Eur J Appl Physiol”.
Accepted: 21 February; 109: PP:829-838.
22.Sutton, J. R., Farrell, P. A. and Harber. V. J. (1990). “Hormonal adaptation to physical activity”. In: bouchard, c., R. J. Shepherd, t. Stephens, J. R. Sutton and B. D. Mcpherson (eds.), Exercise, Fitness, and Health. Illinois: Human kinetics books.

  • 2