No category

پایان نامه درباره ارزیابی عملکرد، استان تهران، عملکرد شرکت، بهره بردار

دسامبر 1, 2018

عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای ویژگی ابعطاف پذیری نیستند.
ج – شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای مقبولیت سازمانی نیستند.
د- شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای قابلیت پیش بینی نیستند.
۵- ۱- قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در محدوده شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران صورت می گیرد.
تشکیل شرکت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به موجب تبصره (۲) ماده (۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب در سال ۱۳۷۳ تأسیس و به شماره ۴۱۱ مورخ ۱۶/۶/۷۳ در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت
وظیفه این شرکت ایجاد تأسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مرتبط با جمع آوری و انتقال فاضلاب، همچنین بهره برداری از تأسیسات تأمین و تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضلاب در سطح شهرهای تحت پوشش در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت آب و فاضلاب استان تهران می باشد.
مرکز و حوزه عملیات شرکت
مرکز شرکت در شهر ورامین بوده و محدوده جغرافیایی تحت پوشش این شرکت به وسعت ۶۶/۸۶ کیلومتر مربع شامل شهرهای ورامین- قرچک- پیشوا- خیرآباد- جوادآباد- باقرآباد واقع در شهرستان ورامین و شهرهای پاکدشت – یبر- خاتون آباد- شریف آباد واقع در شهرستان پاکدشت و شهرک خاور شهر واقع در شهرستان ری می باشد.
سرمایه و سهامداران
سرمایه شرکت معادل ۵۰۰ میلیون ریال است که به هزار سهم با نام ۵۰۰۰۰۰ ریالی به شرح ذیل تقسیم شده است:
– آبفای استان تهران : ۹۸۰ سهم، جمعاً به مبلغ ۴۹۰۰۰۰ هزار ریال
– آبفای شرق استان تهران: ۵ سهم، جمعاً به مبلغ ۲۵۰۰ هزار ریال
-آبفای شهرها و شهرک های غرب: ۵ سهم جمعاً به مبلغ ۲۵۰۰ هزار ریال
– شرکت سرمایه گذاری صبا: ۵ سهم جمعاً به مبلغ ۲۵۰۰ هزار ریال
– شرکت فاضلاب تهران: ۵ سهم جمعاً به مبلغ ۲۵۰۰ هزار ریال
اهداف و مأموریت های شرکت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان با چشم انداز دستیابی به شرکتی متعالی، یادگیرنده و خدمت گزار، اهداف و مأموریت های خود را به شرح زیر تعریف نموده است:
مأموریت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران، مأموریت خود را کمک به ارتقای سطح بهداشت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق فراهم ساختن امکان برخورداری عادلانه، مستمر و پایدار از
آب شرب و بهداشتی موردنیاز و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب حاصله با رعایت موازین اقتصادی و حفظ سلامت محیط زیست و استفاده از فن آوری های مناسب در قالب یک شرکت غیردولتی می باشد.
عمده این مأموریت ها به شرح زیر است:
– تأمین یا همکاری در تأمین آب از منابع زیرزمینی، انتقال و سالم سازی، ذخیره سازی و توزیع آب شرب و بهداشتی در سطح شهرهای تحت پوشش.
– ارائه خدمات مطلوب به مشترکین آب و فاضلاب
– ایجاد و توسعه تأسیسات و شبکه های آب و فاضلاب شهری متناسب با نیازهای شهرهای تحت پوشش بهره برداری و تعمیرات و نگهداری از تأسیسات آب شهرهای تحت پوشش
اهداف
– مشتری مداری، ارائه خدمات مطلوب و اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
– توسعه نظام پیشنهادها و جلب مشارکت کارکنان و توسعه منابع انسانی
– مدیریت تقاضا و توسعه برنامه های مدیریت مصرف
– استفاده بهینه از تأسیسات و تجهیزات موجود
– افزایش ظرفیت تأمین آب از منابع آب های زیرزمینی
– افزایش کیفیت خدمات مشترکین و جلب رضایت مشتری
– بهبود کیفیت آب توزیعی در شهرها
۱-۲- عملکرد
بدیهی است که ارزیابی عملکرد به عملکرد بر می گردد. ولی واقعا مفهوم این واژه چیست ؟ مفهوم این واژه از آنجا حائز اهمیت است که با تعریف عملکرد می توان آن را ارزیابی نمود . هولتون و بیتز۱ بیان میکنندکه “عملکرد یک ساختار چند بعدی ا ست که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل متفاوت است”
آنها همچنین به اهمیت این موضوع که هدف ارزیابی، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند (هولتون و بیتس،۸۸،۱۹۹۵). در مورد اینکه “عملکرد چیست” نگرش های متفاوتی وجود دارد . میتوان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی کرد . از نظر فردی عملکرد سابقه موفقیت های یک فرد است . کین۲ معتقد است عملکرد “چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است”.
برنادین۳ و همکارانش معتقدند که “عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ،چون نتایج قویترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی، دارد”(برنادین،۳۲،۱۹۹۵). فرهنگ لغت آکسفورد عملکرد را به صورت زیر تعریف میکند: “انجام، اجرا ، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده”. این تعریف به خروجی ها یا نتایج (موفقیت) بر میگردد و در عین حال عنوان میکند که عملکرد در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن می باشد . بنابراین ،
می توان ” عملکرد را به عنوان رفتار (روشی که سازمانها ، گروه ها و افراد کار را انجام می دهند) تلقی کرد “. کمپ بل۴ معتقد است که ” عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز شود زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند”(کمپ بل،۳۷،۱۹۹۰) .در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در برگیرد ، دیدگاه جامعتری حاصل می‌گردد: تعریف بروم براچ۵ این ویژگی را دارد(بروم براچ،۳۹۲،۱۹۹۸)
عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . رفتارها از فرد اجراکننده ناشی میشوند و عملکرد را از مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند . رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند ،بلکه به نوبه خود نتیجه به حساب می آیند ( محصول تلاش فیزیکی و ذ هنی که برای وظایف اعمال شده است) و میتوان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد.
این تعریف از عملکرد ، منجر به این نتیجه گیری می شود که هنگام ارزیابی عملکرد گروه ها و افراد ، هم ورودی ها (رفتار) و هم خروجی ها (نتایج ) باید در نظر گرفته شوند . هارتل ۶ این مدل را مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد می نامد . (آرمسترانگ، ۱۳۸۵،۳)
۲- ۲- ارزیابی عملکرد۷ :
اگر بتوانید آنچه را که درباره آن صحبت می کنید اندازه بگیرید و آن را در قالب اعداد بیان کنید شما چیزی درباره آن می دانید … ( در غیر این صورت ) دانش شما تنها یک نوع دانش ناچیز و سطحی است ، ممکن است مقدمه ای برای دانش باشد اما شما به مرحله علم وارد نشده‌اید (نیون،۱۳۸۶،۱۸)
همانطور که می دانیم ارزیابی عملکرد از موضوعاتی است که در مباحث مدیریتی موردتوجه قرار
می گیرد و در کتب مدیریت نیز به آن پرداخته می شود. اصولاً ارزیابی عملکرد از مباحث زیرمجموعه مبحث کنترل و نظارت در سازمان است. صاحب نظران علم مدیریت معتقدند که هیچ فعالیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود مگر آن که کنترل های لازم نسبت به آن بعمل آمده باشند زیرا به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدف ها و انجام عملیات آگاهی می یابد و قدرت پیگیری عنداللزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند و برای رسیدن به این منظور بهترین ابزار وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد موثر و مناسب است.
از ارزیابی عملکرد تعاریف گوناگونی بعمل آمده است که اگر چه از جهت لفظی ممکن است متفاوت باشند امّا از نظر مفهوم و معنی یکسان و مشابه اند. تمامی این تعاریف ارزیابی عملکرد را نوعی مقایسه و تطبیق بین آنچه هست و آنچه باید باشد دانسته اند. حال به برخی تعاریف ارائه شده از ارزیابی عملکرد می پردازیم.برخی تعاریف موجود در ارزیابی عملکرد به شرح زیر است (عفتی،۱۳۸۶،۵).
– ارزیابی عملکرد فرآیند توسعه و به کار بردن شاخص های قابل اندازه گیری که امکان ارزیابی سیستماتیک میزان پیشرفت نسبت به اهداف از پیش تعیین شده را فراهم می آورد . شکاف عملکرد شکافی است بین آنچه مشتریان و سهامداران توقع دارند و آنچه که فرآیندها و زیر فرآیندها در قالب کیفیت ، کمیت ، زمان و هزینه محصول و خدمت فراهم می آورند .
– ارزیابی عملکرد اندازه گیری داده هایی است که نشان دهنده پیشرفت به سوی نتایج مورد نظر می باشد . این نتایج می بایست از انجام فعالیتهای خاصی به دست آیند . همچنین اندازه گیری عملکرد روشی برای ارزیابی این فعالیته نیز فراهم می آورد .
– ارزیابی عملکرد کنترل و گزارش گیری مداوم از نیل به برنامه ها ، به خصوص نیل به اهداف از پیش تعیین شده است ، که برخی اوقات خروجی خوانده می شود .
– ارزیابی عملکرد مقایسه بین نتایج واقعی و الگوهای از پیش تعیین شده است .
– ارزیابی عملکرد فرآیندی است که با ایجاد شاخصهایی میزان دستیابی سیستم را به
خروجی های موردنظر می سنجد و فرآیند تصمیم گیری را پشتیبانی می کند .
– ارزیابی عملکرد جمع آوری مستمر داده ها جهت تشخیص میزان پیاده سازی برنامه و دستیابی به اهداف است .
– ارزیابی عملکرد جمع آوری اطلاعات جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف است . اطلاعات حاصل از اجرای ارزیابی عملکرد برای بهبود عملیات استفاده می شود . نتایج شاخص ها ، ورودی ها و خروجی ها ، جمع آوری و گزارش می شوند .
– ارزیابی عملکرد تحقیقی در قابلیت اطمینان مالی ، کارایی و اثربخشی یک موجودیت است
– ارزیابی عملکرد ارزیابی منظم نتایج و کارایی خدمات یا برنامه ها است .
– ارزیابی عملکرد نشان دهنده فرآیند لازم جهت ارزیابی محیط به منظور دستیابی به نیازمندی یا خروجی موردنظر است و اینکه آیا به خروجی دست یافته می شود یا خیر و میزان تفاوت بین خصوصیات ارزیابی شده محیط و نیازمندی یک عملکرد خاص یا یک خروجی چه میزان است .
اما شاید کاملترین تعریف، تعریف آقای استونر باشد: ارزیابی عملکرد عبارت است از فعالیتی منظم که ضمن آن نتایج مورد انتظار در قالب استانداردهای انجام عملیات معین می شوند، سیستم دریافت اطلاعات طراحی می شود، عملیات پیش بینی شده و انجام شده با هم مقایسه می شوند، اختلافات و انحرافات مشاهده شده اندازه گیری و میزان اهمیت آنها مشخص می شود و سرانجام اصلاحات لازم برای تحقق هدف ها و مأموریت های سازمان انجام می گیرند. (استونر، ۱۹۸۳، ۵۹۲)
۳-۲- تاریخچه ارزیابی عملکرد :
نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار به صورت رسمی ، در سطح فردی و سازمانی از سال ۱۸۰۰ میلادی توسط رابرت اون۸ در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید به طوری که کالاهای تولید شده با استفاده از چوبهایی در رنگهای مختلف درجه بندی می شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است .
پس از جنگ جهانی دوم و قدرت گرفتن مدیران ” ویز کیدز۹ ” در کمپانی خودروسازی فورد ، شکلی از این مدیریت به وجود آمد که از داده ها

No Comments

Leave a Reply