مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره نامتقارنی، ارتعاشات، >، قسمت، خواهند، جرم

اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

ت تعمیرات سیم پیچی و یا هسته روتور می باشد. نامتقارنی اجزاء گردنده به دو نوع استاتیکی و دینامیکی تقسیم بندی می شوند.
> نامتقارنی استاتیکی: در این نوع نامتقارنی سراسر قسمت دوار دارای تراکم جرم در یک نقطه می باشد و معمولاً با اندازه گیری ارتعاشات روی دو یاتاقان دیده می شود، که اندازه ارتعاشات یاتاقانها در راستای شعاعی دارای فاز یکسانی خواهند بود.
> نامتقارنی دینامیکی: در این نوع نامتقارنی، قسمت دوّار دارای تراکم جرم در نقاط مختلف می باشند در اثر عدم همگن بودن جرم، یک گشتاور دینامیکی در محور روتور پدید می آید. لذا اندازه گیریهای ارتعاشی روی دو یاتاقان نشان می دهد که ارتعاشات در راستای شعای دارای اختلاف فازی معادل 180 درجه خواهند بود.