دانلود پایان نامه

جویان فرسودگی تحصیلی بالا را تجربه کـرده بودنـد
(جدول شماره 2).
یافتههای حاصل از ورود متغیرهـای دموگرافیـک وتحصیلی، در مـدل تـک متغیـره رگرسـیون لجـستیک در جدول شماره 3 گزارش شده است. پس از ورود متغیرها درمدل چند متغیره رگرسـیون لجـستیک، در خـرده مقیـاسخــستگی عــاطفی معــدل (96/0-58/0:OR:0/75 ،CI) معنـادار بـود (05/0<p) ب ه طـوری ک ه افـزایش مع دل فرسودگی تحصیلی در بعد خستگی عـاطفی را 25/0 برابـر کاهش می دهد و در خرده مقیـاس شـک و تردیـد ارتبـاطمعدل با این خـردهمقیـاس (96/0-56/0:OR:0/73 ،CI) معنـادار بـود و مـشخص شـد افـزایش معـدل فرسـودگی تحصیلی در بعد شک و تردیـد را 27% کـاهش مـیدهـد .
همچنین در بررسی ارتباط متغیرها با خرده مقیاس احساسناکارآمدی، ارتباط تحـصیل در رشـته هوشـبری، معـدل وسکونت در منزل شخصی معنادار بود (05/0<p) به طوریکه تحصیل در رشته هوشبری در مقایسه با رشته پرستاریدر بعد احساس ناکارآمدی افزایش 10/3 برابری فرسودگیتحـصیلی را بـه دنبـال خواهـد داشـت (68/8-10/1:CI، 10/3:OR) و اف زایش مع دل ب ا ک اهش 32/0 براب ری فرسودگی تحصیلی در بعد احساس ناکارآمدی همراه بـوده(92/0-5/0:OR:0/68 ،CI) و سکونت در منزل شخصی
34/3 برابر فرسودگی تحصیلی را در این بعد افزایش مـی –
.(OR:3/34 ،CI:1/18-9/48) داد
جدول 1- برخی متغیرهای دموگرافیک دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1392
درصد تعداد گروه بندی متغیر
45/5 144 پسر جنسیت
54/5 120 دختر 79/5 210 مجرد وضعیت تأهل
20/5 54 متأهل 19/5 50 اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی وضعیت اشتغال دانشجویان شرکت کننده در مطالعه
5/8 15 اشتغال غیرمرتبط با رشته تحصیلی 74/7 192 غیرشاغل 11/7 31 کاردانی مقطع تحصیلی
88/3 233 کارشناسی 24/1 63 خوابگاه محل سکونت دانشجویان شرکت کننده در مطالعه
16/1 42 منزل شخصی 59/8 156 منزل پدری 29/5 78 هوشبری رشته تحصیلی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه
28 74 اتاق عمل 18/6 49 فوریت پزشکی 23/9 63 پرستاری 26/5 70 سال اول سنوات تحصیل
31/8 84 سال دوم 21/8 57 سال سوم 20/1 53 سال چهارم
جدول 2- فراوانی مطلق و نسبی فرسودگی تحصیلی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1392
طبقه بندی متغیر فرسودگی تحصیلی انحراف معیار میانگین متغیر
بالا متوسط پایین فراوانی مطلق(فراوانی نسبی ) فراوانی مطلق(فراوانی نسبی ) فراوانی مطلق(فراوانی نسبی ) 70(26/8) 117(44/8) 74(28/4) 8/99 11/90 خستگی تحصیلی
76(29/2) 111(42/7) 73(28/1) 3/20 3/19 شک و تردید
56(21/6) 138(53/3) 65(25/1) 6/94 13/40 احساس ناکارآمدی
61(24/1) 123(48/6) 69(27/3) 15/84 28/52 نمره کل فرسودگی تحصیلی

جدول 3- ارتباط برخی متغیرهای دموگرافیک با فرسودگی تحصی لی براساس تحلیل رگرسیون لجستیک (مدل تک متغیره)
احساس ناکارآمدی شک و تردید خستگی عاطفی متغیر
p-value فاصله اطمینان
95%CI نسبت شانس
OR p-value فاصله اطمینان
95%CI نسبت شانس
OR p-value فاصله اطمینان
95%CI نسبت شانس
OR 0/2 0/97-1/12 1/04 0/56 0/88-1/07 0/97 0/41 0/87-1/05 0/96 — — — سن
0/45 0/44-1/43 0/80 0/62 0/48-1/54 0/86 0/91 0/55-1/70 0/96 پسر جنس
— — – — – — — — – — – — — — – — – — دختر 0/48 0/57-3/26 1/36 0/73 0/41-1/85 0/88 0/97 0/49-1/98 0/98 هوشبری رشته
0/5 0/33-1/72 0/75 0/62 0/38-1/76 0/82 0/009 0/14-0/75 0/33 اتاق عمل 0/03 0/08-0/92 0/28 0/006 0/04-0/59 0/16 0/005 0/07-0/64 0/22 فوریت پزشکی — — – — – — — — – — – — — — – — – — پرستاری 0/01 0/56-0/94 0/72 0/03 0/60-0/97 0/77 0/01 0/58-0/93 0/73 — — معدل
0/85 0/46-1/89 0/93 0/72 0/54-2/39 1/14 0/14 0/31-1/19 0/61 مجرد بودن تأهل
0/62 0/30-2/03 0/79 0/03 0/04-0/89 0/20 0/06 0/09-1/08 0/31 کاردانی مقطع

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0/6 0/91-1/17 1/03 0/03 1/01-1/29 1/14 0/007 1/04-1/33 1/18 ——– ترم تحصیلی
0/98 0/47-2/09 0/99 0/74 0/56-2/20 1/11 0/26 0/75-2/86 1/46 خوابگاه وضعیت سکونت
0/08 0/91-4/30 1/99 0/44 0/28-1/72 0/70 0/16 0/80-3/70 1/72 منزل شخصی – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — منزل پدری 0/60 0/26-1/37 0/60 0/007 0/07-0/66 0/22 0/26 0/28-1/40 0/63 اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی وضعیت اشتغال
0/22 0/02-1/76 0/22 0/23 0/08-1/80 0/39 0/44 0/50-4/89 1/56 اشتغال غیرمرتبط با رشته تحصیلی – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — غیرشاغل *سطح معناداری برای کلیه متغیرها 05/0<p در نظر گرفته شد.

بحث

می انگین نمـره فرس ودگی تح صیلی دان شجویان شرکتکننده در مطالعه 52/28 بـود و 1/24% دانـشجویانفرسودگی بالا و 6/46% فرسودگی تحصیلی در حد متوسطداشتند. نتایج این مطالعه نشان داد افـزایش معـدل نقـشمحافظتی در مقابل فرسودگی داشـته و سـکونت در منـزل شخصی و تحصیل در رشته هوشبری بـه عنـوان ریـسک فاکتورهای فرسودگی تحصیلی محسوب میگردند.
مطالعاتی که در زمینه فرسـودگی تحـصیلی انجـامشده شیوع فرسودگی را 3/10 تا 8/76% گزارش نمودند که همسو با نتایج به دست آمـده در مطالعـه حاضـر بـود (11، 13و20-17). در مطالعــــهای کــــه Nikodijevic و همکاران برروی دانشجویان مـدیریت وIT انجـام دادنـدمـشخص شـد 4/54% از دانـشجویان فرسـودگی متوسـط داشتند (16). Kuittinen در مطالعه ای با عنـوان »تـأثیر فرسودگی تحـصیلی بـر ادراک دانـشجویان« کـه بـرروی 3031 دانشجو انجام داد شیوع فرسـودگی تحـصیلی را دردان شجویان 46% گ زارش ک رد (17). در مطالع ه ای ک ه Dyrbye و همک ـاران بــرروی 1098 دان ـشجوی گــروه پزشکی انجام دادند مشخص شـد 45% دانـشجویان دچـارفرسودگی تحـصیلی هـستند (21). ایـن میـزان تفـاوت درشیوع فرسودگی می توانـد ناشـی از ایـن باشـد کـه برخـیمحققین فرم اولیه سنجش فرسودگی تحصیلی با دو خـردهمقیاس خستگی عـاطفی، شـک و بـدبینی را بـرای انجـاممطالعات خویش به کار بردهانـد و یـا ایـن کـه در بعـضیمطالعات از پرسشنامههای فرسودگی که فرم عمومی بـودهو خاص دانشجویان نمی باشد استفاده شده است (22).
از میان متغیرهـای دموگرافیـک معـدل در کـاهشفرسودگی تحصیلی را کلیه ابعاد به دنبال داشت. یافتههای این مطالعه مشخص نمود بین معدل و فرسودگی تحصیلی ارتباط آماری منفی و معناداری وجود دارد که نشان دهنـدهاین مطلب است که دانـشجویان بـا معـدل بـالا در سـطحپایینتری از لحاظ فرسودگی تحصیلی قرار دارند نتایج اینمطالعـ ه بـ ا مطالعـ ات Maslach و Jackson (23) اسلامی 1390 و میکائیلی (13) همسو می باشد دانـشجویفرسوده دچار احساس درماندگی، تحریک پذیری، ناامیـدیشده و نسبت به درس بیعلاقه و بیانگیزه میشود و کمتر در فعالی تهای کلاسی مشارکت داشته و بنابراین عملکـردتحصیلی ضعیف تری خواهد داشت ارتباط بـین فرسـودگیتحصیلی با عملکرد تحصیلی میتواند یک رابطه دو سـویهباشد یعنی همان گونـه کـه افـزایش معـدل مـیتوانـد درکاهش فرسـودگی مـؤثر باشـد فرسـودگی نیـز مـیتوانـدزمینه ساز کاهش عملکرد و افت معدل در دانشجویان گردد(13) Lee و همکاران هـم بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـهدانش آموزانی که معدل بالا داشتند اعتماد به نفس بالاتریدارند و در مقابل مشکلات مقاومت بیشتری داشته و کمتـردچ ار فرس ودگی تح صیلی م یش وند (24). همچن ین Nikodijevic در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتکه 4/54% از دانشجویان که معدل پایینی داشتند در خطـرفرســودگی تحــصیلی بــوده و 6/26% از آن هــا در خطــرفرسودگی بالا قرار داشتند (16).
رشته تحصیلی نیز یکی دیگر از عواملی است که درفرسودگی تحصیلی مؤثر است در این مطالعه مشخص شدتحصیل در رشته هوشبری افزایش 19/3 برابری فرسودگی تحصیلی در بعد احساس ناکارآمـدی را بـه دنبـال داشـت.
هرچند پژوهشی که در آن بـه مقایـسه میـزان فرسـودگیتحصیلی در رشته هـای مختلـف تحـصیلی پرداختـه باشـدیافت نشد لیکن ممکن اسـت ارتبـاط رشـته تحـصیلی بـافرس ودگی تح صیلی ناش ی از ماهی ت رش ته تح صیلی،بارکاری، استرس های مربـوط بـه مـسؤولیتهـ ا و مـسایل مرتبط با رشته و تعداد و سختی دروس ارایه شده در طـولتحصیل باشد . Rania و همکاران در مطالعـهای بـه ایـننتیجه رسیدند که روابط هم کلاسیهـا ، علاقـه بـه رشـتهتحصیلی و آینده شغلی و جو کلاس در عملکرد تحـصیلیدانشجویان مؤثر است بنابراین شاید بتوان نتیجهگیری کردکه این عوامل با تأثیر بر عملکرد میتواننـد در فرسـودگیتحصیلی دانشجویان در یک رشـته خـاص نیـز تأثیرگـذارباشد