رد بیماریخود توسـطMosnier-Pudar و همکـاران در افـراد 45 سـال و بـالاتر انجـام شـد. 85% بیمـاران تقاضـای دریافـت اطلاعات بیشتر از اطلاعات در زمینه تشخیص بیمـاری خـودداشتند. بیمارانی که با انسولین درمان می شدند در مورد شدتبیماری خود آگاهی بیشتری داشتند و به توصی ههای ارایه شده برای کنترل و مدیریت بیماری بیشتر توجه کرده و به صـورتفعالانهتری در مدیریت بیماری خود درگیر می شدند. بـه نظـرمی رسد دیابت، اطلاعات مهمی در مراقبت از خـود در زمـانتشخیص بیماری در دیدگاه بیماران ایجاد می کند. این مطالعهنشان داد درک بهتر بیماران از بیماری و شدت آن در ارتقـای رفتارهای خودمدیریتی بیماری دیابت مؤثر باشـد (22). نتـایجمطالعهMisra وLagerb بـا هـدف تعیـین تفـاوت هـایقومی و جنسیتی در عوامل روانی- اجتمـاعی ماننـد حمایـتاجتماعی و پذیرش دیابت، سطح دانش و معلومات، دشـواریدرک شده در تبعیت از رفتارها و نتایج دیابت (کنترل قندخونو کیفیت زندگی ) در بیماران دیابتی نـوع 2 نـشان داد کـه درپذیرش بیماری، سطح دانش و معلومات، دشواری درک شـدهدر تبعیت از رفتارها، کنترل قندخون و کیفیت زنـدگی تفـاوتمعناداری اتفاق افتاد. این نتایج به افراد حوزه سـلامت کمـکمی کند تا با توجه به تفاوت های فردی بیماران د یابتی، آنان رادر برنامــه هــای حمــایتی و خودمــدیریتی وارد نماینــد (23).
همان طور که از مطالعات فوق بر می آیـد انـواع باورهـا ماننـدباورهای فرهنگی و اعتقادی و اجتمـاعی نقـش عمـدهای درغلبه بر موانع در راستای کنترل دیابت دارد. لازم به ذکر استبه دلیل عدم انجام مطالعه ای مشابه با مطالعه حاضـر بـا ابـزارفوق، لازم است تا مطالعات دیگر در این حوزه انجام شـده تـانتایج قابلیت مقایسه با یکدیگر را داشـته باشـند. امیـد اسـتشروع این مطالعه، سرآغاز راهی برای انجام مـداخلات بـرایغلبه بر موانع آگاهی و باورها و ارتقای زندگی با دیابت در اینبیماران باشد.
از نقاط قوت مطالعـه مـی تـوان بـه کـارگیری ابـزارجدیدی در حوزه دیابت که موانع پیش رو بیماران مبتلا بهدیابت را به طور اختـصاصی ارزیـابی نمـوده و محققـین راقادر می سازد تا عوامل مؤثر بر تشدید این موانع را دریابنـدرا نام برد. از محدودیت های مطالعـه حاضـر مـی تـوان بـهخودگزارشی بودن ابزارها، عدم توانایی تعمیم نتایج مطالعهبه جمعیت گسترده بیماران مبتلا به دیابـت نـوع 2 و عـدمانجام مطالع های با ابزار فوق و روش شناسـی ایـن مطالعـهبرای مقایسه نتایج به شیوه ای ملموس تر می باشد.

نتیجهگیری

به نظر می رسد توجه به آگاهی و باورهـای بیمـارانمبتلا به دیابت نوع 2 هم زمان با توجـه بـه ابعـاد روانـی- اجتماعی بیماران مانند سطح اجتماعی- اقتصادی، توجه بهافراد سالمند دیابتی و ارایه منایع حمایتی در دسترس برایآنان در کمک به غلبه بر چالش زندگی با دیابت مفید فایدهباشد. نتایج این مطالعه تمرکز بر ارتباط افراد حرفهای گروهسلامت در حوزه دیابت برای توجه بیشتر به افراد سالمند وکنترل دیابت نامطلوب را اجتناب ناپذیر مـی نمایـد . در ایـنراستا می توان امیدوار بود که مطالعات مداخلهای مبتنی بـرتئوری با درگیر نمودن فرد مبتلا و خانواده وی بـه منظـورتوانمندسازی آنها بتوانند از طریق مداخله بر عوامل قابـلتعدیل به ارتقای سلامت افراد درگیر با بیماری دیابت نـوع2 یاری نمایند. این نتایج می تواند در ادغـام عوامـل مـؤثر قابل تعدیل در برنامههای آموزشی پرستاران در عرصههای آموزشی، پژوهشی و بالینی مفید فایده باشد.

تشکر و قدردانی
ایـن مطالعـه، گـزارش بخـشی از طـرح تحقیقـاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی تهران با کـد 18163 اسـتکه بدین وسیله پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی خود رااز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بـه دلیـلحمایت مالی، از بیمارستانهای تابعـه دانـشگاه، بـه دلیـلدادن مجوز انجام این مطالعه و از بیماران محترم به دلیـلشرکت در این مطالعه اعلام میدارند.
منابع
– Henry D, Bernard S. Life manner with diabetes. Trans. By Panahi A. Tehran: Javid; 1989. (Persian)
– Murray C, Lopez A, The Global Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of Mortality and Disability from Disease, Injuries and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020, Harvard University Press, Boston, MA, 1996.
– Snoek FJ, Pouwer F, Welch GW, Polowsky WH. Diabetes-related emotional distress in Dutch and US. Diabetic patients, Diabetes Care. 2000; 23(9): 1305-9.
– IDF, Press Information Diabetes Epidemic to Explode Worldwide. 1995; 1-3.
– Wagner EH, Austin BT, Von Korff M. Organizing care for patients with chronic illness, Milbank. 1996; 74(4): 511-44.
– Rafiepour F. The anatomy of society: An introduction to applied sociology. Sahami Enteshar publications, 2010; 6th edition, Tehran, Iran.
– Bodenheimer T, Wagner EH, Grumbach K. Improving primary care for patients with chronic illness, JAMA. 2002; 288(14): 1775-1779. (part 1) and; 288(15): 1909-14.
– Hearnshaw H, Lindenmeyer A. What do we mean by adherence to treatment or advice for living with diabetes? A review of the literature, Diabetes Med. 2005; 23: 720-8.
– Polowsky W. Diabetes Burnout. Understanding and treating patients with diabetes burnout, in: B.J. Anderson, R.R. Rubin (Eds.), Practical Psychology for Diabetes Clinicians, American Diabetes Association. American Diabetes Association, Alexandria, VA, 2000.
– Tol A, Baghbanian A, Rahimi A, Shojaeizadeh D, Mohebbi B, Majlessi F. The Relationship between perceived social support from family and diabetes control among patients with diabetes type 1 and type 2. Journal of Diabetes and Metabolic Disorders. 2011; 10: 1-8.
– Vermeire E, Van Royen P, Coenen S, Wens J, Denekens J. The adherence of type 2 diabetes patients to their therapeutic regimen: a qualitative study from the patient’s perspective. Pract. Diab. Int.
2002; 20(6): 209-14.
– Vermeire E, Hearnshaw H, Ratsep A, Levasseur G, Petek D. van Dam H. van der Horst F. VinterRepalust N. Wens J. Dale J. Van Royen P. Obstacles to adherence in living with type-2 diabetes. An international qualitative study using meta-ethnography (EUROBSTACLE), Primary Care Diabetes. 2007; 1: 25-33.
– Vandekerckhove M, Vermeire E, Weeren A, Van Royyen P. Validation of the diabetes obstacles questionnaire to assess obstacle in living with type 2 diabetes in Belgian population. Primary care diabetes. 2009; 3: 43-7.
– Campos C. Addressing Cultural Barriers to the Successful Use of Insulin in Hispanics with Type 2 Diabetes. Southern Medical Association. 2007; 812-20.
– Funnell MM, Anderson RM, Arnolds M, Donnelly M, Taylor-mood D. Empowerment: An Idea whose time has come in diabetes education. Diabetes Educ. 1999; 17(1): 37-41.
– Tol A, Shojaeizadeh D, Sharifirad GR, Eslami AA, Alhani F, Mohajeri Tehrani MR. Empowerment- based Diabetes Self-management Intervention Program among Type 2 Diabetic Patients in Isfahan, A Big Province of Iran. FAUNA ROSSII I SOPREDEL NYKH STRAN. 2012;
8(4): 1-8.
– Abdoli S1, Ashktorab T, Ahmadi F, Parvizi S. Barriers to and Facilitators of Empowerment in People with Diabetes. Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism. 2009; 10(5): 455-65.
– Lauritzen T, Zoffmann V. Understanding the psychological barriers to effective diabetes therapy. Diabetes voice. 2004; 49: 1-3.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

– Glasgow RE, Toobert DJ, Gillette CD. Psychosocial Barriers to Diabetes Self-Management and Quality of Life. Diabetes Spectrum. 2001; 14(1): 33-41.
– Minze MG, Dalal K, Irons BK. Removing barriers to insulin use. The Journal of Family Practice. 2011; 60(10): 577-80.
– Coffman MJ, Norton CK, Beene L. Diabetes symptoms, health literacy, and health care use in adult Latinos with diabetes risk factors. J Cult Divers. 2012 Spring; 19(1): 4-9.
– Mosnier-Pudar H, Hochberg G, Eschwege E, Virally ML, Halimi S, Guillausseau PJ, et al. How do patients with type 2 diabetes perceive their disease? Insights from the French DIABASIS survey. Diabetes Metab. 2009; 35(3): 220-7.
– Misra R, Lagerb J. Ethnic and gender differences in psychosocial factors, glycemic control, and quality of life among adult type 2 diabetic patients. J Diabetes Complications. 2009; 23(1): 54-64.
Assessment of knowledge and beliefs’ barriers to living with type 2 diabetes and its related factors

Majlessi F (MD) – Mohebbi B (MD) – Tol A (Ph.D) – Rahimi Froshani A (Ph.D).

Introduction: Living with type