جـب پیـشرفت مثبـت و معادلی در دانش دانشجویان پرستاری در زمینه ان دازهگیری علایم حیاتی شده است و می توان آموزش به کمک رایانـهرا در رسیدن به اهداف آموزشی مربوط به حیطـه شـناختیدر زمینه انداز هگیری علایم حیاتی، بـه عنـوان یـک روشمستقل آموزشی تلقی نمود (17). در مطالعهای مـشابه کـهدانشجویان مهارتی را از طریق رایانه آموزش دیده بودند در مقایسه با دانـشجویانی کـه بـا روش سـخنرانی، اورهـد و ویدئوی خطی آموزش دیدند نمرات دانش بهتری داشـتند، ولی عملکرد هر دو گروه در انجام این مهـارت برابـر بـودهاست (18). ذوالفقاری و همکـاران نیـز 1386 مـی نویـسندیافتهها نشان داد که بین میزان یادگیری دو روش آموزش
سنتی و الکترونیک تفاوت معنادار آماری وجود ندارد (19).
از جمله محدودیتهای مطالعه تعداد کم دانشجویان در هر دوره تحصیلی بود بنابراین پژوهشگران طی دو سال نمونهگیری را انجام دادند و همچنین با توجه بـه ایـن کـهدانشجویان در تماس با یکدیگر بودند هر یک از مداخله هـ ا در گروه دیگر در خواست می شد که با اطمینان بخشی بـهاین که در صورت لزوم انجام خواهد شـد ایـن مـسأله نیـزمرتفع گشت . پژوهشگران با توجه به تأثیر لوح فـشرده بـر
منابع

– Clarke B, Feltham W. Facilitating peer group teaching within nurse education. Nurse Educ Today. 1990 Feb; 10(1): 54-7.
– Joyce B, Weil M, d Kalhvn. [Patterns of teaching in 2000], translated Behrangi M, Publishing Perfection Training; Fall 1381. P. 41. (Persian)
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

– Ford GS, Mazzone MA, Taylor K. Effect of Computer-Assisted Instruction Versus Traditional Modes of Instruction on Student Learning of Musculoskeletal Special Tests, JPTE, Fall, 2005; 19(2). 4 – Nance ET, Lanning SK, Gunsolley JC. Dental anatomy carving computer-assisted instruction program: an assessment of student performance and perceptions. J Dent Educ. 2009 Aug; 73(8): 972-9.
۴۵
– Haq I, Dacre J. Computer-assisted learning in undergraduate and postgraduate rheumatology education. Rheumatology. 2003; 42: 367-370.
– Trisha Greenhalgh Computer assisted learning in undergraduate medical education. BMJ. 2001; 322: 40-44.
– Bloomfield J, Roberts J, While A. The effect of computer-assisted learning versus conventional teaching methods on the acquisition and retention of handwashing theory and skills in pre-qualification nursing students: a randomised controlled trial. Int J Nurs Stud. 2010 Mar; 47(3): 287-94.
– Erickson GP. Peer evaluation as a teaching-learning strategy in baccalaureate education for community health nursing. J Nurs Educ. 1987 May; 26(5): 204-6.
– Jeffries PR. Computer versus lecture: a comparison of two methods of teaching oral medication administration in a nursing skills laboratory. J Nurs Educ. 2001 Oct; 40(7): 323-9.
– Feeg VD, Bashatah A, Langley C. Development and testing of a CD-ROM based tutorial for nursing students: getting ready for HIPAA. J Nurs Educ. 2005 Aug; 44(8): 381-6.
– Qzelqash A, Atash-Zadeh F, Alavimajd H, Yaghmaee F. [Comparison of electrocardiogram reading correctly using lecture and tutorial approach to learning and problem solving with computers in nursing]. Nursing Research. Fall and Winter, 2009; 3(10-11): 7-14. (Persian)
– Abutarbush SM, Naylor JM, Parchoma G, D’Eon M, Petrie L, Carruthers T. Evaluation of traditional instruction versus a self-learning computer module in teaching veterinary students how to pass a nasogastric tube in the horse. J Vet Med Educ. 2006 Fall; 33(3): 447-54.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

– Gega L, Norman IJ, Marks IM. Computer-aided vs. tutor-delivered teaching of exposure therapy for phobia/panic: randomized controlled trial with pre-registration nursing students. Int J Nurs Stud. 2007 Mar; 44(3): 397-405.
– Virtanen H, Leino-Kilpi H, Leinonen K, Puukka P, Wöntsö J, Salanterä S.Nursing student control over using a computer simulation program about empowering discourse. Comput Inform Nurs. 2013 Oct; 31(10): 512-22.
– Bauer M, Geront M, Huynh M. Teaching blood pressure measurement: CD-ROM versus conventional classroom instruction. J Nurs Educ. 2001 Mar; 40(3): 138-41.
– Moule P. Evaluation of the Basic Life Support CD-ROM: Its effectiveness as learning tool and user experiences. Educational Technology & Society. 2002; 5(3).
– Hosseininasab D, Abdullahzadeh F, Feizullahzadeh H. [The Effect of Computer Assisted Instruction and Demonstration on Learning Vital Signs Measurement in Nursing Students]. Iranian Journal of Medical Education. 2007 Spr & Sum; 7(1): 23-29. (Persian)
– Ghanbari A, Atrkar Roshan Z. [Compared with CD and Booklet training on nursing students’ learning outcomes on BSE]. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2004; 12(48): 33-39. (Persian)