م…………………………………………………………………………..57
3-3-1) سنتز5و6- دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون…………………………..57
3-3-2).سنتز 5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4) -دی اون…………………….. …….58.
3-3-3) روش کلی سنتز ترکیبات کینولی و اسپیرو………………………………………………………59
3-3-4) مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو…………………………………………………………….59.
3-3-5) شناسایی ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………60
3-3-5-1) ‘3، ‘ 4، 5،6، ‘6، ‘7-هگزا هیدرو اسپیرو [پیرولو[3،2،1-ij]کینولین- 1، ‘9-اکسانتن]- ‘ 1 ،2، ‘8 (H ‘2،H4، H ‘5)-تری اون………………………………………………………………………….60.
3-3-5-2) ‘4،’4،’5،’5-تری متیل-‘3، ‘4،5،6، ‘6، ‘7-هگزا هیدرو اسپیرو [پیرولو[3،2،1-ij]کینولین- 1، ‘9-اکسانتن]- ‘1،2، ‘8(H ‘2،H4، H ‘5)-تری اون…………………………………………………….61
3-3-5-3) ‘3،’3،’6،’6-تترا متیل-‘3، ‘ 4، 5،6، ‘6، ‘7-هگزا هیدرو اسپیرو [پیرولو[3،2،1-ij]کینولین- 1، ‘9-اکسانتن]- ‘ 1،2،’8(H ‘2،H4، H ‘5)-تری اون…………………………………………………….62
3-3-5-4)2، 3 ، 5،’5،’ 6-هگزا هیدرو اسپیرو [دی سیکلو پنتا [b،e] پیران-‘1، 8-پیرولو [3،2،1-ij] کینولین]-1،’ 2،7 ((H ‘4)-تری اون……………………………………………………………………63
3-3-5-5) ‘5،’6-دی هیدرو اسپیرو [پیرانو [2،3-d:6،5-‘d]دی پیریمیدین- 5،’1-پیرولو [3،2،1-ij]کینولین]- 2،’2،4،6،8(H1،H3،H’4،H7،H9)-پنتا اون……………………………………………….64
3-3-5-6) 1،3 ، 7،9-تترا اتیل- 2،8-دی تیوکسو- 2،3،’5،’ 6، 8،9-هگزا هیدرو اسپیرو [پیرانو [2،3-d:6،5-‘ d ] دی پیریمیدین – ‘1 ،5-پیرولو [3،2،1-ij] کینولین ]- ‘ 2،4،6-(H1،’ H 4، H7)-تری اون………………65
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
فصل چهارم: ضمائم و پیوست ها
ضمائم و پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
منابع……..105
چکیده
تحقیقات انجام شده در این پایان نامه شامل سه بخش می باشد.بخش اول سنتز تک ظرفی، سه جزئی مشتقات جدیدی از تر کیبات اسپیرو با استفاده از 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو ]3،2،1- [hiایندول-1و2- دی اون در حلال آب و مشتقات ?-دی کتونها و مالونو نیتریل یا اتیل سیانواستات در حضور کاتالیزورHMTA میباشد.
بخش دوم سنتز تک ظرفی، سه جزئی مشتقات جدیدی از تر کیبات اسپیرو با استفاده از 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو ]3،2،1- [hiایندول-1و2- دی اون در حلال آب و دو برابر مشتقات ?-دی کتونها در حضور کاتالیزورp-TSA میباشد
بخش سوم سنتز تک ظرفی، سه جزئی مشتقات جدیدی از تر کیبات اسپیرو با استفاده از سنتز 5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون در حلال آب و دو برابر مشتقات ?-دی کتونها در حضورکاتالیزور
p-TSA میباشد
کلید واژه: دیون ،سنتز تک ظرفی سهجزئی ، ترکیبات اسپیرو ، مشتقات ?-دی کتونها حلقوی
فصل اول
کلیات
ل اول:کلیات
ا مقدمه
شیمی هتروسیکل در حال حاضر تبدیل به رشتهی جداگانهای در شیمی شده است، که دارای تاریخ طولانی و چشم انداز روشنی در آینده میباشد. اولین ترکیبات شناخته شده توسط انسان منشأ هتروسیکلی داشتهاند. بسیاری از داروهای درمانی در طبیعت به صورت ترکیبات هتروسیکلی میباشند. امروزه شیمی هتروسیکل با ارائه معرفها و روشهای سنتزی، در سنتز داروها، علفکشها و مواد شوینده فعالیت دارد. شیمی هتروسیکل علاوه برآن در رشتههای مرتبط مانند بیوشیمی، پلیمر و مهندسی مواد نقش مهمی ایفا میکند.
روشهای سنتز ایندولنینها
ایندولینها در فارماکولوژی از ترکیبات مهمی بشمار میآیند که از نظر بیولوژیکی فعال بوده و مؤثر بر سیستم اعصاب مرکزی میباشند.
نظریه عمومی مکانیسم فیشر
حلقوی شدن آریل هیدرازونها به مشتقات ایندول در حضور اسید، توسط فیشر1 در سال 1883 کشف شد که امروزه هم روش عمومی سنتز اغلب ایندولها و ایندولنینها است. مکانیسم عمومی پذیرفته شده برای سنتز فیشر ایندول توسط رابینسون پیشنهاد شد 2،3 و توسط آلن و ویلسون4 ، کارلین و فیشر5 آربوزو و کیتایف 6 و ساوارو7 کامل گردید.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مطابق مکانیسم رابینسون، واکنش از طریق مراحل اصلی زیر انجام می شود(1-1)
1- توتومری هیدرازون (I) به ان هیدرازون (II)
2- تشکیل پیوند کربن-کربن (III?II)
3- حلقوی شدن همراه با حذف آمونیاک و تشکیل ساختمان ایندول
( شکل 1-1)
مهمترین مرحله این واکنش تشکیل پیوند کربن- کربن (II)?(III) میباشد که از حمله الکتروفیلی درون مولکولی جزء انامین ایجاد میشود 8-11 مطالعات بیشتر نشان داده است که در سنتز فیشر در صورتی که از اسیدهای قوی مانند HCL، H2SO4 و PPA(پلی فسفریک اسید ) استفاده شود 12 مخلوطی از ایندول(2) و ایندولنین (3) حاصل می شود که ایندول محصول ارجح است و در صورتی که از اسیدهای ضعیف مانند اسید استیک استفاده شود، تنها ایندولنین محصول واکنش خواهد بود.
(شکل 1-2)
به عنوان مثال در حضور EtOH-HCl و در دمای 110 درجه سانتی گراد، ایندولنین زیر با راندمان 26% سنتز می شود 13 (شکل 1-3).
(شکل 1-3)
مطالعات بعدی نشان داد که برای بالاتر بودن درصد ایندولنین (3) بهره گیری از اسید استیک به عنوان یک اسید ضعیف و حجیم به خوبی جواب میدهد (شکل 1-4).
(شکل 1-4)
1-3)آلکیلاسیون ایندول ها
ایندولهای 2،3- دی استخلافی در موقعیت 3 با آلکیل هالید ها وارد واکنش شده و ایندولنین (8) را تولید میکنند 14
(شکل 1-5).
(شکل 1-5)
آلکیلاسیون ایندول ها توسط فرنز15 و در سال 1967، کسناتی و همکارانش 16 در سال 1969 مورد مطالعه قرار گرفت .
3-آلیل-3- (پروپ – 2-اینیل ) -3-(3-متیل بوت – 2 – اتیل )- H3-ایندولنین ها را با آلکیلاسیون 2،3-دی آلکیل ایندول با آلیل برومید و دی متیل آلیل برومید باعث تشکیل H3-ایندولنین های (10،11) مورد انتظار می شود 17 (شکل های 1-6 و 1-7).
(شکل1-6)
(شکل1-7)
جکسون و اسمیت18 در سال 1968 با استخلاف آلکتروفیلی در ایندول های 3- استخلافه توانستند ایندولنین را بسازند. آنها پیشنهاد کردند که استخلاف الکتروفیلی در موقعیت 2 بطور مستقیم اتفاق نمی افتد ، بلکه ابتدا الکتروفیل در موقعیت 3 واکنش داده و سپس نوآرایی وگنر – مروین انجام شده و ایندول های زیر را تولید میکند (شکل 1-8 و 1-9).
(شکل 1-8)
(شکل 1-9)
جکسون و اسمیت ترتیب مهاجرت گروه آلکیل C-3 و تشکیل ایندول های 3،2-دی استخلافی را به قرار زیر اعلام کردند: Me<Et<Pr<i-Pr<allyl<PhCH3
به عنوان مثال 3،3-دی متیل ایندولنین در محلول 6 مولار اسید کلریدریک به دمای 80 درجه سانتی گراد و به مدت 15 دقیقه برای کامل شدن نوآرایی نیاز دارد. در حالیکه 3-بنزیل -3- متیل ایندولنین درCDCl3 به مدت 15 دقیقه در دمای 20 درجه سانتی گراد در حضور تری فلورو استیک اسید به 2-بنزیل -3-متیل ایندول نو آرایی می کند.
1-4) روش های دیگر سنتز ایندولنین ها
از روشهای متنوع دیگری نیز می توان ایندلنین ها رو سنتز نمود ، بعضی از این روش ها عبارتند از :
1- تهیه ایندولنین ها در حضور PPE (پلی فسفات اتیل) 19-20
2- سنتز ایندول با (2-هیدروکسی-5-نیترو بنزیل برومید)21
3- واکنش ایندول با متانول در حضور O5P2 22
4- هالوژناسیون ایندول23-24
5- تراکم آنیلین ها با کتون های استخلاف شده25-26
6- اکسیداسیونی آندی انامینها 27
7- سنتز ایندولنین از 1-آریل اکسوزولیدین ها 28-29
8- احیا اکسی ایندول ها30
با توجه به بررسی ها و مطالعات اشاره شده، روش سنتز فیشر همچنان روش قابل استفاده و مهمی برای سنتز ایندولنینها می باشد .
1-5) واکنش ویلسمایر
در سال 1959 31 واکنش C ،N فرمیله ایندولنین ها با معرف ویلسمایر گزارش شده است ( 1 -10 و 1-11 ).
(شکل 1-10)
(شکل 1- 11)
در سال 2006 برادرانی و همکارانش 32گزارش کردند که 3،3،2- تری متیل ایندولنین و 5-کلرو – 3،3،2 – تری متیل ایندولنین می توانند با معرف ویلسمایر به ترکیبات ?- فرمیل تبدیل شوند. همچنین برادرانی و همکارانش (شکل 1-12) زیر را برای سنتز ایندولنین ها گزارش کردند.33
(شکل 1-12)
1-6) برخی واکنش های متفرقه ایندولنین ها
الف) واکنش هالو استامید : این واکنش برا ی تهیه ایمیدازول -2- ان مورد استفاده قرار می گیرد34(شکل 1-13) .

(شکل 1-13)
ب) واکنش با سالیسیل آلدهید : این واکنش جهت تهیه استیریل ایندولنین (59) بکار می رود 35(شکل